ضریب جینی چیست؟


ضریب جینی اولین‌بار توسط کورادو جینی در سال ۱۹۱۲ میلادی بوجود آمد

ضریب جینی و منحنی لورنز چیست؟

«منحنی لورنز» (Lorenz Curve) از شاخص‌های مهم وضعیت «توزیع ثروت» در جامعه می‌باشد. بسیاری از کارشناسان آن را شاخص مهمی برای نمایش نابرابری‌های اجتماعی به صورت کلی نیز می‌دانند. ارتباط این دو مفهوم یعنی «نابرابری توزیع ثروت» و «نابرابرهای اجتماعی» در جوامعی که دارای اقتصاد آزاد می‌باشند آشکارتر است.

در صفحه منحنی لورنز، محور عمودی نشان‌گر درصد تجمعی درآمد و محور افقی نشان‌گر درصد تجمعی جمعیت جامعه است. در حالت «توزیع کاملا یکنواخت ثروت میان اعضای جامعه»، منحنی لورنز به «خط توزیع کاملا برابر» تبدیل می‌شود (نمودار زیر را ببنید). در حالت «نابرابری کامل» یعنی وضعیتی که همه ثروت جامعه دست یک نفر باشد و بقیه اعضای جامعه هیچ دارایی یا درآمدی نداشته باشند منحنی لورنز به «خط توزیع کاملا نابرابر» تبدیل می‌شود. در جوامع واقعی منحنی لورنز در فاصله بین این دو خط قرار می‌گیرد.

مطابق با تعریف فوق «هر چقدر منحنی لورنز در یک جامعه فرضی به «خط توزیع کاملا برابر» نزدیک‌تر باشد توزیع ثروت در آن جامعه عادلانه‌تر انجام گرفته است.»


مفهوم شاخص یا «ضریب جینی» (Gini Index) وابستگی نزدیکی به مفهوم «منحنی لورنز» دارد. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک و برابر است با «سطح محصور» بین «منحنی لورنز» و «خط توزیع کاملا برابر».

در حالتی که منابع و ثروت‌های جامعه به صورت «کاملا عادلانه» بین افراد توزیع شده باشد،‌ منحنی لورنز به خط «توزیع کاملا برابر» می‌چسبد و ضریب جینی برابر صفر می‌شود.

برعکس در حالت «توزیع کاملا نابرابر ثروت» در یک جامعه یعنی انحصار مطلق (همه ثروت جامعه دست یک نفر باشد در حالی‌که سایر افراد ثروتی معادل صفر دارند) ضریب جینی مساوی با یک خواهد بود.

ضریب جینی چیست و چه کاربردی دارد؟

آمار ضریب جینی,ضریب جینی,فرمول محاسبه ضریب جینی

ضریب جینی اولین‌بار توسط کورادو جینی در سال ۱۹۱۲ میلادی بوجود آمد

رقم ضریب جینی در هر سالی برای هر کشوری مورد محاسبه قررار میگیرد و بعد از آن اعلام می شود ولی مقایسه میزان رفاه و درآمد خانوارهای کشورهای مختلف بنا به دلایل مختلفی، براساس ضریب جینی کشورها صحیح نیست. ضریب جینی، به اندازه‌گیری گستره درآمد خانوارها می پردازد.

ضریب جینی

به معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد در یک جمعیت، ضریب جینی یا« شاخص جینی » می گویند که در سال ۱۹۱۲ میلادی یک آماردان ایتالیایی به نام« کورادو جینی» برای نخستین بار ، آن را به وجود آورد. این ضریب در بین بیش از ۵۰ شاخص از شناخته شده ترین شاخص های نابرابری محسوب میشود.

برای سنجش نابرابری اقتصادی از شاخص ضریب جینی استفاده می شود. درواقع شاخص ضریب جینی، به بررسی توزیع درآمد یا توزیع ثروت در میان یک جمعیت می پردازد. ارزش این ضریب بین صفر و یک می باشد. درصورت نزدیکی ضریب جینی به عدد صفر، میزان برابری در توزیع درآمد، بیشتر میشود و همچنین درصورت نزدیک بودن ضریب جینی به عدد یک، باعث توزیع نابرابر درآمد میشود.

درصورت برابر بودن ضریب جینی با عدد صفر به این معنیست که درآمد و ثروت همه به میزان یکسان است( برابری مطلق) ولی درصورت برابر بودن ضریب جینی با عدد یک به این معنیست که ثروت به یک نفر، تعلق دارد درحالیکه بقیه از درآمدی برخوردار نیستند( نابرابری مطلق). از شاخص جینی به عنوان ضریب جینی یاد میشود که به صورت درصد برای فهم بهتر، به بیان آن میپردازد. درامد و ثروت خالص افراد در درآمد جینی نباید منفی باشد.

ضریب جینی، این امکان را فراهم می کند تا قادر به درک بهتر تفاوتهای سیاستهای حقوق و دستمزد با کمیت خدمات رفاه اجتماعی باشید. این نکته را در نظر بگیرید که گاهی وقت ها جینی، گمراه کننده است بخصوص وقتی که قصد داشته باشید کشورهای بزرگ و کشورهای کوچک را از نظر سیاسی مقایسه کنید.

رابطه ی منحنی لورنز با ضریب جینی

در این مطلب به شرح منحنی لورنز برای درک ضریب جینی می پردازیم. این منحنی بیانگر گستره درآمد خانوارها می باشد. ابتدا خانوارها را از کم ترین درآمد تا بيش ترین درآمد، منظم می ضریب جینی چیست؟ کنند. سپس خط متصل کننده ی نقاط درآمد، به هم رسم می شود. محور عمودی و افقی به ترتیب، نشان دهنده ی نسبت انباشته درآمد و نسبت انباشته خانوارها می باشد. به چنین منحنی، منحنی لورنز اطلاق میشود.

کاربردهای ضریب جینی,ضریب جینی کشورها,مدل ضریب جینی

منحنی لورنز و ارتباط آن با ضریب جینی

در صورت یکسان بودن درآمد تمام خانوارها، منحنی لورنز به شکل یک خط مستقیم با زاویه ۴۵ درجه میباشد و به آن، خط برابری کامل می گویند؛ به این معنی که به شکل برابر، درآمد تمام خانوارها توزیع شده است ولی درصورت تعلق داشتن تمام درآمدها به یک خانوار و عدم درآمد داشتن دیگر خانوارها، منحنی لورنز بر روی محور افقی به شکل یک خط مسطح میباشد و ناگهان افزایش ۱۰۰ درصدی دارد و نام چنین خطی، خط نابرابری می باشد.

ناحیه الف، نامیست که برای ناحیه بین خط برابری کامل با منحنی لورنس انتخاب شده است درحالیکه ناحیه ب، نام ناحیه زیر منحنی لورنز می باشد. از تقسیم ناحیه الف بر مجموع ناحیه الف و ب، ضریب جینی بوجود می آید. نوسان ضریب جینی بین ۰ و ۱ است. در زمان قرارگیری منحنی لورنز روی خط برابری کامل، ضریب جینی صفر میشود. درصورت دورتر شدن منحنی لورنس از خط برابری کامل، باعث بزرگ تر شدن ضریب جینی می شود؛ یعنی درآمد خانوارها با هم دیگر فرق دارد و همین امر، موجب نابرابری درآمدی بیشتر میشود.

همچنین در زمان قرارگیری منحنی لورنز بر روی خط نابرابری کامل، ضریب جینی یک میشود و بیانگر نابرابری کامل است. کشورها بعنوان معیاری از نابرابری درآمدی از ضریب جینی استفاده می کنند ولی توجه داشته باشید که با استفاده از ضرایب جینی نمیتوان به آسانی، نابرابری درآمدی بین کشورها را مقایسه کرد؛ بدین دلیل که کشورهای مختلف برای درآمد خانوارها از معیارهای گوناگون معادل و تعاریف مختلف استفاده کنند و پوشش هر خانواری با خانوار دیگر فرق دارد.

سایر کاربردهای ضریب جینی

با توجه به این که شاخص جینی ، عامیت بیشتری در اقتصاد دارد ولی این قابلیت را دارد که در هر زمینه ای از مطالعات علمی توزیع شده در تئوری ها به کار برده شود. به طورمثال کاربرد زیست شناسی شاخص جینی برای استفاده از تنوع زیستی به عنوان یک اندازه گیری می باشد. از دیگر کاربردهای شاخص جینی می توان به کاربرد آن در زمینه سلامت اشاره کرد ، به این صورت که استفاده از آن به منظور معیار سنجش نابرابری از سلامتی مربوط به کیفیت زندگی در جمعیت است.

از ضریب جینی برای معیار سنجش نابرابری از دانشگاه، در آموزش و پرورش استفاده میشود. برای بیان گزینشی پروتئین مهر کننده کیناز دربرابر هیتی از کینازها از ضریب جینی در حیطه ی شیمی استفاده می شود. در مهندسی بعنوان ارزیابی منصفانه برای دست یافتن به روترهای اینترنت از ضریب جینی در انتقال بسته های زمان بندی شده از جریان های مختلف ترافیکی استفاده می شود. کاربرد ضریب جینی در آمار ساختمان درخت های تصمیم گیری، به منظور اندازه گیری خلوص از اشکالات امکان پذیر فرزند می باشد.

مدل ضریب جینی,محاسبه ضریب جینی,ضریب جینی چیست

ضریب جینی معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد (یا ثروت) در یک جمعیت است

چرا ضریب جینی کل کشور از مناطق روستایی و شهری بالاتر است؟

ضریب جینی برای اندازه گیری نابرابری به عنوان یک شاخص محسوب میشود. عموما ساکنان مناطق شهری نسبت به ساکنان روستایی از نظر درآمدی وضعیت بهتری دارند. روستائیان و شهر نشینان در یک محل سنجش از نظر درآمدی قرار می گیرند و با این کار، بین پولدار ترین و فقیر ترین، فاصله ی بیشتری ایجاد میشود و این افزایش شکاف باعث میشود که ضریب جینی فزونی یابد.

ضریب جینی در ایران

ضریب جینی برطبق بررسی ها ، با نرخ ۰.۴۳ از سال ۴۸ شروع شد و روند صعودی در سالهای بعد داشت تا این که به رقم بی سابقه ۰.۵ در سال ۵۴ رسید. در هیچ سالی چنین شکاف طبقاتی و توزیع نابرابر درآمدی مشاهده نداشته است. در دهه ی ۹۰ وضعیت ضریب جینی در ایران، روند صعودی و افزایش نابرابری بهمراه داشت. ضریب جینی از سال ۹۲، پس از این که در سال های ۹۰ و ۹۱ کاهش داشت؛ روند صعودی پیدا کرد تا این که این ضریب در سال ۹۷ به عدد۰.۴۰۹۳ رسید و در دهه نود، بیانر بالاترین میزان بود.

به بیان دیگر در سال ۹۷ وضعیت نابرابری درآمدی و جامعه ایران، بدتر از کل دهه شد. همچنین بیست درصد از افراد فقیر جمعیت ایران، تنها در ۵.۸ درصد از درآمد کل سال ۹۹ سهم داشتند در حالیکه بیست درصد از افراد ثروتمند جامعه در ۴۷ درصد از کل درآمد سال، سهم داشتند. ضریب جینی نسبت به سال ۹۸ در سال ۹۹ روند صعودی ضریب جینی چیست؟ داشت ولی با این وجود به سطح ضریب جینی سال ۹۷ نرسیده بود. بنابر تحقیقات در مناطق شهری ایران، شدت نابرابری درآمدی، بیشتر از نابرابری در مناطق روستایی است.

نکاتی در مورد ضریب جینی

در ادامه با نکات قابل توجه در خصوص اهمیت ضریب جینی، آشنا شوید:

>> شاخص های مختلفی برای اندازه‌گیری توزیع درآمد، تعيين شده که مشهورترین شاخص برای اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد، ضریب جینی می باشد.

>> ادعای طرفداران ضریب جینی اینست که این ضریب برای تعيين میزان پیشرفت یک کشور، محک مناسبی به شمار میرود و در اثر آن می توان پی به تفاوت های بین رشد مولد و رشد نامولد و بی کیفیت برد.

>> در اثر استفاده از منحنی لورنز با محاسبات ریاضی، ضریب جینی حاصل میشود.

>> چنانچه قصد داشته باشید که در بخش های مختلف جامعه، توزیع درآمد را مقایسه کنید یا در کشورهای مختلف به مقایسه ی توزیع درآمد بپردازید؛ باید از ضریب جینی استفاده کنید.

>> مرکز آمار ایران موظف است که سالانه ضریب جینی را در ایران، محاسبه و منتشر کند.

>> محاسبات قابل انجام برای اندازه‌گیری ضریب جینی از طریق د اد ه های هزینه ای خانوارها صورت می گیرد. داده های آن باتوجه به روش جمع آوری آن، قابل اطمینان نیست و معمولاً خطا دارد.

ترسیم نمودار ضریب جینی,ضریب جینی دنیا,کاربردهای ضریب جینی

شاخص جینی نام دیگر ضریب جینی میباشد

>> هیچگاه نمیتوان بین افزایش ضریب جینی با افزایش فقر در جامعه، رابطه ی مستقیمی ایجاد کرد. درواقع افزایش ضریب جینی به این معنی نیست که فقر، افزایش یافته است.

مزایای ضریب جینی

> از ضریب جینی در داخل کشور برای نشان دادن چگونگی توزیع درآمد در طی یک دوره از زمان استفاده می کنند. در نتیجه قابلیت نمایش افزایش یا کاهش نابرابری برای شما وجود دارد.

> قابلیت مقایسه ی ضریب جینی با سراسر کشور ، وجود دارد و به راحتی می توان آن را تفسیر کرد.

> یکی از مزایای ضریب جینی اینست که می توان در بخش های مختلف جامعه و در کشور ها به مقایسه توزیع درآمدی پرداخت. به عنوان مثال ضریب جینی در بسیاری از کشور ها برای مناطق شهری با مناطق روستایی متفاوت است.

معایب ضریب جینی

- از ضریب جینی به عنوان نقطه برآورد در یک زمان خاص یاد میشود. از این رو در طول زمان، تغییرات درآمدی را نادیده می گیرند.

- ضریب جینی به اندازه‌گیری نابرابری درآمد می پردازد ولی قادر به اندازه‌گیری نابرابری های فرصت نیست.

- درصورت یکسان بودن ضریب جینی دو کشور ممکن است که یکی از آن ها ثروتمند و دیگری فقیر باشد؛ بنابراین اندازه‌گیری ضریب جینی در دو کشور با هم‌دیگر فرق دارد.

فرمول محاسبه ضریب جینی,ترسیم نمودار ضریب جینی,ضریب جینی دنیا

ضریب جینی با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد

نحوه محاسبه شاخص ضریب جینی چیست؟

ضریب جینی یکی از معیارهایی است که از آن برای اندازه گیری میزان رفاه خانوارها در کشورهای مختلف استفاده می شود.

هر سال رقم ضریب جینی برای هر کشور محاسبه و اعلام می شود اما به دلایل مختلف، مقایسه میزان رفاه و درآمد خانوارهای کشورهای مختلف صرفا بر مبنای ضریب جینی کشورها صحیح نیست. درباره ضریب جینی، نحوه محاسبه آن و چند نکته درباره دقت این ضریب به نکاتی اشاره می شود.

ضریب جینی چیست؟

درآمد خانوارها یکسان نیست و ضریب جینی، گستره درآمد خانوارها را اندازه گیری می کند. برای درک ضریب جینی ابتدا منحنی لورنس را توضیح می دهیم. این منحنی گستره درآمد خانوارها را روی یک منحنی نشان می‌دهد. ابتدا خانوارها بر مبنی درآمدشان، از پایین‌ترین تا بالاترین، منظم می شوند. سپس خطی که نقاط درآمد را به هم متصل می‌کند رسم می‌شود. در محور عمودی، نسبت انباشته درآمد و در محور افقی، نسبت انباشته خانوارها نشان داده شده است. منحنی به دست آمده منحنی لورنس است. اگر تمام خانوارها درآمد یکسان داشته باشند منحنی لورنس یک خط مستقیم با زاویه ۴۵ درجه خواهد بود و این خط، خط برابری کامل نامیده می‌شود یعنی درآمد تمام خانوارها به شکل برابر توزیع شده است. اما اگر یک خانوار تمام درآمدها را داشته باشد و دیگر خانوارها هیچ درآمدی نداشته باشند، منحنی لورنس به شکل یک خط مسطح روی محور افقی قرار می گیرد و ناگهان به ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد یعنی در نقطه ای که ۱۰۰ درصد درآمد از سوی یک خانواده کسب می شود. این خط، خط نابرابری کامل نامیده می شود.

چطور با استفاده از منحنی لورنس ضریب جینی را اندازه گیری کنیم؟

ناحیه بین خط برابری کامل با منحنی لورنس را ناحیه الف و ناحیه زیر منحنی لورنس را ناحیه ب می نامیم. ضریب جینی از تقسیم ناحیه الف بر مجموع ناحیه الف و ب بدست می‌آید. ضریب جینی بین ۰ و ۱ نوسان می کند. هنگامی که منحنی لورنس روی خط برابری کامل قرار می‌گیرد ضریب جینی صفر است و این یعنی برابری کامل. هر چه منحنی لورنس از خط برابری کامل دورتر شود ضریب جینی بزرگتر می شود و این نشان دهنده تفاوت بیشتر بین درآمد خانوارها و در نتیجه نابرابری درآمدی بیشتر است. هنگامی که منحنی لورنس دقیقا روی خط نابرابری کامل قرار می‌گیرد ضریب جینی یک است و این یعنی نابرابری کامل. کشورها از ضریب جینی به عنوان معیاری از نابرابری درآمدی استفاده می کنند با این حال مقایسه نابرابری درآمدی بین کشورها با استفاده از ضرایب جینی آسان نیست زیرا کشورهای مختلف ممکن است از معیارهای گوناگون معادل و تعاریف مختلف برای درآمد خانوارها استفاده کنند و پوشش خانوارها در آنها متفاوت باشد.

اما معیار معادل چیست؟

از معیارهای معادل برای تعدیل درآمد خانواده ها استفاده می شود و به ما امکان می دهد به تحلیل و مقایسه وضعیت خانوارها با اندازه ها و ترکیب های گوناگون بپردازیم. در معیارهای معادل، افزایش نیازهای خانواده با بالا رفتن تعداد اعضا در نظر گرفته می شود البته میزان افزایش یکسان نیست. برای مثال خانواری که یک عضو دارد یک واحد برق استفاده می کند اما خانواری با چهار عضو لزوم ۴ برابر خانوار اول برق مصرف نمی کند. طیفی از معیارهای معادل وجود دارد و کشورهای مختلف ممکن است از معیارهای معادل گوناگون استفاده کنند. معیار هر عضو خانواده، معیار تعدیل شده او ای سی دی oacd و معیار ریشه دوم، سه نمونه از معیارهای معادل هستند. برای توضیح هر یک از این معیارها از مثال خانوار چهار نفره استفاده می‌کنیم یعنی دو بزرگسال و دو فرزند، و درآمد کلی خانوار ۴ هزار دلار در نظر گرفته می‌شود. هنگامی که از معیار هر عضو خانوار استفاده می کنیم ارزش معادل خانوار مساوی تعداد اعضای خانواده است و درآمد معادل خانوار با تقسیم کل درآمد آن بر تعداد اعضا به دست می‌آید. در این حالت، معادل درآمد خانوار، هزار دلار است. اگر از معیار تعدیل شده او ای سی دی استفاده کنیم، ارزش معادل خانوار با اختصاص عدد یک به اولین بزرگسال، عدد ۰.۵ به هر یک از بزرگسالان دیگر و عدد ۰.۳ به هر کودک محاسبه می شود. در این حالت، ارزش معادل خانوار یاد شده ۲.۱ است در نتیجه درآمد معادل خانواده ۱۹۰۵ دلار است. اگر از معیار ریشه دوم استفاده کنیم، ارزش ضریب جینی چیست؟ معادل خانوار، ریشه دوم تعداد اعضای خانوار است در نتیجه در مثال خانوار چهار نفره، ارزش معادل، رقم ۲ و درآمد معادل خانوار، ۲۰۰۰ دلار است. در سطح جهان، هیچ معیار معادل استاندارد ضریب جینی چیست؟ که برای استفاده عام توصیه شده باشد وجود ندارد.

ضریب جینی چیست؟

ضریب جینی یک شاخص در علم اقتصاد برای اندازه گیری نسبت درآمد و ثروت کشور‌ها است.

– از ضریب جینی در اقتصاد برای اندازه گیری میزان پراکندگی یا نابرابری درآمد‌ها استفاده می‌شود و این ضریب بین اعداد صفر تا یک نشان داده می‌شود.

ضریب جینی صفر برابری کامل را نشان می‌دهد، به طور مثال جایی که همه درآمد یکسان دارند و ضریب جینی یک نشان دهنده حداکثر نابرابری است، یعنی جایی که تنها یک نفر صاحب تمام درآمد است.

طبق این گزارش هر چه عدد ضریب جینی محاسبه شده برای یک کشور کوچکتر باشد، این کشور از لحاظ توزیع درآمد و ثروت در شرایط بهتری قرار دارد.

یکی از مزایای استفاده از ضریب جینی این است که برای مقایسه توزیع درآمدی در بخش‌های مختلف جامعه و همچنین در کشور‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در استفاده از ضریب جینی این امکان وجود دارد که میزان نابرابری میان ثروت و درآمد کشور و افراد جامعه را تشخیص داد.

یکی دیگر از مزایای نمودار جینی این است که برای استان‌های مختلف یک کشور نیز قابل استفاده است و برای مقایسه بین شهرنشینان و روستانشینان نیز همینطور، همچنین ضریب جینی اصول مخصوص به خود را دارد به عنوان مثال در آن نامی از اشخاص پردرامد یا کم درامد برده نمی‌شود و نیازی به میزان جمعیت یک کشور نیز ندارد.

ضریب جینی چیست و چه کاربردی دارد؟

آیا ضریب جینی شاخصی معتبر در اندازه‌گیری سطح نابربرای درآمدی است؟

در این پادکست در مورد این که ضریب جینی چیست، صحبت خواهد شد، قبل از هر چیز توضیحی در مورد تلفظ این کلمه ارائه خواهد شد. این کلمه در انگلیسی به صورت Gini نوشته می‌شود و تلفظ آن جینی است. ضریب جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود.
این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین 0 و 1 دارد، هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد 0 باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد 1 باشد، توزیع نابرابر درآمد را نمایش می‌دهد.

اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند، این یعنی برابری مطلق و اگر مساوی با عدد یک باشد، یعنی نابرابری مطلق به گونه ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارند، تعریف و معنا می‌شود. برای توضیح ضریب جینی می‌توان از منحنی لورنز استفاده کرد که توزیع درآمد یا ثروت را ضریب جینی چیست؟ نشان می‌دهد. این منحنی هر چه به خط 45درجه (برابری کامل) نزدیک باشد، توزیع درآمد عادلانه تر است و بلعکس. همان‌طور که در شکل زیر نشان داده شده حاصل ضریب جینی معادل تقسیم ناحیه الف به کل ناحیه زیر منحنی خط برابری کامل (یعنی ناحیه الف و ناحیه ب) است.
شاخص جینی یا همان ضریب جینی که برای فهم بهتر آن به‌صورت درصد بیان می‌شود، جهت مقایسه توزیع درآمدی در بخش‌های مختلف جامعه و همین‌طور در کشورها بسیار مورداستفاده قرار می‌گیرد.

مزایا و معایب ضریب جینی

مهم‌ترین مزیت ضریب جینی همان اندازه‌گیری نابرابری درآمدی بین مردم است که وضعیت زندگی بیشتر مردم را نمایندگی می‌کند؛ اما این شاخص محدودیتی‌هایی نیز دارد. یکی از محدودیت‌های مهم آن به مفهوم درآمد مرتبط است. درآمد را می‌توان در سطوح خانوار متناسب با اندازه آن، در سطوح فردی و با در نظر گرفتن منابع مالی یا فقط درآمد ناشی از کار تعریف کرد. هرکدام از تعاریف، شاخص‌های متفاوتی از درآمد و سطوح مختلف نابرابری را نشان می‌دهد؛ ضریب جینی چیست؟ بنابراین اختلاف در مفاهیم می‌تواند منجر به اختلاف در سنجش درآمد، نابرابری و رتبه‌بندی کشورها از بعد ضریب جینی باشد.

یک شاخص جینی مبتنی بر درآمدهای فردی با یک شاخص جینی مبتنی بر درآمدهای خانوار در همان کشور تفاوت دارد؛ بنابراین رتبه‌بندی کشورها بسته به اینکه این شاخص بر اساس درآمد خانوارها یا درآمدهای فردی باشد تغییر می‌کند و باعث می‌شود که در استفاده و تفسیر آن، اشتباهاتی رخ دهد؛ اما با تمامی این تفاسیر ضریب جینی هنوز پس از گذشت بیش از یک قرن از معرفی آن، محبوبیت زیادی در بین سیاستمداران، اقتصاددانان و روشنفکران دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.