ویژگی های استراتژی موفق


sdata.ir

مدلهای برنامه ریزی استراتژیک

چکیده: برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است که اکثر شرکتهای موفق و صاحب نام دنیا از آن برای هدایت و پیشبرد برنامه ها و فعالیتهای خود با افق دید بلندمدت و درجهت دستیابی به اهداف و تحقق ماموریت سازمانی بهره می گیرند. این نوع برنامه ریزی که تاکنون اغلب مورداستفاده سازمانهای بزرگ واقع شده است، اگر به درستی تدویــن شود، به انتخاب استراتژی هایی منجر می شود که درصورت اجرای صحیح و به موقع، تعالی و پیشتازی سازمان را به ارمغان می آورد. باتوجه به افزایش کمیت و اهمیت شرکتهای کوچک در فعالیتهای اقتصادی دنیا و نیاز آنها به بهره مندی از برنامه ریزی استراتژیک جهت موفقیت در دنیای رقابتی، در این مقاله بعد از اشاره به مفهوم برنامه ریزی استراتژیک، تعریف سازمانهــای بزرگ و کوچک، معرفی برخی از مدل های مهم برنامه ریزی استراتژیک سازمانهای بزرگ و کوچک، این مدلها به صورت تطبیقی با هم موردمقایسه قرار خواهند گرفتا تا از نتیجه این مقایسه مدلی مفهومی از برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای کوچک ارائه شود تا آنها نیز در راستای دستیابی به اهداف وکامیابی روزافزون از این نوع برنامه ریزی بهره مند شوند.

برنامه ریزی استراتژیک با بررسی محیط خارجی و داخل سازمان، فرصتها و تهدیدهای محیطی و قوتها و ضعفهای داخلی را شناسایی می کند و با درنظر داشتن ماموریت سازمان، اهداف بلندمدت برای سازمان تنظیم می کند و برای دستیابی به این اهداف، از بین گزینه های استراتژیک اقـــدام به انتخاب استراتژی هایی می کند که با تکیه بر قوتها و با بهره گیری از فرصتها، ضعفها را ازبین برده و از تهدیدها پرهیز کند تا درصورت اجرای صحیح باعث موفقیت سازمان در میدان رقابت شود.

در عصر اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی، هر سازمانی با هر اندازه ای، با تغییرات و تحولات سریعی روبروست و باید فعالیتهای خود را طوری برنامه ریزی و مدیریت کند که در محیط متلاطم و بازار به شدت رقابتی موفقیت کسب کرده و تداوم حیات داشته باشد. باتوجه به مفهوم برنامه ریزی استراتژیک، این امر مستلزم بهره گیری از این نوع برنامه ریزی است. چرا که از یک طرف آینده نگر بوده و ازطریق پیش بینی تحولات آتی اقدامات مناسب را تنظیم می کند. ازطرف دیگر گرایش به محیط داشته و ارتباط تنگاتنگ با آن دارد و از این لحاظ می تواند به سرعت از تغییرات محیط با خبر شده و واکنش مناسب و سریع نشان دهد.

مفاهیم، نظریات و مدل هایی که تاکنون درباره برنامه ریزی استراتژیک ارائه شده اند بیشتر در رابطه با سازمانهای بزرگ و متناسب با ویژگیهای آنها بوده و سازمانهای کوچک کمتر مورداقبال واقع شده اند همین امر به علاوه برخی عوامل دیگر باعث می شوند تا سازمانهای بزرگ به راحتی از برنامه ریزی استراتژیک بهره مند شوند ولی سازمانهای کوچک تجربه چندان زیاد و موفقیت آمیزی در استفاده از این نوع برنامه ریزی ندارند.

باتوجه به نقش و اهمیتی که سازمانهای کوچک در فعالیتهای اقتصادی و بازارهای جهانی پیدا کرده اند و باتوجه به اینکه مانند هر سازمان دیگری با رقابت شدیدی مواجهند و همـــواره به پیروزی می اندیشند و نیازمند بهره گیری از برنامه ریزی استراتژیک هستند.

براین اساس، مقاله حاضر درنظر دارد تا برخی از مدل های مهم برنامه ریزی استراتژیک سازمانهای بزرگ و کوچک را به صورت تطبیقی مقایسه کرده و مدلی مفهومی از این نوع برنامه ریزی را برای سازمانهای کوچک توسعه دهد تا مورداستفاده آنها قرار گیرد.

برنامه ریزی استراتژیک: همانند سایر مفاهیم مدیریت، تعاریف گوناگونی از برنامه ریزی استراتژیک توسط صاحبنظران ارائه شده است که برای جلوگیری از طول کلام به چند مورد مهم از آنها اشاره می شود. یکی از این تعاریف در ارتباط با کسب و کارهای کوچک می باشد.

تعریف برنامه ریزی استراتژیک

 1. فرای و استونر: برنامه ریزی استراتژیک، ابزار مدیریتی توانمندی است که برای کمک به شرکتهای کوچک طراحی می شود تا آنها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهنــد. خصوصاً، فرایند برنامه ریزی استراتژیک یک نگرش و تجزیه و تحلیلی از شرکت و محیط مربوط به آن ارائه می کند – شرایط فعلی شرکت را تـــــوضیح می دهد و عوامل کلیدی موثر بر موفقیت آن را شناسایی می کند.
 2. لرنر: برنامه ریزی استراتژیک فرایند تغییر سازمانی مستمر و پیچیده است. اگر ویژگیهای زیر ترکیب شوند، فرایند برنامه ریزی استراتژیک موفق و جامعی را تعریف می کنند. برنامه ریزی استراتژیک:

نگاه به آینده دارد و تمرکز بر آینده پیش بینی شده است. به این مسئله توجه دارد که جهان بعداز 5 الی 10 سال چه تفاوتهایی با اکنون خواهد داشت. درصدد خلق آینده سازمان برمبنای آن چیزی است که احتمال می رود در آینده ایجاد شود.

برمبنای تجزیه و تحلیل روندها و سناریوهای پیش بینی شده برای گزینه های ممکن در آینده است و نیز برمبنای تجزیه و تحلیل داده های داخلی و خارجی است.

منعطف و متمایل به ایجاد تصویری بزرگ از آینده سازمان است. برنامه ریزی استراتژیک سازمان را با محیطش تطبیق می دهد، زمینه ای برای دسترسی به اهداف ایجاد می کند، چارچوب و جهتـــــی برای سازمان فراهم می سازد تا به آینده دلخواه خود برسد.

چارچوبی به وجود می آورد که با تجزیه و تحلیل کامل سازمان، محیط داخلی و خارجی و پتانسیل های سازمان در آن چارچوب می توان به مزیت رقابتی دست یافت. این امر سازمان را قادر می کند تا به روندها، اتفاقات، چالشها و فرصتهای به وجود آمده، ازطریق چارچوبی از بینش و ماموریت ایجاد شده توسط فرایند برنامه ریزی استراتژیک پاسخ دهد.

فرایندی نظری و کیفی است. برنامه ریزی استراتژیک، داده های نرم مانند: تجارب، نیات و ایده های موجود در گفتگوهای روزانه سازمان را ترکیب می کند و درصدد ارائه یک بینش و هدف سازمانی روشن است.

به سازمان اجازه تمرکز می دهد، زیرا فرایندی پویا و مستمر از فعالیتهای خود تحلیلی است.

فرایند یادگیری مستمر، در جریان و گفتگوی سازمانی است که به فراتر از دسترسی به یک سری اهداف از پیش تعیین شده توسعـــــه می یابد. برنامه ریزی استراتژیک درصدد است روشی که یک سازمان فکر و عمل می کند را تغییر داده یک سازمان یادگیرنده به وجود آورد.

وقتی موفقیت آمیز باشد، تمام نواحی عملیاتی را تحت تاثیر قرار داده و به عنوان قسمتی از فلسفه و فرهنگ سازمان درمی آید

 1. پفر: برنامه ریزی استراتژیک فرایند ایجاد و توسعه رویه ها و عملیات ضروری برای دستیابی به آینده است. وی بین برنامه ریزی بلندمدت که به صـــورت واکنشی است و برنامه ریزی استراتژیک که سازمان را مجاز به خلق آینده اش می کند، تفاوت قائل می شود.

4.- مک کون: برنامه ریزی استراتژیک فرایندی برای بازسازی و انتقال سازمانی است. به نظر وی در بــــرنامه ریزی بلندمدت ویژگی های استراتژی موفق اهداف و پیش بینی ها براساس فرض ثبات سازمانی است، درحالی که در برنامه ریزی استراتژیک، نقش سازمان در محیط آن بررسی می شود. برنامه ریزی استراتژیک باعث می شود تا سازمان فعالیتها و خدماتش را برای برآوردن نیازهای درحال تغییر محیط تطبیق دهد. این برنامه ریزی نـــه تنها چارچوبی برای بهبود برنامه ها ارائه می کند بلکه چارچوبی برای ساختاردهی مجدد برنامه ها، مدیریت و همکاریها و نیز برای ارزیابی پیشرفت سازمان در این زمینه ها ارائه می کند

ویژگیهای برنامه ریزی استراتژیک

دریک گفتار ساده، یک برنامه استراتژیک می تواند عملکرد را بهبود بخشد. اعضای یک سازمان در لابلای کارهای وظیفه ای ثابت و چالشهای روزانه سردرگم می شود و ممکن است که جهت اهداف سازمان را گم کنند و بینش خود را نسبت به آن از دست بدهند. یک برنامه استراتژیک می تواند، نه تنها درک اعضا از اهداف را بیشتر کند بلکه تفکر آینده گرا را برمبنای درک مشترکی از رسالت سازمان تحریک و ایجاد کند. همکاری بین اعضای یک سازمان وقتی با مفروضات مشترکی نسبت به اهداف مشترک فعالیت کنند، بسیار موثر و اثربخش می شـــود. ودرنهایت اینکه، یک برنامه ریزی استراتژیک موفقیت آمیز، برنامه ای است که:

– بینش مشترکی برمبنای ارزشها ایجاد کند.

– فرایندی همگانی و مشارکتی است که کارکنان و مدیران احساس مالکیت مشترک نسبت به آن دارند.

– مسئولیت درقبال جامعه را می پذیرد.

– نسبت به محیط خارجی سازمان حساس بوده و بر آن تمرکز دارد.

– برمبنای داده های با کیفیت بالا طرح ریزی می شود. – بخش کلیدی مدیریت اثربخش می باشد.

سازمانهای بزرگ و کوچک

سازمانها ازنظر شاخصهای مختلف به انواع گوناگونی تقسیم شده اند و تعریفهای متفاوتی برای هرکدام از آنها در کشورهای گوناگون ارائه شده است. شاخصهایی مانند: حجم فعالیت، میزان فروش یا درآمـــد، تعداد کارکنان، سرمایه گذاری و… . اما آنچه در اکثر کشورها مـــرسوم است، تقسیم بندی براساس اندازه می باشد که در ایران به صورت زیر است:

مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمانهای بزرگ: صنایعی که تعداد کارکنان آنها 10 نفر و بیشتر باشد.

سازمانهای کوچک: صنایعی که تعداد کارکنان آنها کمتر از 10 نفر باشد.

وزارت صنایع و معادن – سازمان صنایع کوچک ایران

سازمانهای بزرگ: صنایعی که 50 نفر و بیشتر کارکن داشته باشند.

سازمانهای کوچک: صنایعی که کمتر از 50 نفر کارکن داشته باشند.

مدلهای برنامه ریزی استراتژیک سازمانهای بزرگ

مدل های برنامه ریزی استراتژیک سازمانهای کوچک

مدلهای برنامه ریزی استراتژیک سازمانهای بزرگ و کوچک را همراه با ویژگی های استراتژی موفق مراحل آنها به صورت جدول شماره 2 می توان موردمقایسه قرار داد.

ویژگیها و اهداف مدل

مدل مفهومی برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای کوچک حداقل تعداد مراحل را داشته و از سادگی زیادی برخوردار است؛ نیاز کمتری به افراد متخصص داشته و توسط یک کمیته برنامه ریزی استراتژیک کوچک در مدت زمانی کم قابل بکارگیری است. اینها همه ویژگیهایی هستند که مشکلات سازمانهای کوچک را در استفاده از مدلهای برنامه ریزی استراتژیک برطرف می کنند. بنابراین، مدل مفهومی مذکور مدلی است که به لحاظ سادگی، تعداد مراحل کم، قابلیت بکارگیری توسط تعداد افراد کم و در زمان کم می تواند نیاز سازمانهای کوچک را نسبت به برنامه ریزی استراتژیک برطرف کند؛ به طوری که سازمانهای ویژگی های استراتژی موفق کوچک با بکارگیری این مدل به همان مزیتهایی دست یابند که سازمانهای بزرگ در استفاده از مدلهای متداول برنامه ریزی استراتژیک به آنها دست می یافتند.

ویژگی های استراتژی موفق

یک نقشه‌‌ی برندینگ مشخص، استراتژی‌های بازاریابی مؤثر ، تکنیک‌های بازاریابی اینترنتی سه جزء کلیدی هر کسب‌وکار موفق هستند.

sdata.ir

استراتژی برند مشخص می کند شما چگونه، کجا، کی و با چه کسانی می خواهید ارتباط برقرار کنید و پیام برندتان را به آنها برسانید.

بر این اساس کانال توزیع و ارتباطات کلامی و غیر کلامی هم بخشی از استراتژی برند محسوب می شود.

لازم است استراتژی برند به درستی تعریف و اجرا شود، اگر در تعریف و اجرای درست استراتژی برند دچار مشکل هستید این کار را به ما بسپارید.

برندسازی استراتژیک و سازگار منجر به ایجاد ارزش ویژه ی برند می شود، و اینگونه محصولات و خدمات شرکت تان ارزش افزوده می گیرند.

تعریف برند اساسی ترین اقدام برای راه اندازی هر کسب و کاری محسوب می شود. ما به شما کمک می کنیم تا نام تجاری خود را به بهترین صورت ممکن تعریف کنید. برای تعریف برند لازم است به سوالات زیر پاسخ دهید :

رویکرد ما در بازاریابی کمک به مخاطبین برای دستیابی به راه‌حل‌های مؤثرتر می‌باشد.
بر اساس این رویکرد و باور به اصل «کمک به بنگاه‌های اقتصادی برای رشد کسب‌وکارشان» در تمامی مراحل از جمله مشخص نمودن بازار هدف، تدوین استراتژی بازاریابی، اجرای کمپین‌های اینترنتی، تحلیل فعالیت‌های مشتریان شما در فضای مجازی و استفاده از این تحلیل‌ها برای بهبود و توسعه‌ی استراتژی‌های بازاریابی کسب‌وکارتان همراه شما هستیم.

 • ماموریت شرکت شما چیست؟
 • ویژگی و مزایای محصولات و خدمات شما چیست؟
 • مشتریان بالقوه چه نظری در مورد نام تجاری شما دارند ؟
 • شما می خواهید مشتریان بالقوه چه کیفیتی را به محصولات و نام تجاری تان نسبت دهند؟

پس از یافتن پاسخ این پرسش ها و انجام تحقیقاتی مشابه، فرآیند تعریف نام تجاری آغاز می شود که علاوه بر اطلاعات، نیاز به تخصص و مهارت دارد و از این رو مشاوره برندینگ ضروری می نماید .

sdata.ir

طراحی برند از آنجایی که ظاهر آن را می سازد و این ظاهر با مخاطبان ارتباط برقرار می کند، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

برای طراحی برند لازم است موارد زیر را رعایت کنید :

 • طراحی برند باید مطابق با تعریف برند و بیانگر ویژگی های آن باشد.
 • مطمئن شوید این طراحی منجر به سردرگمی مخاطبان و اشتباه گرفتن آن با کسب و کار دیگری نخواهد شد.
 • طراحی برند شما باید در پلت فرم های چندگانه قابل اجرا باشد.
 • سعی کنید بیش از دو رنگ ثابت را برای طراحی نام تجاری تان انتخاب نکنید.
 • طراحی برند باید مطابق با تعریف برند و بیانگر ویژگی های آن باشد.
 • طراحی برند هرچه ساده تر باشد بهتر است.
 • سعی کنید شعار برندتان حداکثر در 7 کلمه خلاصه شود.
 • در طراحی نام تجاری جزئی از شرکت تان را وارد کنید که معرف شما باشد.

طراحی برند از اهمیت بالایی برخوردار است و اجرای درست آن نیاز به مشورت با متخصصان و استفاده از مهارت آنان دارد.

sdata.ir

برندسازی آنلاین در عصر حاضر با توجه به نفوذ اینترنت در زندگی افراد به یکی از ضرورت های برندسازی بدل شده است.

هر شرکتی برای موفقیت باید برنامه ی مشخصی برای برندسازی اینترنتی و حضور آنلاین خود داشته باشد.

ویژگی های وب سایت موفق!

بدون شک تمامی صاحبان و مدیران سایت ها به دنبال داشتن وب سایت موفق هستند. موفقیت یک سایت می تواند معانی ویژگی های استراتژی موفق مختلفی داشته باشد و با معیارهای مختلفی سنجیده شود.

بدون شک اهداف شما تعیین کننده معیارهای موفقیت سایت می باشد. به صورت عمومی می توان گفت سایتی که بتواند اطلاعات مورد نظر شما را به مخاطب منتقل نماید، در جذب کاربران هدف شما موفق باشد و ترافیک مناسبی داشته باشد، یک سایت موفق است.

نکات جامعی وجود دارد که به شما کمک می کند تا یک سایت موفق داشته باشید. در این مقاله مهم ترین این نکات را معرفی می کنیم:

web-site

نکات مهم برای داشتن یک وبسایت موفق

1-برای داشتن وب سایت موفق، هدف مشخص داشته باشید

اگر به دنبال داشتن یک وب سایت موفق هستید، قبل از هر اقدامی باید اهداف خود را تعیین کنید. بدون داشتن اهداف مشخص، قابل اندازه گیری و دارای زمان بندی، اقدامات شما یکپارچگی و انسجام لازم را نخواهد داشت.

برای مثال تصور کنید که شما نمی دانید مخاطبان هدف شما چه کسانی هستند و هدف شما جذب کدام قشر از مخاطبان است، در این صورت قادر به انتخاب استراتژی و حتی برنامه ریزی برای طراحی اقدامات سایت نخواهید بود. حتی ممکن است در انتخاب رنگ، تولید محتوا و … نیز با چالش های اساسی مواجه باشید. بدون داشتن برنامه و هدف، حتی حرفه ای ترین طراحان نیز نمی توانند به شما در طراحی سایت حرفه ای کمک نمایند.

2- استراتژی داشته باشید و طبق برنامه پیش بروید

پس از تعیین هدف، لازم است برای رسیدن به اهداف خود استراتژی داشته باشید و بدانید که چگونه می خواهید به اهداف تعیین شده دست یابید.

برای مثال اگر می خواهید جوانان را جذب سایت خود کنید، باید استراتژی خود را برای جذب جوانان تعیین کنید. بازاریابی محتوایی می تواند یک استراتژی برای رسیدن به این هدف باشد.

Web-Development

ویژگی های استراتژی موفق اهمیت داشتن استراتژی و برنامه برای داشتن یک وب سایت موفق

همچنین یک وب سایت موفق، بدون شک طبق یک برنامه ریزی اصولی و منطقی پیش می رود. فراموش نکنید استمرار و مداومت در اجرای برنامه ها، راز اصلی موفقیت در هر کاری از جمله مدیریت یک وب سایت است.

بنابراین در برنامه ریزی خود این نکته را لحاظ کنید. برای مثال می توانید به صورت ماهانه برنامه به روز رسانی اطلاعات داشته باشید یا این که به صورت هفتگی بارگذاری محتوا داشته باشید. مهم است که در انجام برنامه خود مداومت و استمرار داشته باشید و در نیمه راه انگیزه خود را از دست ندهید.

3- اصول طراحی حرفه ای را برای داشتن وب سایت موفق رعایت نمایید

طراحی حرفه ای یکی از مهم ترین اصول برای داشتن یک وب سایت موفق است. طراحی حرفه ای می تواند از جنبه های مختلفی مورد توجه قرار گیرد. اصول UI یا رابط کاربری، اصول UX یا تجربه کاربری در طراحی حرفه ای از جمله اصول محوری هستند که باید مد نظر باشند.

به طور خلاصه، کاربر باید به راحتی با سایت ارتباط برقرار نموده و تجربه خوبی در استفاده از سایت داشته باشد. بنابراین سرعت بارگذاری مناسب، سهولت استفاده از سایت، زیبایی ظاهری، همه و همه در یک سایت حرفه ای رعایت می شود. برای طراحی سایت حتما از افراد متخصص و حرفه ای کمک بگیرید.

4- هر اطلاعاتی را وارد سایت نکنید

اگر هدف و استراتژی مشخصی داشته باشید، قادر به تشخیص اطلاعات ضروری و مفید برای مخاطب خود خواهید بود. یک وب سایت موفق اطلاعات را به صورت گزینش شده به مخاطب ارائه می نماید.

مراحل ایجاد یک استراتژی CRM برای تجارت خود

ایجاد یک سیستم CRM موفق فقط به انتخاب فناوری و سطح آن نیست. شما به دیدگاه و استراتژی های مناسب برای سیستم CRM خود نیاز دارید. تیم ویلاآرت در این مقاله 7 مرحله برای ایجاد یک استراتژی CRM مناسب را بازگو کرده است تا شما دید بهتری به این سیستم داشته باشید. پس با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

7 مرحله برای ایجاد یک استراتژی CRM مناسب

7 مرحله استراتژی CRM عبارت اند از:

دید خود را مشخص کنید.

رهبران موفق فروش همیشه بر این باور بوده اند و یک چشم انداز روشن، تکرار پذیر و اقدام محور را میدانند که تیم شما میتواند در آن جمع شود. این می تواند چیزهای زیادی باشد ، از تبدیل شدن به رهبر بازار برای فروش در منطقه شما ، تا تعریف مجدد خدمات مشتری در صنعت شما. چشم انداز خود را به اندازه ای آرزومند برای تأثیر گذاشتن ، و به اندازه کافی واضح بیان کنید تا کل سازمان بتواند آن را درک کند.

استراتژی CRM خود را مشخص کنید

استراتژی خود را مشخص کنید.

استراتژی چیزی است که دید شما را دست یافتنی می کند. با خودتان همیشه بگویید که به فکر پیشرفت هستید و میخواهید به سمت جلو حرکت کنید. آیا این کار را با رقابت بر سر قیمت ، یا ارائه محصولات مختلف ، یا با تأکید بر خدمات عالی پس از فروش خود انجام می دهید؟ بسیار مهم است که روش خود را برای رسیدن به اهداف خود برنامه ریزی کنید.

اهداف کسب و کار خود را مشخص کنید.

اهداف کسب و کار جایی است که چشم انداز و استراتژی به کار روزانه تبدیل می شود. یک اشتباه رایج هنگام پیاده سازی یک سیستم CRM جدید این است که همه اهداف و فرایندهای تجاری قدیمی را همراه با ناکارآمدی آنها در آن تکرار کنید. در عوض ، اجرای خود را به عنوان فرصتی برای مرور و بهینه سازی نحوه کار خود در نظر بگیرید.

تیم خود را سوار کنید.

حمایت اجرایی برای چشم انداز کلی ، استراتژی CRM و اهداف تجاری - برای راه اندازی موفق ، حیاتی است. فقدان حمایت اجرایی یکی از پنج عامل اصلی در شکست CRM است.

معیار های استراتژی CRM خود را مشخص کنید

معیارها را مشخص کنید.

"شما نمی توانید آنچه را که نمی توانید اندازه گیری کنید مدیریت کنید" یک ضرب المثل است که به بسیاری از متفکران تجاری نسبت داده شده است. معیارها باید برای همه قابل مشاهده باشد و این به معنی ایجاد داشبورد برای همه سطوح سازمان ، از نمایندگان فروش و مدیران ، تا تیم اجرایی است.

ابتکارات خود را در اولویت قرار دهید.

شما قرار نیست همه کارها را به یک باره انجام دهید ، بنابراین تصمیم بگیرید که چه چیزی مهمتر از همه ارائه می شود. آموزش اغلب در اولویت است ، بنابراین همه آماده استفاده از سیستم جدید CRM به محض در دسترس بودن هستند.

اگر به دنبال راه اندازی سیستم ارتباط با مشتریان خود هستید میتوانید از سیستم CRM شرکت ویلاآرت استفاده کنید و همچنین از خدمات طراحی سایت نیز استفاده کنید.

نقشه راه خود را مشخص کنید.

شما نباید به ایجاد یک سیستم CRM موثر به عنوان یک رویداد "انفجار بزرگ" نگاه کنید. بله ، راه اندازی موفقیت آمیز حیاتی است ، اما اینکه بتوانید پیشرفت ها و ویژگی های جدید را پس از پخش زنده ارائه دهید ، به همان اندازه مهم است. فراتر از روز راه اندازی برنامه ریزی کنید و در نظر بگیرید که چه قابلیت های دیگری را باید برای تجارت ارائه دهید.

راز های استراتژی فروش موفق ویژگی های استراتژی موفق + فیلم

شیوه های قیمت گذاری محصول در بازار داخلی و خارجی

برای فروش موفق راز های زیر نیاز است تا بتوان یک تیم قوی برای انجام فرآیند فروش در مجموعه خود دست و پا کرد، پس راز های استراتژی فروش را با هم میخوانیم.

استراتژی فروش چیست؟

به مجموعه ای از رویکردهای برنامه ریزی شده مدیران شرکت ها و تولیدکننده ها برای معرفی محصولات شان به مشتری استراتژی فروش می گویند.
این رویکردها بسیار منظم و منسجم و دنباله دار است.

گام های استراتژی فروش

اولین قدم در استراتژی فروش مشخص کردن چشم انداز و تعیین اهداف است.

دومین قدم ارتباط با مشتری است.

معروف ترین روش ارتباط با مشتری تماس تلفنی است؛ به تماس تلفنی تماس سرد هم گفته می شود.
سومین قدم حضور در نمایشگاه جهت معرفی محصول است.

می توان از روش های مختلف برای معرفی کالا به مشتری استفاده کرد.

معرفی کالا به مشتری بسیار حائز اهمیت است.

شما برای هندل فروش تان نیاز به نیروهای آموزش دیده ای دارید که بتوانند اهداف فروش شما را محقق کنند.

چهارمین قدم ایجاد تقاضا برای محصول است.

بعضی از تجار به اشتباه تصور می کنند صرف تولید محصول با کیفیت موجب ایجاد تقاضا در مشتری می شود.
شما باید در بازار هدف تان تبلیغات کنید تا برای افراد آن بازار ایجاد انگیزه شود که محصول شما را خرید کنند.

آخرین قدم ارزیابی عملکرد است.

شما باید یک ارزیابی کامل از عملکرد تیم فروش و محصول تان داشته باشید، تا بتوانید تغییرات را اعمال کنید و به روز باشید.

دو روش اصلی استراتژی فروش

دو روش اصلی که در فروش وجود دارد عبارتند از
۱- روش ورودی یا این لاین.
۲- روش خروجی یا اوت لاین.

روش ورودی

روش ورودی یا این لاین به این گونه است که فروشنده بر اساس رفتار مشتری استراتژی فروش را برنامه ریزی می کند تا بتواند پاسخگوی تمام نیاز مشتری باشد.

روش خروجی

روش خروجی یا اوت لاین روش مرسومی است که در آن بر اساس رفتار فروشندگان برای استراتژی فروش تصمیم گرفته می شود.
روش اوت لاین در تجارت امروز منسوخ شده است.
تاجری موفق است که هم از روش ورودی و هم از روش خروجی استفاده کند؛ یعنی هم رفتارهای مشتری را بررسی و ثبت کند و هم رفتارهای تیم فروشنده اش را و بعد بر اساس این دو، استراتژی فروش خود را پایه ریزی کند.

منبع اطلاعات کالا

در گذشته تنها منبع اطلاعات در مورد محصولات فقط فروشندگان آن کالاها بودند؛ و این گاهی موجب ناراحتی مشتری می شد چون دوست داشت خودش ویژگی های استراتژی موفق هم درباره محصول مدنظرش اطلاعاتی داشته باشد؛ اما امروزه از طریق اینترنت می توان اطلاعات فراوانی در مورد محصولات مختلف به دست آورد.
مراحل اولیه فروش این است که شما اطلاعات کامل و کافی را درباره محصول در اختیار مشتری قرار دهید.
اگر اطلاعات شما درباره محصول اندازه اطلاعات مشتری باشد، این باعث می شود تا مشتری رغبت نکند محصول شما را بخرد؛ بنابراین باید اطلاعات شما بیشتر از اطلاعات مشتری باشد و اطلاعاتی به او دهید که در اینترنت وجود ندارد و برای مشتری جذاب است.
شما در فروش تان باید فرآیندی را طی کنید تا مشتری احساس کند شما فقط به دنبال رفع نیازهای او هستید، نه فروش محصول تان.

برنامه های فروش

برنامه های فروش مجموعه ای از برنامه های تحصیلی می باشد که معمولا مدیران شرکت باید آن را برنامه ریزی کنند.
برنامه باید به گونه ای جامع باشد که تمام نکاتی که در فروش لازم است در آن موجود باشد.
ابتدا باید اهداف شرکت را به طور شفاف در برنامه فروش تعیین کرد.
در مرحله بعد نیروهای متخصص که دارای روابط عمومی خوب هستند و مهارت های فروش را بلد هستند جذب کرد.
شما باید برای هر اقدامی که انجام می دهید از قبل برنامه ریزی کرده باشید؛ و برای مشکلات و موانعی که در مسیر فروشان قرار دارد تدابیری از قبل آماده کرده باشید تا هنگام بروز مشکل آن تدابیر را اجراء کنند.
در برنامه فروش باید خسارت هایی که ممکن است بر اثر اشتباهات پرسنل بر شرکت وارد شود، برآورد شود.

ایجاد تقاضا

شما باید از طریق سایت یا شبکه های اجتماعی که دارید از روش های مختلف مثل تولید پادکست یا کلیپ ویدیویی یا تولید PDF کالا خود را معرفی کنید؛ سپس رفتار مشتریان خود را بررسی کنید، ببینید بازخورد مشتریان به تبلیغات شما چگونه است و کدام مدل تبلیغ را بیشتر پسندیدند؟ آیا مشتریان بیشتر ویدیو یا پادکست را پسند کردند یا PDF را بیشتر پسند کردند؟
شما باید تمام این مسائل را بررسی و ثبت کنید تا زمانی که محصول جدیدی می خواهید معرفی کنید بدانید مشتریان برای معرفی محصول به کدام روش تبلیغی علاقه بیشتری دارند.

از دید مشتری نگاه کردن

شما باید خود را جای مشتری بگذارید و از دید او به ساختار فروش تان نگاه کنید و معایب ساختارتان را شناسایی کنید و در صدد رفع آنها باشید.
سیستم نظرسنجی مشتری در ساختار فروش تان راه اندازی کنید و نظرات مشتریان را با دقت مطالعه کنید؛ حتی می توانید با مشتریان ثابت تان گفتگو کنید و از آنها بخواهید اگر انتقادی نسبت به ساختار فروش و رفتار پرسنل دارند به شما بگویند.

صمیمیت با مشتری

در ساختار فروش مسئله صمیمیت با مشتری بسیار مهم است.
سعی کنید مشتری های قدیمی را با اسم کوچک صدا کنید.
در مناسبت های مختلف برای مشتریان پیامک ارسال کنید.
اگر با خبر شدید که برای مشتری شما اتفاق ناگواری پیش آمده با او تماس بگیرید و ابراز همدردی کنید.
سعی کنید به جای شماره ثابت شرکت شماره موبایل خود را در اختیار مشتری قرار دهید چون مشتری از تماس با موبایل احساس صمیمیت بیشتری دارد.

وفادارسازی مشتری

خیلی از شرکت ها و خیلی از تجار در ساختار فروش خود به دنبال راهکاری برای وفادارسازی مشتری هستند؛ یعنی همه به دنبال این هستند که وقتی مشتری یکبار از آنها خرید کرد بعد از آن هم هر وقت نیاز به محصول شان داشت سراغ آنها برود نه جای دیگری برود.
به دلیل رقابت زیادی که در بین شرکت ها و تجار وجود دارد همه ویژگی های استراتژی موفق به دنبال وفادارسازی مشتری هستند.
اگر در ماندگار کردن مشتری موفق نباشید و مشتری را از دست بدهید باید مجدد هزینه کنید تا بتوانید او را جذب کنید تا مجدد مشتری شما شود.

برنامه ریزی شش ماهه

[av_notification title='' color='orange' border='' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='large' icon_select='no' icon='ue800' font='entypo-fontello' admin_preview_bg='']
کارشناسان مجموعه آراد توصیه می کنند برنامه ریزی شش ماهه داشته باشید و بعد از شش ماه رفتار مشتری را ارزیابی کنید و بر اساس تجربه ای که در آن شش ماه به دست آوردید، برای شش ماه بعد برنامه ریزی کنید.
[/av_notification]

سنجش توان و قدرت

شما باید توان و قدرت خود را همواره بسنجید و بررسی کنید با این توان و قدرتی که دارید با چه شرکت هایی می توانید کار کنید و به آنها خدمات بدهید.
اگر شما از همان روزهای اول بخواهید با شرکت های بزرگ کار کنید ( چه به آنها کالا را بفروشید و چه از آنها کالا بخرید ) این باعث می شود در ادامه کار دچار مشکل شوید و اعتبار خود را از دست بدهید.

فروش صادراتی

شما وقتی وارد صادرات می شوید در واقع وارد فضای بزرگتر، مشتریان بیشتر، حجم معاملات بیشتر و سودهای زیادتر می شوید؛ لذا باید ساختار فروش تان را متناسب با دنیای صادرات گسترش دهید تا بتوانید در فروش صادراتی هم موفق باشید.

همان طور که در صادرات میزان فروش تان افزایش می یابد، خرج کردهای شما هم افزایش می یابد؛ مثلا اگر در بازار داخلی ماهی صد میلیون تومان فروش داشتید و ماهی هم چهل میلیون تومان هزینه می کردید؛ در صادرات ماهی یک میلیارد تومان فروش دارید و باید ماهی چهارصد میلیون تومان هم هزینه کنید.
یکی از مواردی که در فروش صادراتی باید به آن توجه کنید بازارهای هدف است.
شما باید درباره کشورهایی که بازار هدف شما هستند اطلاعات جامع و کافی به دست آورید و رفتار تجار آن کشور را بررسی کنید.

ریسک های صادرات

شما باید قبل از صادرات در مورد ریسک ها و خطرات صادرات مطالعه و تحقیق کنید و با آنها آشنا باشید تا بتوانید برای مقابله با آن خطرات برنامه ریزی کنید تا در موقع نیاز آن را عملیاتی کنید.
نکته مهم این است که از مواجهه با ریسک و خطرات صادرات نباید ترسید و دست از صادرات برداشت، بلکه باید برای مقابله با آن خطرات برنامه و راهکار داشت.
با توجه به اینکه ارز و زبان کشور ما با کشورهای دیگر فرق دارد، ممکن است این تفاوت ها موجب ترس تازه کارهای صادرات شود.
مجموعه آراد برای تک تک تفاوت های ارزی و زبانی و سایر تفاوت ها برنامه ریزی کرده و تدابیری برای آنها اتخاذ کرده است تا صادرکنندگان در این زمینه ها دچار مشکل نشوند، شما می توانید با برقراری ارتباط با مجموعه آراد از این برنامه ها بهره مند شوید.

تفاوت زبانی در صادرات

همان طور که گفته شد یکی از تفاوت های صادراتی تفاوت زبان تجار است؛ مثلا شما فارس زبان هستید و می خواهید با یک تاجر آلمانی معامله کنید و چون زبان آلمانی یاد ندارید، کمی ترس و نگرانی دارید.
در اینجا باید چند نکته را بدانید
۱- باید بدانید جملاتی که در تجارت از آنها استفاده می شود تقریبا ۷۰ جمله است و چون تجارت یک کار تکراری است اگر شما این ۷۰ جمله را یاد بگیرید، می توانید با استفاده از همین جملات کار خود در تجارت را پیش ببرید و مشکلی بابت این موضوع نداشته باشید.
۲- باید بدانید که مجموعه آراد برندینگ این ۷۰ جمله را به زبان های مختلف دنیا ترجمه کرده است و شما می توانید آنها را از مجموعه آراد دریافت کنید و استفاده کنید.
۳- اگر برای معامله نیاز به ملاقات حضوری با مشتری خارجی داشتید، می توانید از مترجم استفاده کنید.

تفاوت ارزی

از آنجایی که اکثر صادرکنندگان ایرانی از دلار برای تجارت شان استفاده می کنند لذا تفاوت ارزی مشکل چندانی در معامله ایجاد نمی کند.
مشتری می تواند بر اساس دلار یا ریال با صادرکننده ایرانی معامله کند.

تفاوت قوانین تجاری کشورها

با توجه به اینکه شما صادرکننده هستید پس تفاوت قوانین تجاری نمی تواند مشکلی در تجارت شما ایجاد کند چون شما بر اساس قوانین تجاری ایران کالا خود را می فروشید و قبل از ارسال بار پول خود را دریافت می کنید.

قرارداد با مشتری

سعی کنید زمانی که می خواهید با مشتری قرارداد ببندید، زیر نظر یک کارشناس تجاری یا کارشناس حقوقی که تجربه صادرات دارد قرارداد را بنویسید و حتما ضمانت ها و نحوه دریافت پول و ارسال کالا و تحویل آن را در قرارداد ذکر کنید.

از بیمه بار توسط شرکت های حمل و نقل اطمینان حاصل کنید که شرکت حمل و نقل بار شما را بیمه کرده است.

آگاهی از قوانین صادرات

[av_notification title='' color='orange' border='dashed' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='large' icon_select='no' icon='ue800' font='entypo-fontello' admin_preview_bg='']
شما باید قوانین صادرات را به طور کامل بلد باشید؛ مجموعه آراد به شما توصیه می کند تمام قوانینی که باید در صادرات کالا رعایت شود را بیاموزید و آنها را بلد باشید و تمام عوارض و مجوزهای لازم برای صادرات را دریافت کنید تا در صادرات دچار مشکل نشوید.
[/av_notification]

روش های فروش صادراتی

برای فروش صادراتی چند روش وجود دارد که به آنها اشاره می کنیم
۱- شخص صادرکننده خودش مستقیم کالا را می فروشد.
۲- در کشورهای مختلف نمایندگی هایی وجود دارد که کالای صادرکننده را به نمایندگی از او می فروشند.
۳- صادرکننده از طریق واسطه هایی که در کشورهای هدف دارد، کالای خودش را می فروشد.
۴- در نمایشگاه های مختلف که در کشورهای هدف برگزار می شود، شرکت کنید و از طریق آن نمایشگاه ها مشتری جذب کنید و کالای خود را بفروشید.

بهترین روش فروش صادراتی

[av_notification title='' color='orange' border='' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='large' icon_select='no' icon='ue800' font='entypo-fontello' admin_preview_bg='']
بهترین روش فروش صادراتی معرفی محصول از طریق سایت و جذب مشتری و فروش کالا به او از طریق سایت است.
[/av_notification]

سخن آخر

میزان فروش شما ارتباط مستقیمی با ساختار فروش شما دارد و هر چه ساختار فروش شما قوی تر، حرفه ای تر و تخصصی تر باشد بهتر می توانید محصول خود را بفروشید.
اگر در ساختار فروش یا زیرساخت های آن دچار مشکل هستید می توانید از مجموعه آراد برندینگ کمک بگیرید تا مشکلات ساختار فروش تان برطرف شود.

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

میانگین امتیاز ۵ / ۵ تعداد رأی: ۱

فروشندگان بزرگ باعث می شن که عمل فروش آسون به نظر بیاد اما عملکرد برتر معمولا نشون دهنده اینه که یک فروشنده زمان زیادی رو صرف بالا بردن مهارتش کرده و دائما اونو تکرار کرده تا بتونه بهتر به مشتری کمک کنه

دونستن اهداف و اندازه گیری عملکرد در برابر اهدافمون مهمترین نقطه برای شروعه

باید حواسمون باشه که اهداف فروش شخصیمونو تعیین کنیم

فروش هنر نیست بلکه علم و فناوریه

اگه به فروش همچون یک چرخه نگاه نکنیم قافیه رو باخته و فرصت ها رو از دست میدیم

اگه به فرایندهای فروش یکسان نگاه کنیم خیلی از چیزها رو از دست می دیم

هر کسب و کاری دفترچه راهنمای مختص به خودش رو داره

باید یاد بگیریم که چجوری محصولمون رو جایگاه یابی کنیم
استراتژی های صحبت کردن با مشتری رو کسب کنیم
ارزش هامونو بشناسیم
ویژگی های مشتری ایده آلمونو مشخص کنیم و فقط چند عامل مختصر از هر فرایند فروش موفق رو نام ببریم

باید قادر باشیم مشکلات مشتریامونو شناسایی کنیم و اونارو از مشکلات معمولی متمایز کنیم

باید به عنوان یک فروشنده کاری کنیم که اعتماد مشتری جلب شه

با ایجاد و افزودن محتوای کمک کننده و با کیفیت اجازه می دیم مشتری ها به سمت ما بیان بنابراین در زمان صرفه جویی کرده و احتمال بستن قرارداد رو افزایش می دیم

باید فروشندگانی که در انجام کارهای متفاوت حرفه ای عمل می کنن رو شناسایی کنیم

تلاش بی‌پایان برای ایجاد چرخۀ فروش کامل و پیش‌بینی‌پذیر و کشف‌کردن این امر در زمینۀ فروش بسیار با ارزشه

باید چرخۀ فروش رو به حداکثر برسونیم

معمولا از عبارت استراتژی فروش در کسب و کارهای بزرگ زیاد استفاده می شه

استراتژی فروش یک برنامه برای کسب درآمده که در اون مراحل فروش محصولات یا خدمات قدم به قدم مشخص شدست

در استراتژی فروش مزایای رقابتی محصولات یا خدمات بازار هدف شیوه های بازاریابی و بهترین کانال های فروش مشخص می شن

با استفاده صحیح از استراتژی فروش تیم فروش به طور متمرکز و روی اهداف مشخص شده فعالیت می کنن و کسب و کار ما بهتـر می تونه روی فرصت های فروش و مشتری احتمالی کار کنه

داشتن یک استراتژی فروش مناسب برای بقا و رشد کسب و کار ما حیاتیه

اگه استراتژی فروش ما مناسب نباشه در عمل هیچ نتیجه ای کسب نکردیم

ابوالفضل محمدی مقدم

بسیار عالی. هر شخصی در هر کسب و کاری باید مقالات سایت آراد برندینگ رو مطالعه کنه تا با علم روز تجارت و کار آشنا بشهاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.