تعیین قیمت سفته چگونه است


مالیات حق تمبر چگونه محاسبه می‌شود؟

حق تمبر در زمان صدور برخی از اسناد ، مدارک و اوراق ، که توسط صادر کنندگانی از قبیل بانکها، شرکت های تجاری ، موسسات تجاری، وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، اتحادیه ها و مجامع امر صنفی ، اتاق ها ی بازرگانی و غیره مبالفی تخت عنوان حق تمبر بصورت الصاق و ابطال تمبر و یا دریافت وجه تحت عنوان حق تمبر اخذ می‌شود.

افزایش مالیات واردات کالاها را گران می‌کند

مالیات ارزش افزوده علی الحساب سیگار ۴۰ درصد شد+سند

مبارزه با فرار مالیاتی 5000 میلیارد تومان عاید کشور کرد

رئیس‌جمهور درباره خروج از رکود تعارف می‌کند

مطهری:کاندیدای خیرخواه باید بگوید یارانه نقدی را قطع می‌‌کنم

مالیات حق تمبر از انواع مالیات‌های مستقیم است که از طریق الصاق وابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به منظور رسمیت بخشیدن یا لازم الاجرا نمودن آنها، از مؤدی گرفته می‌شود.

از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود، درموقع چاپ دویست(200) ریال حق تمبر اخذ می‌شود. از اوراق دیگر مانند برات و فته طلب ( سفته) و نظایر آنها نیز نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزارحق تمبر اخذ می شود( ماده 45) حق تمبر مقرر دراین ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادرو یا معامله ومورد استفاده قرار داده می شود ( به استثنای اوراق مذکور درمواد 45 و 48 این قانون) واسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار ( 1000) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه‌های حمل ونقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت ونشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگهداری کنند.

از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر دراین تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:

1.از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار (10000) ریال.

2.ازهر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال.

3.از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشورمی شود مبلغ دویست هزار ( 200000) ریال.

4.از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار ( 1000) ریال.

5.ازکارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (1000) ریال

6.از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار( 10000) ریال.

7.از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (20000) ریال.

8.از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال.

9.ازپروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی ودندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (20000) ریال.

10.از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (100000) ریال.

11.از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی ومعدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب وکار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (100000) ریال و بابت تجدید آن‌ها مبلغ پنجاه هزار(50000) ریال.

از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک‌ها و مشتریان آنها مبادله یا ازطرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که دردفاترا سناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار (10000) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:

1.برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.

2.قرارداد وام یا اعطای تسهیلات ازهر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهد آوری که بانکها به نامهای مختلف درموقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.

3.قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری

4. وکالت نامه‌های بانکی که دردفتر بانک تنظیم می ‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند.

5. قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می شود وطرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند وبه امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.

6.ضمانت نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها

7.تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

8. تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخل ایران یا برای کشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد.

سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب می‌شود . تبصره – حق تعیین قیمت سفته چگونه است تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و درمورد افزایش سرمایه و سهام اضافی ازتاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود.

افزایش سرمایه درمورد شرکت‌هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

درصورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (48و تعیین قیمت سفته چگونه است 47 و 46 و 45) این قانون در ایران صادر شده باشد صادر کنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور درخارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هرنوع امضا اعم ازظهر نویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نمایند و درهر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 50- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات وبارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند درمواردی که مقتضی بداند به جای الصاق وابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات تعیین قیمت سفته چگونه است اکتفا نماید.

در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

توجّه: برای انجام دادن هر کار باید با اندیشیدن، راه صحیح را انتخاب کرد و در مرحله بعد با افراد با تجربه مشورت نمود؛ چنانچه نتیجه ای حاصل نشد می توان استخاره کرد. فال گیری با قرآن (اطّلاع از آینده شخص یا عمل) جایز نیست.

شما با کلیک کردن روی گزینه «استخاره» آیه ای از قرآن را انتخاب می کنید ، سپس نظر معظّم له در مورد آن آیه را خواهید دید.

نرم افزار تعیین قیمت سفته چگونه است استخاره با توجه به نظرات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی )

در این نرم افزار همچون وقتی که خودتان بعد از خواندن دعای استخاره صفحه ای از قرآن را به صورت اتفاقی باز می‌کنید، با فشار دادن دکمه‌ی «استخاره» نیز به همان شکل به صورت اتفاقی صفحه ای از قرآن را انتخاب می‌کنید؛
توجه کنید بر خلاف برخی نرم افزار ها که تنها بین تعداد محدودی از آیات امکان انتخاب وجود دارد (302 آیه) و کل قرآن موجود نیست، در این نرم افزار تمام قرآن موجود است و شما در حقیقت در بین تمامی صفحات، صفحه‌ای را انتخاب می‌کنید.
در واقع خودتان استخاره گرفته اید نه دیگری، همانطور که در مفاتیح هم آمده است، اگر کسی خودش استخاره بگیرد بهتر از آن است که دیگری برای او این کار را انجام دهد.
حالا باید جواب استخاره‌ی خود را از اولین آیه‌ی صفحه‌ی سمت راست بدست آورید و ما در این نرم افزار نظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله) در مورد همان آیه را به شما نمایش می‌دهیم؛ چرا که تفسیر یک مرجع فقیه و مفسر قرآن از یک آیه بسیار بهتر از تفسیر خود ماست.
لازم به ذکر است برای استخاره تنها کافیست سه بار صلوات بفرستید و دعاهای مختلفی که آمده است همه مستحب هستند.

پیام کوتاه

سامانه پیام کوتاه دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله در سال 1387 برای ارائه خدمات هر چه بهتر و سهولت دسترسی مقلدین به پاسخ سوالات شرعی، راه اندازی شده است

1- عادی: مقلدین معظم له می توانند متن سوالات شرعي خود را پیامک کرده و در کمتر از 24 ساعت پاسخ آن را دريافت کنند.

2-آنی: کاربر با ارسال عدد 1 فهرست احکام با شماره مربوطه را دریافت می کند و با انتخاب هریک از شماره ها،حکم آن ارسال می شود.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

توجّه: برای انجام دادن هر کار باید با اندیشیدن، راه صحیح را انتخاب کرد و در مرحله بعد با افراد با تجربه مشورت نمود؛ چنانچه نتیجه ای حاصل نشد می توان استخاره کرد. فال گیری با قرآن (اطّلاع از آینده شخص یا عمل) جایز نیست.

شما با کلیک کردن روی گزینه «استخاره» آیه ای از قرآن را انتخاب می کنید ، سپس نظر معظّم له در مورد آن آیه را خواهید دید.

نرم افزار استخاره با توجه به نظرات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی )

در این نرم افزار همچون وقتی که خودتان بعد از خواندن دعای استخاره صفحه ای از قرآن را به صورت اتفاقی باز می‌کنید، با فشار دادن تعیین قیمت سفته چگونه است دکمه‌ی «استخاره» نیز به همان شکل به صورت اتفاقی صفحه ای از قرآن را انتخاب می‌کنید؛
توجه کنید بر خلاف برخی نرم افزار ها که تنها بین تعداد محدودی از آیات امکان انتخاب تعیین قیمت سفته چگونه است وجود دارد (302 آیه) و کل قرآن موجود نیست، در این نرم افزار تمام قرآن موجود است و شما در حقیقت در بین تمامی صفحات، صفحه‌ای را انتخاب می‌کنید.
در واقع خودتان استخاره گرفته اید نه دیگری، همانطور که در مفاتیح هم آمده است، اگر کسی خودش استخاره بگیرد بهتر از آن است که دیگری برای او این کار را انجام دهد.
حالا باید جواب استخاره‌ی خود را از اولین آیه‌ی صفحه‌ی سمت راست بدست آورید و ما در این نرم افزار نظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله) در مورد همان آیه را به شما نمایش می‌دهیم؛ چرا که تفسیر یک مرجع فقیه و مفسر قرآن از یک آیه بسیار بهتر از تفسیر خود ماست.
لازم به ذکر است برای استخاره تنها کافیست سه بار صلوات بفرستید و دعاهای مختلفی که آمده است همه مستحب هستند.

پیام کوتاه

سامانه پیام کوتاه دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله در سال 1387 برای ارائه خدمات هر چه بهتر و سهولت دسترسی مقلدین به پاسخ سوالات شرعی، راه اندازی شده است

1- عادی: مقلدین معظم له می توانند متن سوالات شرعي خود را پیامک کرده و در کمتر از 24 ساعت پاسخ آن را دريافت کنند.

2-آنی: کاربر با ارسال عدد 1 فهرست احکام با شماره مربوطه را دریافت می کند و با انتخاب هریک از شماره ها،حکم آن ارسال می شود.

نحوه تنزیل سفته به عنوان سند دریافتنی و چگونگی محاسبه آن

نحوه تنزیل سفته به عنوان سند دریافتنی و چگونگی محاسبه آن

تنزیل یعنی سفته‌ای قبل از تاریخ سررسید توسط دارنده سفته به فرد یا موسسه‌ای واگذار شود. سپس وجه آن پس از کسر مبلغی به عنوان هزینه نحوه و تنزیل سفته، از فرد یا موسسه مزبور دریافت شود.

هزینه تنزیل به شرح زیر قابل محاسبه می‌باشد:

هزینه تنزیل = مبلغ واقعی سفته × نرخ تنزیل × مدت تنزیل

منظور از مدت تنزیل، فاصله زمانی بین تاریخ تنزیل تا تاریخ سررسید است.

وقتی سفته را نزد بانک تنزیل می‌کنیم، بانک مبلغی را بعنوان هزینه تنزیل از حساب ما برداشت می‌کند. سپس طی یک اعلامیه بدهکار به ما اطلاع می‌دهد. مسلماً وقتی هم که به حساب ما پول واریز شود طی یک اعلامیه بستانکار به ما اطلاع می‌دهد.

در ارتباط با نحوه ثبت تنزیل برای سفته در دفاتر، نظر به اینکه وقتی سفته ای نزد بانک تنزیل می شود، تا هنگام پرداخت وجه سفته توسط صادر کننده سفته به بانک، یک بدهی احتمالی برای تنزیل کننده به بانک ایجاد می شود، تعیین قیمت سفته چگونه است بنابراین تا تاریخ سررسید نباید حساب اسناد دریافتنی حذف شود. لذا مبلغ سفته تنزیل شده نزد بانک در این فاصله زمانی به عنوان یک بدهی احتمالی تحت عنوان اسناد دریافتنی تنزیل شده ثبت خواهد شد.

در زمان سررسید دو حالت تنزیل و نکول سفته وجود دارد:

الف- وصول سفته تنزیل شده

در این حالت؛ حساب اسناد دریافتنی تنزیل شده در تاریخ سررسید سفته و هنگامی که وجه سفته تنزیل شده توسط صادر کننده سفته به بانک پرداخت شد، بدهکار و در مقابل حساب اسناد دریافتنی، بستانکار می‌شود.

اسناد دریافتنی تنزیل شده ×××××
اسناد دریافتنی ×××××

اسناد دریافتنی تنزیلی معمولا به عنوان یک حساب دارایی کاه در ترازنامه از مانده اسناد دریافتنی کسر می‌شود.

ب_ نکول اسنادی که قبلا تنزیل شده است

در صورتی که سفته تنزیل شده‌ای در تاریخ سررسید توسط صادر کننده آن نکول شود، لازم است اصل و بهره سفته توسط تنزیل کننده به بانک یا موسسه‌ای که عمل تنزیل را انجام داده پرداخت گردد. لذا به هنگام نکول چنین اسنادی، از یکسو به میزان مبلغ پرداخت شده، حساب صادر کننده سفته (حساب‌های دریافتنی) در دفاتر تنزیل کننده بدهکار شده و از سوی دیگر حسابهای مربوط به اسناد دریافتنی و اسناد دریافتنی تنزیل شده به لحاظ پرداخت وجه سفته تنزیل شده به بانک بسته می‌شود.

اگر بانک به دلیل نکول سفته تنزیلی، علاوه بر مبلغ اصل و فرع سفته، مبلغی نیز به عنوان کارمزد واخواست از تنزیل کننده سفته دریافت و یا از حساب جاری وی برداشت نماید، لازم است مبلغ کارمزد پرداختی به بدهکار حسابهای دریافتنی منظور شود. (مطالبات از صادر کننده سفته) پس هنگام نکول سفته ای که قبلاً نزد بانک تنزیل شده باشد دو ثبت زیر در دفاتر گیرنده سفته صادر می شود:

آیا مهریه به نرخ روز حساب میشود

در گذشته رسم بر این بوده که به جای سکه، پول و وجه رایج کشور یعنی ریال به عنوان مهریه تعیین می گردید. اکنون این سوال مطرح می شود. مهریه زنی که از سالیان پیش بر گردن شوهر است و اکنون ارزش ریالی أن سقوط کرده است آیا همان مبلغ بر عهده شوهر است یا نه؟ شاید درباره پرداخت مهریه به نرخ روز مطالبی شنیده باشید اما آیا از شیوه محاسبه آن باخبر هستید؟

هر چند مهریه به ریال تعیین شده باشد اما در زمان مطالبه و پرداخت به قیمت و نرخ روز محاسبه و مرد محکوم و ملزم به پرداخت آن می شود. مگر این که در عقدنامه شرطی بر خلاف این موضوع شده باشد یا خود زوجین به نحو دیگری توافق کنند. برای مثال اگر مهریه زن در سال ۱۳۷۲ سه میلیون تومان بوده در زمان طلاق و جدایی زن و مرد با هم توافق می کنند که به جای مهریه، فلان آپارتمان با فلان ارزش به جای مهریه به زن انتقال داده شود در این صورت دادگاه طبق آن توافق مرد را محکوم به پرداخت مهریه زن مینماید بدون این که به نرخ روز محاسبه شود ولی اگر توافقی در میان نباشد طبق تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در سال ۱۳۷۶، عمل می شود؛

آیا مهریه به نرخ روز حساب میشود

چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص بهای قیمت سالانه کالا در زمان پرداخت نسبت به سال قبل از اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.

نکته: اگر زوج فوت کرده باشد و زن بخواهد مهریه اش را از اموال به جا مانده از شوهرش وصول کند و مهریه او به صورت ریال باشد، برای محاسبه آن به نرخ روز تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود. البته محاسبه مهریه به نرخ روز بر عهده اجرای احکام شعبه صادر کننده رای مهریه می باشد و مطالب فوق صرفا جنبه آموزشی و اطلاع رسانی عمومی دارد.

در این متن آیا مهریه به نرخ روز حساب میشود بررسی شده است برای دست یابی به جواب سوالاتتان می توانید به وب سایت وکیل مراجعه کنید.

برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.

قبلیوصول مهریه+اجرای ثبت

بعدینمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

مطالب مرتبط .

الزام به تحویل مبيع اتومبیل از دادگاه

دادخواست اثبات مالكيت + الزام به تنظیم سند رسمی قدر السهم مشاعي

الزام به تحویل مبیع

بهترین روش به اجرا گذاشتن مهریه

ابطال عقد ازدواج به علت وجود اکراه و فقدان قصد

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با دستور موقت

قانون گرفتن مهریه

مراحل اجرا گذاشتن مهریه

7 دیدگاه

آیا مهریه به همان نرخ روز محاسبه میشود؟
گفتن یه قانون جدید اومدا به نرخ قبل است؟

قانون جدید مهریه هنوز به مجلس نرفته ومراحل مقدماتی آن در حال طی شدن هست اگه مهریه به نرخ زمان عقد بعلاوه اخذ سود بانکی محاسبه شود مشکل خواهد شد وگرنه با نرخ تورم خیر و چوب تورم را به مرد تحمیل میشود در سه ماه گذشته بیش از چند ملیون سکه گرآن شده انصاف نیست هزار سکه مهریه یعنی سه ملیارد تومان افزایش مهریه در سه ماه بخدا ظلم هست و باعث خراب شدن زندگی خانواده

بنام خدا، اینجانب بهروز تاجدینی دارای دو همسر بوده که در سال ۹۷ همسر دومم را طلاق دادم که از ایشان ی فرزند پسر دارم که نزد مادرش زندگی مبکند،،۴۱۸ سکه مهریه ایشان زدم قابل ذکر میباشد ایشان از همسر سابقش داری ی فرزند پسر بوده که از سن ۵ سالگی نزد بنده زندگی واداره میشده ، درسال ۹۷ که طلاق داوم ابشان از سال ۷۹ اقدام ب اجرا گذاشتن مهریه کرده و تا سال ۹۸ یک چهارم از حقوق و مزایای بنده را توقیف ودریافت نموده هست که تا الان با توجه ب توقیفهای مکرر ایشان از تموال بنده تقریبا ۹۸ درصد مهریه خود را دریافت نموده یعنی بیش از ۱۱۰ سکه،،دو سوال دارم ،ایا با توجه قبول کردن اعصار بنده و که هر ۱۲ ماه یک سکه باقیمانده پرداخت‌نمایم،، بفرمائید الان برای تسویه قانون نرخ سکه را جهت تعیین قیمت سفته چگونه است محاسبه برای میزان پرداحتی را بر چه مبنایی محاسبه میکند ،ایا نرخ سکه دا بر مبنای زمان اجرا گذاشتن مهریه محاسبه میکنند یا بر مبنای نرخ فعلی و روز، چون در اجرای احکام شعبه خکدم گفتن بر مبنای سالیکه مهریه خودرا اجرا گذاشته قیمت سکه را برمبنای همان سال محاسبه میکنند لطفا راهنمایی فرمائید، دوم بفرمائید با توجه ب پرداخت مهریه برمبنای سکه هر ۱۲ ماه یک سکه،، اگر پرداخت نکنم ایشان حق توقیف حساب حقوقی بنده رادهرد بر چه مبنایی،،باتشکر بهروز تاجدینی

سوال،، بنده بازنشسته هستم،، ضمانت شخصی را در دادگاه نمودم ‌که‌متاسفانه شخص ب ایفای تعهد خود اقدام نکرده هست،، لذا دادگاه اقدام توقیف یک‌چهارم از حقوق من را کرده است که تا الان بالغ بر ۱۳ ماه داره کسر میشه،، در دو ماه گذشته بنده بعلت بدهی و مشکلات مالی نتوانستم مهریه همسر دومم را که هر ۱۲ ماه یک سکه بوده را برای یک دوره یعنی یک سکه معوق شده ،، ایا قانون اجازه دارد برای این تعویق بخواد بدرخواست همسر دومم که طلاق دادمش مجدا بیاد یک چهارم از حقوق من بازنشسته را که اطلاعدارید با سختی و مشقت زندگی میکنیم، را،،درحالیکه یکبارم حقوقم بجهت ان ضمانت داره همه ماه توقیف و پرداخت طلبکار میشود،، سوال اینجاست ایا یک حقوق انهم بازنشسته،، قانون اجازه توقیف دوبار یعنی یک چهارم جهت ضمانت شخص و اینک بک‌چهارم‌جهت پرداخت سکه‌معوقه که در قالب یک‌۰هارم دیگر از حقوقمرا توقیف نماید،، ببخشید یعنی دوبار همزمان برای هدکدام بک چهارم حقوق لنده توقیف سده که اینک‌میزان دریافتی من با داشتن همسر و سه فرزند و نوه میباشم‌دریافتی بنده شده یک‌میلیون و صد هزار تومان درحاایکه مستاجر هم‌میباشم، ایا چنین اجازه یا قانونی وجود دارد همزمان دو بار حقوق بنده برای هرکدام از انها بک‌۰هارم یعنی دو تا یک‌چهارم از حقوق‌من توقیف شود، ایا ابن ظلم بررگ‌قانونییت؟؟ باتشکر یا اینکه یارمان بنده دچار اشتباه شده باید نامه دوم را جهت قاضی با اعلام اینکه نامبرده قبلا یک‌چهارم ارز حقوقشان توقیف شده هست و برای دوم‌ایا‌تمکان‌پذیر میباسد، تکلیف چیست،، با تسکر تاجدینی

قدیم به عنوان مهریه سفته گرفته شده ۸۰۰۰هزارالان بروزحساب میشه؟؟

[quote name=”..”]قدیم به عنوان مهریه سفته گرفته شده ۸۰۰۰هزارالان بروزحساب میشه؟؟[/quote]
سلام،۸۰۰۰ چی ؟ اگر مهریه سفته باشه خیر همون مبلغ سفته هست ولی اگر مبلغ باشه بله به روز محاسبه می گردد
در صورت تمایل جهت هماهنگی برای کسب اطلاعات و مشاوره بیشتر ، با شماره های دفتر مرکزی تماس بگیرید.
۰۲۱۷۷۲۲۱۹۴۱
۰۹۱۰۰۱۱۱۷۹

[quote name=”بهروز تاجدینی،”]سوال،، بنده بازنشسته هستم،، ضمانت شخصی را در دادگاه نمودم ‌که‌متاسفانه شخص ب ایفای تعهد خود اقدام نکرده هست،، لذا دادگاه اقدام توقیف یک‌چهارم از حقوق من را کرده است که تا الان بالغ بر ۱۳ ماه داره کسر میشه،، در دو ماه گذشته بنده بعلت بدهی و مشکلات مالی نتوانستم مهریه همسر دومم را که هر ۱۲ ماه یک سکه بوده را برای یک دوره یعنی یک سکه معوق شده ،، ایا قانون اجازه دارد برای این تعویق بخواد بدرخواست همسر دومم که طلاق دادمش مجدا بیاد یک چهارم از حقوق من بازنشسته را که اطلاعدارید با سختی و مشقت زندگی میکنیم، را،،درحالیکه یکبارم حقوقم بجهت ان ضمانت داره همه ماه توقیف و پرداخت طلبکار میشود،، سوال اینجاست ایا یک حقوق انهم بازنشسته،، قانون اجازه توقیف دوبار یعنی یک چهارم جهت ضمانت شخص و اینک بک‌چهارم‌جهت پرداخت سکه‌معوقه که در قالب یک‌۰هارم دیگر از حقوقمرا توقیف نماید،، ببخشید یعنی دوبار همزمان برای هدکدام بک چهارم حقوق لنده توقیف سده که اینک‌میزان دریافتی من با داشتن همسر و سه فرزند و نوه میباشم‌دریافتی بنده شده یک‌میلیون و صد هزار تومان درحاایکه مستاجر هم‌میباشم، ایا چنین اجازه یا قانونی وجود دارد همزمان دو بار حقوق بنده برای هرکدام از انها بک‌۰هارم یعنی دو تا یک‌چهارم از حقوق‌من توقیف شود، ایا ابن ظلم بررگ‌قانونییت؟؟ باتشکر یا اینکه یارمان بنده دچار اشتباه شده باید نامه دوم را جهت قاضی با اعلام اینکه نامبرده قبلا یک‌چهارم ارز حقوقشان توقیف شده هست و برای دوم‌ایا‌تمکان‌پذیر میباسد، تکلیف چیست،، با تسکر تاجدینی[/quote]
سلام متاسفانه با شرایط موجود راهی نیست و حتی در صورت عدم پرداخت اقساط مهریه امکان جلب شما هم وجود دارد
در صورت تمایل جهت هماهنگی برای کسب اطلاعات و مشاوره بیشتر ، با شماره های دفتر مرکزی تماس بگیرید.
۰۲۱۷۷۲۲۱۹۴۱
۰۹۱۰۰۱۱۱۷۹اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.