تجارت مبتنی بر احساسات


تحلیل احساسات نظرات کاربران تریپ‌ادوایزر برای رستوران‌های ایران با رویکرد یادگیری عمیق

2 دانشیار، مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

3 استادیار، دانشکده فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی مهرالبرز، تهران، ایران

چکیده

رشد اینترنت، ‌شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های تجارت الکترونیک بستری جهت ارائه عقاید و نظرات برای کاربران فراهم می نمایند. در سال های اخیر بسیاری از کاربران احساسات و نظرات خوب یا بد خود را در مورد غذا،‌ خدمات، کیفیت و فضای رستوران ها در بسترهای آنلاین بیان می کنند. این نظرات برای تصمیم گیری سایرکاربران و همینطور رستوران ها جهت حفظ کیفیت، توسعه‌ی محصول و برندشان بسیار مهم می باشند. تحلیل احساسات رویکردی جهت پردازش زبان طبیعی است و امکان تحلیل سیستماتیک نظرات کاربران را فراهم می نماید. با توجه به اهمیت این موضوع هدف این مطالعه ارائه‌ی مدل تحلیل احساسات نظرات سایت تریپ‌ادوایزر درباره‌ی رستوران‌های ایرانی می‌باشد. در این تحقیق ما تحلیل احساسات مبتنی بر جنبه بر اساس الگوریتم یادگیری عمیق شبکه‌ی عصبی حافظه‌ی طولانی کوتاه‌مدت استاندارد را برای استخراج احساسات کاربران در مورد رستوران‌ها پیشنهاد نموده‌ایم. برای آموزش مدل، 4000 نظر طبق چهار جنبه در سه حالت عدم اشاره، مثبت و منفی برچسب زده شد و گام‌های مطالعه طبق متدولوژی کریسپ صورت گرفت. میزان دقت برای معیارهای غذا، سرویس، قیمت و اتمسفر به ترتیب 82%، 86%، 87% و 81% به دست آمد. این نتایج نشان از کارایی و عملکرد قابل قبول مدل برای تحلیل احساسات مبتنی بر جنبه‌ی رستوران‌ها است. همچنین جنبه‌ی غذا و اتمسفر به ترتیب مهم‌ترین جنبه‌ها برای مشتریان رستوران‌های ایرانی محسوب می‌شوند. رستوران‌داران و صاحبان کسب‌وکار می‌توانند از مدل توسعهیافته برای کسب مزیت رقابتی و یافتن نقاط قوت و ضعف خود استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sentiment analysis of TripAdvisor comments for Iranian restaurants with a deep learning approach

نویسندگان [English]

  • Armina Mohseni 1
  • ameneh khadivar 2
  • Fatemeh Abbasi 3

1 Faculty of social science and economics, Alzahra University, Tehran, Iran

2 lAssociate Professor, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University, Tehran, Iran.

3 Assistant Prof., Dep. of Information Technology, Institute of Higher Education

چکیده [English]

The growth of the Internet, social networks and e-commerce websites provide a platform for users to express their opinions. In recent years, many users have expressed their positive or negative opinions about food, service, and quality and restaurant atmosphere online. These comments are very important for the decision of other users as well as restaurants to maintain quality, product development and their brand. Sentiment analysis is a natural language processing approach and allows systematic analysis of users' opinions. Due to the importance of this issue, the purpose of this study is to present a model for analyzing the sentiment of TripAdvisor's comments about Iranian restaurants. In this research, we propose an aspect-based sentiment analysis based on a deep learning algorithm which is the standard long short-term memory neural network to extract users' sentiments about restaurants. To teach the model, 4000 comments were labeled according to four aspects in three classes of not related, positive and negative, and the study steps were done based on Crisp methodology. Accuracy for food, service, value and atmosphere were 82%, 86%, 87% and 81%, respectively. These results indicate the efficiency and acceptable performance of the model for aspect-based sentiment analysis of restaurants. Furthermore, food and atmosphere are the most important aspects for the customers of Iranian restaurants, respectively. Restaurant owners can use the developed model to gain a competitive advantage and find their strengths and weaknesses.

تمایلات سرمایه گذار مبتنی بر سیکل تجاری نفت خام

بررسی سیکل­ های تجاری از آن جهت اهمیت دارد که برنامه­ ریزی اقتصادی، بدون درک چگونگی نوسانات تولید ناخالص داخلی و علت و ریشه این نوسانات، مفهومی ندارد. باید با شناخت ساختار نوسـانات سیکل­های تجاری ایجاد شده در اقتصاد سعی در شناخت و استفاده از آن در تصمیم­گیری­ها نمود. هرچه نوسانات اقتصادی و یا سیکل­های تجاری شدیدتر باشد، بی­ثباتی در اقتصاد بیشتر بوده و سرمایه­ گذاران نمی توانند تصویر روشنی از آینده را پیش­ بینی نمایند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر سیکل تجاری نفت خام ایران بر روی تمایلات سرمایه ­گذار در دوره 1394-1385 بر روی 226 شرکت­های بورسی ایران است. بنابراین با استفاده از فیلتر هادریـک ـ پرسـکات، سیکل تجاری نفت خام محاسبه شد و سپس با استفاده از روش GMM تاثیر آن بر تمایلات سرمایه ­گذار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد زمانی که سیکل تجاری نفت خام دوره رونق را نشان می­دهد، تمایلات سرمایه ­گذار بیشتر از زمانی است که سیکل تجاری نفت خام دوره رکود را نشان می­دهد؛ یعنی رونق تجاری نفت خام منجر به افزایش تمایلات سرمایه­ گذار می­شود.

کلیدواژه‌ها

مراجع

* ابریشمی، حمید، مهرآرا، محسن و تمدن نژاد، علیرضا (1388). بررسی رابطه­ی تجارت خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: روش گشتاورهای تعمیم یافته. مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره 26، صص 62-44.

* ابزری، مهدی؛ صمدی، سعید؛ صفری، ولی (1386)، نقش گروه­های مرجع درترغیب افراد بـه سـرمایه­گـذاری دربـورس اوراق بهادار (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار اصفهان)، بررسی­های حسابرسی، شماره 14، سال 48، صص22-3.

* آقایی، محمد علی؛ مختاریان، امید (1383)، بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 36، صص 25-3.

* بهرامی، جاوید؛ محمدی، احمد و رضا طالبلو (1391). تجزیه و تحلیل سیکلهای تجاری ایران با استفاده از تحلیل موجک. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی- ایرانی(، سال دوازدهم، شماره 44، صفحات 45-25.

* پورحیدری، امید و عالی پور، داریوش (1390). بررسی ارتباط بین داده­های حسابداری با چرخه­های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش­های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی (8)، صفحات 16-1.

* حیدرپور، فرزانه ؛ تاری وردی، یداله و مریم محرابی (1392). تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار سال ششم، شماره هفدهم، صفحات 13-1.

* دارابی، رویا؛ چناری بوکت، حسن؛ ولی خانی، محمد جعفر (1395)، ابعاد و رویکردهای نظریه نظریه مالی رفتاری. مطالعات حسابداری و حسابرسی، شماره 17، صص 95-87.

* رهنمـای رودپشـتی، فریـدون و زندیـه ، وحید(1391). مـالی رفتـاری و مـالی عصـبی )پارادایم نوین مالی) از تئوری تا عمل، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی – سـازمان چـاپ و انتشارات- تهران.

* زلفی، سوسن؛ وکیلی فرد، حمیدرضا، نیکومرام، هاشم (۱۳۹۵)، بررسی واکنش سرمایه و ارزش در فرآیند نوسانات اقتصادی. دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، رشت، دانشگاه لوتران کالیفرنیا، شهرداری رشت.

* ستایس، محمد حسین و شمس الدینی، کاظم (1395). بررسی رابطه ی بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پیشرفتهای‌ حسابداری ‌دانشگاه ‌شیراز، دوره هشتم‌، شماره اول‌، صفحات 125- 103.

* سیف الهی, راضیه, کردلوئی, حمیدرضا, دشتی, نادر. (1394). بررسی مقایسه ای عوامل رفتاری در سرمایه گذاری دارایی های مالی. دانش سرمایه‌گذاری, 4(15), 33-52.

* صباحی، احمد؛ چشمی، علی؛ عباسی سرمزده، ریحانه (۱۳۹۴)، سیکل­های تجاری قیمت نفت خام، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی، مشهد، انجمن مدیریت ایران، گروه پژوهشی اترک دانش.

* صیاد زاده، علی و دیکاله، آلن جمال (1387). بررسی ویژگی های ادوار تجاری در اقتصاد ایران در دوره 1338- 1385. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی سال شانزدهم، شماره 46، صفحات 63-82.

* طیب­نیا، علی؛ قاسمی، فاطمه. (1389). اندازه‌گیری چرخه‌های تجاری در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، شماره3، دوره 45، پاییز 1389، 1-24.

* کرمی، غلامرضا و افتخاری ، وحید (1392). بررسی برخی معیارهای کیفیت سود حسابداری در چرخه های تجاری، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی ، دوره 20، شماره 4 ، صفحات 112-93.

* گلستانی،شهرام؛ جوقینی، عباس و محمود خراسانی (1391) . بررسی همزمانی سیکلهای تجاری اعضای اوپک با درآمدهای نفتی. فصلنامه علمی های رشد و پژوهش توسعه اقتصادی، سال دوم، شماره 8، صفحات 68- 51 .

* ‌مصلح شیرازی،علی نقی ، نمازی، محمد علی‌و احمد رجبی(1392). تئوری‌چشم انداز و‌مدلسازی‌الگوی‌تصمیم گیری‌مدیران‌در‌بخش‌ صنعت. مجله چشم انداز ‌مدیریت صنعتی ، شماره 10 ، صفحات 33-9.

* مهرآرا، محسن؛ رضایی، عباسعلی (1389)، کیفیت نهادها و آثار آزادسازی تجاری در کشورهای در حال توسعه منتخب. پژوهشنامه بازرگانی، دوره 14، شماره 56، صص 32-1.

* میدانی ساداتی, مهسا؛ حمید قارزی و جواد معصومی، ۱۳۹۶، رابطه ی بین تمایلات سرمایه گذار و ریسک سقوط قیمت سهام، اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی، شیراز، دانشگاه علمی کاربردی شوشتر.

* هادیان ، ابراهیم و هاشمپور، محمد رضا (1382). شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران ، شماره 15، صفحات 120-93.

* یاوری، کاظم؛ اشرف­زاده، سیدحمیدرضا (1384)، یکپارچگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه؛ کاربرد مدل جاذبه با داده‌های تلفیقی به روش GMM و همگرایی. پژوهشنامه بازرگانی، دوره 9 ، شماره 36، صص 28-1.

* Antonios, S., Evangelos, V., & Patrick, V. (2014). Facebook's daily sentiment and international stock markets. Journal of Economic Behavior and Organization, 107(B), 730-743.

* Arrelano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification in panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economics and Statistics58: 277-297.

* Baker, M., & Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross-section of stock returns. Journal of Finance, 61: 1645-1680.

* Baker, M., J. Stein, and J. Wurgler. (2003). When does the market matter? Stock prices and the investment of equity-dependent firms. Quarterly Journal of Economics 118: 969–1005.

* Bergholt, D., Larsen, V. H., & Seneca, M. (2017). Business cycles in an oil economy. Journal of International Money and Finance.

* Bernanke, Ben., Gertler, Mark., and Simon. Gilchrist, 1996. The financial acccelerator and the flight to quality, Review of Economics & Statistics 78, 1-15.

* Chen, Q. and Jiang, W. (2005). “Analaysts' Weighting of Private and Public Information” , Journal of accounting and Economics.

* Ding, Z., Liu, Z., Zhang, Y., & Long, R. (2017). The contagion effect of international crude oil price fluctuations on Chinese stock market investor sentiment. Applied Energy, 187, 27-36.

* Du, D., Gunderson, R. J., & Zhao, X. (2016). Investor sentiment and oil prices. Journal of Asset Management, 17(2), 73-88.

* Fama E. F. and French, R., (1989), "Business Conditions and Expected Returns on Stocks and Bonds," Journal of Financial Economics, Vol25, pp. 25-49.

* Fisher, G. (2014). Advising the Behavioral Investor: Lessons from the real World. Investor Behavior—The Psychology of Financial Planning and Investing, 265-283.

* Fotohi, F., Yaghobi, M., Ghorbani, B. (2017). The relationship between oil price volatility and stock return in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Scinzer Journal of Humanities, Vol 3, Issue 2, (2017): 78-82.

* Huseynov, S., & Ahmadov, V. (2014). Business cycles in oil exporting countries: A declining role for oil? (No. 03/2014). Graduate Institute of International and Development Studies Working Paper.

* Jones, Anne Leah & Bandopadhyaya Arindam ,(2005) "Measuring Investor Sentiment in Equity Markets" Financial Services Forum Publications, Working Paper 1007,paper 6.

* Kahneman, D., & Tversky A. (1979). Prospect Theory: An analysis of decision under ris. Econometrica, 47, 263-291.

* Lee C, Shleifer A, Thaler R. 1991. Investor sentiment and the closed-end fund puzzle. Journal of Finance, Vol. 46: pp.75 -109.

* Persaud, A., (1996). "Investors' Changing Appetite for Risk". J.P. Morgan Securities Ltd., Global FX Research

ارسال پیامک چه تاثیری در بازاریابی B2B و B2C دارد

کندو - بازاریابی B2B و بازاریابی B2C

اگر در دنیای بازاریابی دیجیتال فعالیت می‌کنید، حتماً با انواع کسب و کار B2B و B2C آشنا هستید. با این حال ممکن است با استراتژی‌های بازاریابی B2B و B2C آشنایی نداشته باشید. بیشتر اوقات، بازاریابی business-to-business)B2B ) بر تصمیمات خرید مبتنی بر فرآیند منطقی تمرکز می‎کند، در حالی که بازاریابی( business-to-consumer) B2C بر تصمیمات خرید مبتنی بر احساسات متمرکز است.
در این میان ارسال پیامک‌های تبلیغاتی در این حوزه، بی‌تاثیر نخواهد بود، در این مقاله قصد داریم به تاثیر پیامک مارکتینگ در بازاریابی B2B وB2c بپردازیم. اما پیش از آن لازم است کمی در مورد این دو حوزه و تفاوت‌های آن صحبت کنیم.

تا به حال وب سرویس پیامکی به گوشتان خورده است؟ برای اطلاع از اینکه وب سرویس چگونه کار میکند؟ | انتقال داده بین مشتری و سرورها بر روی لینک کلیک کتید.

بازاریابی B2B و B2Cچیست و چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

همانطور که از نام آن‌ها پیداست، بازاریابی کسب و کار B2B به تجارت بازاریابی محصولات یا خدمات به سایر مشاغل و سازمان‌ها اشاره دارد و چندین تمایز کلیدی با بازاریابی B2C دارد که در این بازاریابی به سمت مصرف کنندگان است. در یک مفهوم گسترده، محتوای بازاریابی B2B نسبت به B2C کاربردی‌تر و ساده‌تر است. و علت آن این است که تصمیمات خرید تجاری، در مقایسه با تصمیمات مصرف کنندگان، بیشتر بر اساس تأثیر بر درآمد پایین است. این گفته بدان معناست که بازگشت سرمایه (ROI) به ندرت برای افراد در خریدهای روزمره مورد توجه قرار می‌گیرد، حداقل به لحاظ پولی، اما تمرکز اصلی برای تصمیم گیرندگان شرکتی بر نرخ بازگشت سرمایه بوده و برای آن‌ها بسیار حائز اهمیت است.

کندو - بازاریابی B2B و B2C

بازاریابی B2B و B2C


بازاریابی B2B برای چه کسانی مناسب است؟

هر شرکتی که به شرکت‌ها یا سازمان‌های دیگر محصولات و خدمات خود را بفروشد از مدل بازاریابی B2B استفاده کرده است. این فروش محصول و خدمات می‌تواند اشتراک نرم افزار، راه حل های امنیتی، ابزارها، لوازم جانبی، لوازم اداری و سایر موارد دیگر باشد. بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها از هر دو مدل بازاریابی B2B و B2C استفاده می‌کنند. اما هدف ازکمپین‌های بازاریابی B2B برای هر فرد یا افراد دارای کنترل یا تأثیر بر تصمیمات خرید است که این امر می‌تواند شامل طیف گسترده‌ای از عناوین و عملکردها را در بر گیرد، از کاربران نهایی تجارت مبتنی بر احساسات سطح ابتدایی گرفته تا شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ.
ایجاد یک استراتژی بازاریابی B2B قابل رقابت در دنیای بازاریابی کنونی نیاز به توجه زیاد دارد. ایجاد یک استراتژی B2B که نتایج خوبی را ارائه دهد، نیازمند برنامه ریزی، اجرا و مدیریت متفکرانه است.

نحوه ارسال پیامک تبلیغاتی در روش B2Bچگونه است؟

برندها و صاحبان کسب‌وکارها تمام تلاش خود را می‌کنند تا پیام خود را به گوش مخاطبان برسانند و محصولات یا خدمات خود را به مشتریان عرضه کنند. متأسفانه، گاهی بازاریابی پیامکی معمولاً نادیده گرفته می‌شود، به ویژه در بخش B2B که برخلاف تصورات رایجی که صاحبان مشاغل فکر می‌کنند پیام‌های بازاریابی و تبلیغاتی فقط در حوزه‌ی B2C کاربرد دارند. اما بازاریابی پیامکی B2B می‌تواند با استفاده از یک استراتژی بازاریابی موثر برای کمک به پرورش مشتریان بالقوه در قیف فروش بسیار کاربردی و موثر باشد.
شاید دلیل اصلی اینکه بسیاری از صاحبان مشاغل در مورد پیامک‌های تبلیغاتی به عنوان یک تاکتیک در بازاریابی B2B متقاعد نمی‌شوند، ریشه در ماهیت مشاغل B2B دارد. تکنیک B2B بر بازاریابی و فروش محصولات و خدمات به سایر شرکت‌ها و مشاغل تمرکز دارد، نه برای هدایت مصرف کنندگان معمولی. بنابراین صاحبان مشاغل احساس می‌کنند که رویکرد و محتوای مورد استفاده در بازاریابی پیامکی در این مدل از بازاریابی برای آنها طراحی نشده است. با این حال، کسب و کارهای بازاریابی B2B، در هسته خود، در واقع محصولات خود را به مردم می فروشند. اما در واقع، خریداران در این تاکتیک افرادی هستند که کمتر مستعد خرید فوری و تصمیمات خرید هیجانی و روزمره هستند. این بدان معناست که برای هدایت آن‌ها به سمت قیف فروش، به رویکردی شخصی‌تر و مکالمه‌ای و ساده‌تر نیاز دارید.

پیام تبلیغاتی B2C در مقایسه B2B چگونه است؟

اگرچه در هر دو تکنیک بازاریابی از پیام‌های متنی برای رسیدن به مشتریان خود استفاده می‌کنند، اما پیامک‌های بازاریابی B2B با B2C متفاوت است و به طور خاص، تفاوت‌ قابل توجهی در تاکتیک بازاریابی B2B و B2C، در تولید محتوا و ارسال وجود دارد.
از آنجایی که در بازاریابی‌های پیامکی باید رویکرد شخصی‌تری را با کسب و کارها خود و مشتریان اتخاذ کنید، هدف بازاریابی پیامکی B2B این است که با توصیه در مورد خدمات و محصولات خود مخاطبان را ترغیب به خرید کنند. همانطور که پیش از این گفته شد، افرادی که نماینده کسب و کارها هستند تمایلی به خریدهای هیجانی ندارند. این بدان معناست که پیام‌های بیش از حد تجاری کاربردی ندارد و فقط این نوع پیام‌ها برای مشاغلی کاربرد دارد که تمرکزشان بر ساخت برند باشد. در فروش و بازاریابی B2B، بهتر است از رویکرد یک به یک با مشاغل استفاده کنید. بنابراین، برای بازاریابی پیامکی B2B، باید روی پرورش مشتری بالقوه خود از طریق ارائه محتوا تمرکز کنید. از طرف دیگر، در بازاریابی پیامکی B2C، شما می‌خواهید مخاطبان انبوه را از مزایای محصول خود آگاه کنید. هنگامی که آنها از محصول شما آگاه شدند، آنها را ترغیب ‌کنید تا در نهایت خرید کنند.
با آنکه اهداف بازاریابی B2B و B2C ، ایجاد درآمد برای صاحبان مشاغل است؛ اما روش‌های دستیابی به این اهداف برای تعامل بهتر با مخاطبان “هدف” متفاوت است.

کندو - پیام تبلیغاتی B2C در مقایسه B2B

پیام تبلیغاتی B2C در مقایسه B2B


نحوه ارسال پیامک تبلیغاتی در روش B2Cچگونه است؟

بازاریابی پیامکی برای برندها، صاحبان مشاغل و محصولات، برای دستیابی به مشتریان راهی ارائه می‌دهد که بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره افراد است. در دنیای کنونی که هر فردی یک گوشی تلفن همراه هوشمند دارد، تعجبی ندارد که پیام‌های متنی و تبلیغاتی B2C در حال افزایش بوده و همچنین باعث افزایش محبوبیت در بین مخاطبان شده است. برای تمایز در ارسال پیامک‌های متنی برای مشتریان، از چند تکنیک می‌توان استفاده کرد:
برای متمایز شدن از پیام‌های صوتی استفاده کنید
خیلی از برندهای معتبر در دنیا وجود دارند که گاهی در صورت امکان پیام‌های صوتی تبلیغاتی برای مشتریان خود ارسال می‌کنند و معتقد هستند که پیام‌های صوتی بر احساسات و اعتقادات مخاطبان بیشتر تأکید داشته و تاثیر گذارتر هستند.

به صورت قطره‌چکانی به مشتریان اطلاعات دهید

متن این قابلیت را دارد که شما بتوانید اطلاعات محصولات خود را کم‌کم برای مخاطب ارسال کنید و آن‌ها در جهت محصول یا خدمات خود، کنجکاو کنید. روش کار به این صورت است که ابتدا صاحبان محصولات و خدمات سرنخ‌ها را بر اساس نوع رویدادی که در حال برنامه ریزی هستند و خدمات مربوطه را انتخاب کرده، سپس یک سری از پیام‌ها را با توجه به رویداد‌های خاص را ارسال می‌کنند. این پیام‌ها به افراد بالقوه آموزش می‌دهد که چی چیزی را در چه زمانی باید انتخاب و خرید کنند.
در پیام تبلیغاتی خود، ارزش آفرینی کنید
به جای اینکه هر هفته برای مشترکان خود تبلیغات بسیار ساده ارسال کنید، بر بازاریابی “هوشمند” تمرکز کنید. یعنی با ارسال هر پیامک تبلیغاتی از خود بپرسید که آیا ارسال پیامک تبلیغاتی محصولات یا خدمات ما هوشمند هستند یا خیر؟ این هوشمندی شامل فاکتورهای: خاص، قابل اندازه گیری، قابل اجرا، مرتبط و به موقع هستند که شما می‌توانید پس از ارسال پیامک تبلیغاتی بازخورد آن را مشاهده کنید.
در نظر تجارت مبتنی بر احساسات داشته باشید که در بازاریابی مدلB2C ، تخفیف‌ها، پس‌اندازهای انحصاری، اطلاعیه‌های مهم، هشدارها، رویداد و اطلاعات مفید چیزهای ارزشمندی هستند که باید با مشتریان خود به اشتراک بگذارید.
همچنین پیشنهاد ما به شما مطالعه مزایا و معایب وب سرویس SOAP میباشد.

آموزش روانشناسی بازار ارز دیجیتال

آموزش روانشناسی بازار ارز دیجیتال

روانشناسی تجارت یا روانشناسی سرمایه گذاری به وضعیت عاطفی و روانی معامله گران اشاره دارد که براقدامات تجاری آنها تاثیر گذار است. برخی از این احساسات مثبت مانند امید و اعتماد به نفس مفید هستند و باید پذیرفته شوند. اما احساساتی منفی مانند ترس و طمع، باید مهار شوند. یکی دیگر از احساساتی که در بازارهای مالی بسیار رایج است، ترس از دست دادن یا FOMO است. درک و توسعه یک ذهنیت خلاق و هدفمند همراه با دانش و تجربه برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، ضروری تجارت مبتنی بر احساسات است. روانشناسی بازار ارزهای دیجیتال نیز یک شکل رفتاری است که در جوامع امروزی به سرعت در حال رشد است. این مجموعه رفتار ها با سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتالی که عمدتاً مبتنی بر فناوری بلاک چین هستند، نمود پیدا می کنند. از جمله این رفتار ها می توان به: هزینه‌کردن بیش از حد و بررسی های بیش از اندازه، بودن در بازار به صورت تجارت مبتنی بر احساسات مداوم و برسی زیاد رسانه های اجتماعی نام برد که عوامل تاثیرگذار بر سلامت روان هستند. روانشناسی بازار ارز دیجیتال، مبتنی بر مبارزه با محرک های احساسی ترس و طمع اولیه است. سطح بالای نوسانات مرتبط با معاملات ارزهای دیجیتال، محیطی را ایجاد می‌کند که می‌تواند بر سرمایه‌گذاران اثرگذار باشد. در این مقاله قصد داریم تا به روانشناسی بازار ارز های دیجیتال و اهمیت آن بپردازیم.

اهمیت روانشناسی بازار ارز دیجیتال

اهمیت روانشناسی بازار ارز دیجیتال

چیزی که معامله گران و محققان به طور یکسان آن را روانشناسی بازار کریپتو می نامند، رفتار گروهی غالب است که از اقدامات معامله گران فردی ناشی می شود. احتمالاً می دانید که همه معامله گران در یک بازار، به طور یکسان عمل نمی کنند. در واقع بازار با مبادله ارزش بین خریداران و فروشندگان ایجاد می شود. از آنجایی که پلتفرم ‌های مبادله ارزهای دیجیتال به طور فزاینده‌ای در دسترس هستند، افرادی که تجربه کمی در سرمایه گذاری دارند به صورت گروهی وارد بازار کریپتو می شوند، که این کار موجب رشد تصاعدی بازار می شود. این اتفاق باعث ایجاد رفتارهای غیرمنطقی در سرمایه گذاری بر روی رمزارز ها می شود. به نظر می رسد تجارت ارزهای دیجیتال یکی از پیشروترین بازارهای در حال رشد در جهان باشد. نظرسنجی های انجام شده توسط صرافی های بزرگ (مانند Crypto.com، 2021؛ Independent Reserve، 2020) نشان می دهد که صدها هزار نفر هر ماه در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام می کنند. در حال حاضر جمعیت جهانی خریداران و فروشندگان ارزهای دیجیتال بیش از 106 میلیون نفر تخمین زده می شود (Crypto.com، 2021). این رشد به قدری سریع اتفاق می افتد که ارقامی که تا سه ماه پیش گزارش شده اند، در حال حاضر کمتر از حد برآورد شده اند. ارزش کل بازار پس از 550 میلیارد دلار در دسامبر 2020 و 275 میلیارد دلار در ژوئن 2020، به 1.75 تریلیون دلار در فوریه 2021 رسیده است. همچنین قیمت ارز پیشرو بیت کوین (BTC)، در سال جاری بسیار افزایش یافته و از 9500 دلار در (ژوئن 2020) به اوج 58000 دلار در فوریه 2021، رسیده است. این رشد ارزهای دیجیتال موجب شده است تا افراد زیادی علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال شوند.
روش‌های سنتی پیش‌بینی رفتارهای بازار در برابر درک بازار بی‌ثبات کریپتو دوام ندارد. پروژه اندازه گیری و درک رفتارها به دلیل نبود سیستم متمرکز دشوارتر می شود. در عوض، فناوری کریپتو متکی بر چندین مدل مبتنی بر کاربر است. تحقیقات مالی رفتاری و روانشناسی مالی نشان می دهد که سرمایه گذاران تمایل دارند بر اساس سازه های روانشناختی خاصی (مانند سوگیری شناختی، روانشناسی گروهی) تصمیم بگیرند. این امر منجر به ناهنجاری ها و ایجاد پروسه های بی اثر در بازار می شود.
بنابراین، برای به دست آوردن درک مناسب از ساختار و الگوهای بازار ارز دیجیتال، مهم است که تمام اطلاعات کاربر محور موجود را در نظر بگیرید. به عنوان سرمایه گذاران رمزارز، درک پویایی روانی-اجتماعی پشت هر پروژه، برای قضاوت بهتر در مورد پتانسیل و اعتبار پروژه، بسیار مهم است.
با توجه به تعداد عوامل پیچیده موجود در بازی و سرعت حرکت بازار ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی نقشی حیاتی در درک کلان داده ها و ارائه بینش عملی، ایفا می کند. Symanto Psychology AI از فناوری نوآورانه تجزیه و تحلیل متن برای ارائه پروفایل های روانشناختی متنوع، انجام تجزیه و تحلیل احساسات و موارد دیگر بر اساس داده های متنی ناشناس، استفاده می کند. قابلیت‌های پیشرفته هوش مصنوعی Symanto به تجزیه و تحلیل عمیق مکالمات اجتماعی، شخصیت سرمایه‌گذار، رمزگشایی احساسات جامعه، تجزیه و تحلیل اینفلوئنسرها و موارد دیگر، قدرت می‌دهد. همچنین مکالمات اجتماعی پر هرج و مرج را به سیگنال‌های سرمایه‌گذاری حیاتی تبدیل می‌کند.

روانشناسی بازار ارز دیجیتال چیست؟

تجارت ارزهای رمزنگاری شده یک شکل رفتاری است که مشخصه آن سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتالی بسیار ناپایدار است. در این مقاله، ویژگی‌های ساختاری خاص این فعالیت و پتانسیل آن برای ایجاد رفتارهای مضر از جمله: هزینه‌کردن بیش از حد و بررسی وسواسی را بررسی می‌کنیم. از مکانیسم‌های روان‌شناختی خاصی که به ‌عنوان عوامل خطر ویژه برای بازار ارزهای دیجیتال محسوب می شوند، می توان به: تخمین بیش از حد نقش دانش یا مهارت، ترس از دست دادن (FOMO)، مشغله و پشیمانی، می توان اشاره کرد. این مقاله استراتژی‌های حفاظتی و آموزشی بالقوه‌ای را بررسی می‌کند که برای جلوگیری از آسیب به سرمایه‌گذاران بی‌تجربه، استفاده می‌شود.

اصول‌ روانشناسی بازار ارز دیجیتال

اصول‌ روانشناسی بازار ارز دیجیتال

در کنار مبانی پروژه، عواملی مانند رسانه های اجتماعی و سایر پلتفرم های آنلاین تأثیر قابل توجهی بر عملکرد پروژه های اجتماعی دارند. عوامل سرمایه تجارت مبتنی بر احساسات انسانی مانند ساختار تیم پروژه یا شرکت، بازاریابی و فعالیت های روابط عمومی نیز می توانند نقش مهمی در دنیای رمزنگاری داشته باشند. اما زیربنای همه این عوامل روانشناسی بازار ارز دیجیتال است که زیر مجموعه ی روانشناسی سرمایه گذاری میباشد. مشخصات روانشناختی سرمایه گذاری تعیین می کند که چگونه تمام اطلاعات پردازش می شود، چه چیزی در اولویت قرار می گیرد و در نهایت چه چیزی بیشترین تأثیر را بر رفتار دارد. برای درک بهتر عوامل روانشناختی، باید به دو سوال پاسخ دهیم: این سرمایه گذاران دقیقا چه کسانی هستند و چه موضوعی آنها را به یک پروژه رمزنگاری جذب می کند؟ چه احساساتی باعث تصمیم گیری آنها به عنوان یک سرمایه گذار می شود؟ پاسخ به این سوالات ما را قادر می سازد تا پتانسیل و اعتبار پروژه را با دقت بیشتری پیش بینی کنیم و در نتیجه تصمیمات آگاهانه تری برای سرمایه گذاری و معاملات اتخاذ کنیم.
اخیرا در یک نظرسنجی که توسط اداره رفتار مالی بریتانیا از 1000 سرمایه گذار انجام شد، 76٪ از پاسخ دهندگان گفتند که هنگام سرمایه گذاری احساس رقابت در آن ها ایجاد میشود، این در حالی است که 68٪ افراد آن را به قمار تشبیه کردند. این موضوع با مطالعات در مورد ویژگی‌های روان‌شناختی ، همخوانی دارد. رفتارهای اجتماعی سرمایه گذاران کریپتو نشان میدهد که آنها تمایل دارند برونگرا و اجتماعی باشند. تحقیقاتی که بر روی پذیرندگان اولیه فناوری کریپتو متمرکز شده بود، نشان داد که آنها بیش از حد اعتماد به نفس داشته و دانش و توانایی های خود را بیش از حد قبول دارند و بر روی آن حساب باز میکنند.
به طور کلی، سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال تمایل بیشتری به تجربیات جدید دارند و به دنبال تازگی هستند. این ویژگی به آنها کمک می کند تا به طور فعال اطلاعات جدید را جستجو کنند و مهارت های خود را در دنیای رمزنگاری توسعه دهند. با این حال، نگرش دائمی به تازگی، سطوح بالاتری از بی ثباتی را نیز به همراه دارد. ترس از دست دادن (FOMO) بیشتر یک پدیده روانشناختی است تا یک ویژگی. ترس از دست دادن به عنوان تمایل به حفظ ارتباط با آنچه دیگران انجام می دهند، گفته می شود. ، FOMO در بین سرمایه گذاران رمزارز بسیار رایج است و بر رفتار آنها تأثیر می گذارد. FOMO با نوسانات بالای بازار کریپتو و دسترسی 24 ساعته به پلتفرم های معاملاتی تشدید می شود.
زمانی که سرمایه گذاران به صورت آنلاین وارد جوامع کریپتو می شوند، دائماً در معرض بحث در مورد پروژه ها قرار می گیرند. این موضوع فشار اجتماعی را بر سرمایه گذارانی که نگران از دست دادن فرصت های خرید و فروش هستند، ایجاد می کند . مطالعات همچنین نشان داده است که تصمیمات سرمایه گذاران تحت تأثیر احساسات و سوگیری های آنها است. یک مطالعه که عوامل احساسی را در بیش از 2 میلیون پست در Bitcointalk.org تعیین کرد، نشان داد که عوامل احساسی به طور قابل توجهی با حجم معاملات بیت کوین و نوسانات بازده، مرتبط است.

سوگیری ها: مقاله ای که در مجله اعتیادهای رفتاری منتشر شده است، مکانیسم های روانی و عوامل خطر تجارت بیش از حد ارزهای دیجیتال را بررسی می کند. برخی از سوگیری‌هایی که بر سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری در مورد نحوه سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارند عبارتند از: توهم کنترل (برآورد بیش از حد توانایی‌ها برای کنترل رویدادها)، اسناد خودخدمت (نسبت دادن نتایج به اقدامات شخصی به جای عوامل خارجی)، سوگیری پس‌بینی (درک نتیجه همیشه به عنوان فرضیه است)، مغالطه (درک تغییرات قابل پیش بینی).
نوسانات زیاد بازار کریپتو فشار روانی زیادی را در معامله گران حرفه ای ایجاد می کند. البته بازار کریپتو آنقدرها که نهادهای مالی سنتی معرفی میکنند، مغرضانه نیست. روانشناسی بازار کریپتو به همین دلایل وجود دارد و همه باید تحت آموزش روانشناسی بازار ارز دیجیتال قرار بگیرند. بیایید نگاهی به عوامل روانشناختی مختلفی که بر طرز فکر یک معامله‌گر تأثیر می‌گذارند و همچنین، برخی نکات مفید برای مقابله با آنها، بیندازیم.

ترس
ترس یک واکنش طبیعی است که وقتی احساس خطر میکنیم، آن را تجربه می کنیم. در حین معامله، ریسک‌ها می‌توانند به اشکال مختلفی رخ دهند، مانند: برخی اخبار بد در مورد سهام یا بازار و یا انجام معامله و فهمیدن اینکه موضوعات، آنطور که انتظار داشتید پیش نمی‌رود. روانشناسی قوی معاملاتی زمانی است که معامله گران اجازه نمی دهند ترس، استراتژی خرید/فروش را به آنها دیکته کند. هر معامله گر ابتدا باید بفهمد که از چه چیزی می ترسد و چرا؟ پیشنهاد میشود، قبل از شروع به فعالیت به این مسائل فکر کنید تا بتوانید به سرعت مشکل را شناسایی کرده و راه حلی بیابید. تمرکز شما باید این باشد که اجازه ندهید ترس از دست دادن، شما را از کسب سود باز دارد.

حرص و طمع
حرص و طمع زمانی ایجاد می شود که شما تمایل به کسب سود اضافی داشته باشید. برای مبارزه با طمع، باید یک سطح سود از پیش تعریف شده برای خود داشته باشید. حتی قبل از اینکه وارد معامله شوید، سطوح ضرر و سود خود را مشخص کنید تا در آینده برای هرگونه اتفاقی آماده باشید. روانشناسی معاملاتی درست زمانی نمود پیدا میکند که به سود خود راضی باشید و به دنبال سودهای غیر منطقی نباشید.

پشیمانی
پشیمانی در معاملات به دو صورت اتفاق می افتد. یک معامله گر می تواند از انجام معامله ای که نتیجه نداده است پشیمان شود یا از انجام ندادن معامله ای که می توانست موثر باشد، پشیمان شود. برای مثال شما می توانید از خرید دوج کوین یا عدم خرید آن اظهار پشیمانی کنید واین موضوع بر روان شما تاثیر بگذارد. روانشناسی معاملاتی مبتنی بر پشیمانی می تواند برای یک معامله گر خطرناک باشد زیرا ممکن است منجر به انجام معاملات اشتباه شود. بهترین راه برای جلوگیری از یک تجارت پشیمان کننده این است که بپذیرید، نمی توانید همه فرصت های بازار را در اختیار داشته باشید. معامله در بازارهای سهام بسیار ساده است، یا شما برنده می شوید و یا برخی از فرصت ها را دست می دهید. هنگامی که این قانون را پذیرفتید، روانشناسی معاملاتی شما به طور خودکار، برای بهتر شدن تغییر می کند.

امیدواری
سرمایه گذاران اغلب فکر می کنند که تجارت یک قمار است. به این دلیل است که آنها همیشه امیدوارند که برنده شوند و وقتی شکست می خورند، ناامید می شوند. برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، باید روانشناسی معاملاتی قوی داشته باشید که به امید وابسته نباشد. اگر همچنان امیدوار باشید که همه چیز در آینده نزدیک تغییر کند، کل سرمایه خود را در معرض خطر قرار می دهید. اجازه ندهید امید منجر شود تا شما در یک تجارت زیان ده سرمایه گذاری کنید. برای رسیدن به موفقیت و حفظ آن به عنوان یک معامله گر، باید سخت تلاش کنید تا ذهنیت خود را پرورش دهید! بیایید ببینیم چگونه روانشناسی تجارت به شما کمک می کند تا ذهنیت بهتری را پرورش دهید!

چگونه روانشناسی تجارت خود را بهبود ببخشید؟

چگونه روانشناسی تجارت خود را بهبود ببخشید؟

۱. طرز فکری صحیح برای خود ایجاد کنید. قبل از اینکه معاملات خود را شروع کنید، به خود یادآوری کنید که بازارها هرگز ثابت نیستند. روزهای خوب و روزهای بد خواهید داشت، اما روزهای بد خواهند گذشت. یکی دیگر از استراتژی های موثر برای بهبود روانشناسی معاملاتی این است که به خودتان زمان بدهید. قرار نیست در اولین روز معاملاتی خود ثروتی شگفت انگیز به دست آورید. شما باید زمان و تلاش خود را صرف ایجاد یک استراتژی معاملاتی کنید که تحت تأثیر احساسات بازار قرار نگیرد. در حالی که نمی توانید به طور کامل احساسات را از معاملات حذف کنید، هدف این است که میزان احساسات کنترل کننده روانشناسی معاملاتی خود را کاهش دهید.
۲. یک پایگاه دانش عالی داشته باشید. یکی از بهترین راه ها برای بهبود روانشناسی معاملاتی، افزایش دانش و مهارت های معاملاتی است. داشتن یک پایگاه دانش قوی از بازار سهام، کلید شکست دادن روانشناسی معاملات منفی است. به یاد داشته باشید، دانش همیشه قدرت است.
۳. به خود یادآوری کنید که در یک معامله واقعی قرار دارید. به یاد داشته باشید که محتاط باشید و تصمیمات سرمایه گذاری هوشمندانه تری بگیرید.
۴. عادات معامله گران موفق را رعایت کنید بازار سهام منحصر به فرد است زیرا با هر معامله گر متفاوت رفتار می کند. وقتی نوبت به معامله می‌رسد، باید از کارهایی که همتایانتان انجام می‌دهند آگاه باشید، نه اینکه از آنها کپی کنید، بلکه از آنها یاد بگیرید. با مشاهده ویژگی های مثبت معامله گران موفق و القای عادات یا استراتژی های کمی در معاملات خود، می توانید استراتژی های معاملاتی خود را چندین برابر بهبود بخشید.
۵. تمرین کنید! تمرین! تمرین! تمرین بهترین و مطمئن ترین راه برای به دست آوردن قدرت ذهنی است. این به شما کمک می کند تا روانشناسی معاملاتی خود را در طول زمان بهبود بخشید، زیرا استراتژی های معاملاتی خوبی را ایجاد می کنید و به خوبی برای هر فراز و نشیبی آماده هستید.
درک روانشناسی تجارت و اجرای آن فرآیندی زمان بر است. شما باید به طور مداوم روانشناسی معاملات خود را در دوره های طولانی اصلاح کنید. به تجارت مبتنی بر احساسات طور خلاصه، این سه اصل طلایی روانشناسی تجارت را به خاطر بسپارید، منضبط باشید، انعطاف پذیر باشید و هرگز یادگیری را متوقف نکنید. اگر این استراتژی ها را دنبال کنید، می توانید تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.

جمع بندی و نتیجه گیری
تجارت کریپتو یک فعالیت در حال رشد در دنیای امروز است که احتمالاً طی چند سال آینده مورد پذیرش بسیاری از افراد قرار خواهد گرفت. ما معتقد هستیم که این موضوع در روانشناسی بسیار مهم و دخیل است. به این دلیل که عناصر ذاتی موجود در رمز ارزها و همچنین استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی، خطراتی را به وجود می آورد.
معامله‌گران بی‌تجربه‌ای که به تازگی در بازار رمز ارزها مشارکت میکنند، به شدت تحت تأثیر توجه رسانه‌ها یا احساسات FOMO قرار میگیرند. موضوع دوم این است که تجارت کریپتو فرصت های زیادی را برای بررسی عملکرد بسیاری از اصول تثبیت شده روانشناسی اجتماعی و شناختی فراهم می کند. برنامه‌های تحقیقاتی که این عوامل را بررسی می‌کنند، مجموعا روانشناسی بازار ارزهای دیجیتال است که در بحث‌های حمایت از مصرف‌کننده تأثیرگذار خواهند بود. در این مقاله ما سعی کردیم تا هر آنچه که نیاز است راجع به روانشناسی ارزهای دیجیتال و اهمیت آن، بدانید را جمع آوری کرده و شرح دهیم.

درک تکامل متاورس برای تجارت

اخیراً بحث های زیادی در مورد متاورس وجود داشته است، زیرا شرکت ها سعی می کنند بفهمند که این مفهوم، چه معنایی برای تعامل آنها با مشتریان و کارکنان دارد و چگونه می توانند نام تجاری خودشان را در آن گسترش دهند.

از آنجایی که متاورس، یک مفهوم پیچیده تکنولوژیکی است، اولین قدم در درک تأثیر بالقوه برای هر منظور، تعریف درست آن است. آیا متاورس یک مکان مجازی یا شبکه ای از مکان های آنلاین است که توسط شرکت های فناوری ایجاد و اداره می شود؟ آیا این تجربیات مبتنی بر فناوری است که ما در حال حاضر روزانه داریم که سفرهای فیزیکی و دیجیتالی را با هم ترکیب می‌کند یا مانند پیشنهادهای مبتنی بر مکان که در تلفن‌های ما ظاهر می‌شوند؟

هر کدام از این دیدگاه‌ها به نوعی صحیح است. متاورس تکرار بعدی (نه نهایی) اینترنت است که در آن، تعاملات انسانی ترکیبی از تجربیات مجازی، زمان واقعی، سه بعدی و فیزیکی خواهد بود. روش های کار، ایجاد، خرید و مصرف ما در حال حاضر به شدت در حال تغییر است و قطعا تاثیر این تغییر، بسبار عمیق تر از تاثیر گوشی‌های هوشمند خواهد بود.

وقتی صحبت از بازگشت سرمایه واقعی برای کسب‌وکارها می‌شود، باید بدانیم هنوز در مراحل اولیه اجرای این طرح بزرگ هستیم، اما اکنون زمان آزمایش، سرمایه‌گذاری و نوآوری در موارد استفاده مبتنی بر متاورس است.

نکته کلیدی برای سازمان‌ها، تمرکز بر نتیجه و هدف کسب‌وکار برای ایجاد تجربیات جدید مشتریان است، صرف نظر از اینکه آنها به صورت آنلاین یا در فضای ترکیبی دیجیتال-فیزیکی اتفاق بیفتند. در حال حاضر، تمرکز تجاری و رسانه‌ای قوی بر روی پتانسیل های بازاریابی و درآمدزایی متاورس وجود دارد. برای مثال، علاوه بر سرگرمی، سازمان ها ممکن است از متاورس برای بهینه سازی عملیات تجاری و غنی سازی همکاری و تجربیات آموزشی کارکنان نیز استفاده کنند.

همچنین مهم است که ببینیم تجربیات انسانی با قابلیت دیجیتالی چگونه در حال تکامل هستند و انتظار داشته باشیم که برای برنامه ریزی استراتژیک به تکامل خود ادامه دهند. به عنوان مثال، اکثر ما به تعاملات مبتنی بر رابط کاربری مسطح دو بعدی با تبلت ها، تلفن ها، رایانه ها و مانیتورها عادت داریم.

حواس را می توان با رابط های کاربر طبیعی از طریق لمس (هپتیک)، صدا، و حتی تجربیات بویایی درگیر کرد تا تعاملی فراگیرتر برای مخاطبان ایجاد شود. تجربیات می‌توانند شامل واقعیت افزوده یا مجازی (AR/VR) برای تقویت یا ایجاد قابلیت‌ها یا روش‌های جدید برای تعامل باشد. نتیجه این امر، تجربه‌ای است که رابط‌های بصری، طبیعی و سنتی را ترکیب می‌کند و تجربه‌ای چندحسی را امکان‌پذیر می‌کند.

اما وقتی صحبت از تعامل واقعی انسان و ماشین می شود، هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری و تجربه های جدید داریم. تجربه کاربر و مهارت های طراحی رابط کاربری، در شرف تغییرات اساسی هستند. در نهایت، تجربه کاربر از این فضا، باید همراه با احساس اعتماد، امنیت و حفظ حریم خصوصی باشد.

نکته جالب در مورد متاورس این است که فناوری هایی که از آن پشتیبانی می کنند، جدید نیستند! بلکه فقط نسخه به بلوغ رسیده ای هستند که در دسترس تر و مقرون به صرفه تر خواهند شد. طرح‌نویسی مشارکتی، یک روش مؤثر برای برنامه‌ریزی و طراحی هنر ممکن برای اجرا در این فناوری جدید است. این فرآیند شامل نگاه کردن به هر لحظه از سفر کاربران است تا ببینیم تجربه انان در حال حاضر چگونه است و فکر کنیم که چگونه فناوری سه بعدی و فضایی جدید می‌تواند آن‌ها را بهبود بخشد!

به عنوان مثال، به کاربری فکر کنید که با مرکز تماس پشتیبانی مشتری تماس می گیرد. مشتری طراحی خدمات پشت صحنه‌ای را که در آن تجربه انجام می‌شود، از منوی تلفن گرفته تا پخش موسیقی و مکالمه با نماینده خدمات مشتری، نمی‌بیند. همه این عناصر سال ها یا حتی دهه ها پیش طراحی شده اند، و اکنون ممکن است تأثیر زیادی بر رشد برندهای تجاری داشته باشند که البته، نوع استفاده از این ابزار، با زمانی که برای اولین بار راه اندازی شدند، بسیار متفاوت است.

طراحی طرح مشارکتی، نگاهی تازه به تجربه برای درک احساسات مشتری یا کارمند در مورد برند در حین حرکت در فرآیند را به ارمغان می آورد. برای مثال، زمان‌های پشت خط ماندن طولانی بر دیدگاه‌های مشتریان نسبت به برند تأثیر منفی می‌گذارد، در حالی که تعاملات سرعتی، باعث امیدواری و البته اعتماد بیشتر مشتریان شما می‌شود.

با بررسی مجموعه فناوری، فرآیندها و آموزش‌هایی که این تجربه را ایجاد می‌کنند، برندها می‌توانند زمینه‌های بهبود را شناسایی کرده و تجربه بهتری برای مشتریان و کارمندان در طول سفرشان در متاورس ایجاد کند تا آنها تصور مثبتی از این برند داشته باشند به طرفداران وفادار تبدیل شوند.

به طور فزاینده ای، تجربیات متاورس راه حل هایی را برای این چالش ها ارائه می دهد. به عنوان مثال، یک مشتری می‌تواند با یک مدل سه‌بعدی محصول از طریق پورتال، با شرکت تعامل داشته باشد تا قبل از صحبت با نماینده اصلی و نهایی شدن سفارش، مشکلات احتمالی را برسی و مشخص کند. سپس کارمند می‌تواند همان مدل محصول را ببیند تا مشتری را در یک فرآیند عیب‌یابی که راحت‌تر و مؤثرتر از یک مکالمه تلفنی استاندارد است، راهنمایی کند.

حل چالش ها از طریق تجارب و تعاملات فراجهانی

علاوه بر بهبود تعاملات خدماتی برای مشتریان و کارمندان، راه‌حل‌های مبتنی بر متاورس می‌توانند از آموزش مؤثرتر، خدمات میدانی و فروش نیز پشتیبانی کنند. به عنوان مثال، در بسیاری از صنایع، شرکت ها در حال آماده شدن برای از دست دادن بخشی از نیروی کار در سن بازنشستگی خود هستند و این کارکنان احتمالاً مقدار زیادی از دانش سازمانی را با خود خواهند برد! چگونه این کسب‌وکارها می‌توانند به طور مؤثر، آن دانش ضمنی را جذب کرده، آن را سازماندهی کنند و به کارکنانی ارائه کنند که برای کارآمدتر شدن به آن اطلاعات نیاز دارند؟

تجربیات مجازی و افزوده شده با استفاده از هدست ها، مدل های سه بعدی و بازخورد لمسی، به جذب، حفظ و به اشتراک گذاری آن آن دانش،بدون تکیه بر تعاملات آموزشی خسته کننده کمک می کند. استفاده از واقعیت مجازی برای اهداف آموزشی، به کارکنان کمک می کند تا 75 درصد دانش بیشتری را کسب و حفظ کنند.

یک تکنسین خدمات، پس از آموزش می‌تواند با دسترسی به نمودارهای محصول، راهنمای نصب و راه‌اندازی راهنما، و کسب سایر تجربیات، کارآمدتر فعالیت داشته باشد. همه اینها می‌توانند زمان تماس‌ها را کاهش داده، رضایت مشتری را افزایش دهند و باعث حفظ کارمندان شوند.

درک چگونگی استفاده حداکثری از متاورس ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما باید به دست روی دست گذاشتن پایان داده و آزمایش را شروع کنید!اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.