الگوی تحلیل SWOT


اینفوگرافی: نحوه تشکیل ماتریس SWOT

ارائه الگوی تلفیقی تدوین استراتژی بر مبنای تحلیل swot و رویکرد مبتنی بر منابع در راستای کسب مزیت رقابتی پایدار

دیدگاه ها و مدل های مختلفی در زمینه تدوین استراتژی وجود دارد که هریک دارای معایب و مزیت هایی می باشند. یکی از مطرح ترین آنها که در کشور ما نیز دارای سابقه زیادی می باشد، تحلیل swot است که همزمان دو محیط داخلی و خارجی را بررسی می کند و با بهره جستن از نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی سازمان به تدوین استراتژی می-پردازد. اخیراً ایرادها و انتقادات بسیاری به تحلیل swot وارد شده است. این مسئله باعث شده که برخی از صاحبنظران از اتمام دوره مفید تحلیل swot سخن بگویند. اما با وجود انتقادهایی که بر این تحلیل وارد می شود، این رویکرد دارای مزایای بسیاری نیز می باشد. یکی از ایرادات عمده تحلیل swot عدم تمرکز کافی بر روی مقوله مزیت رقابتی می باشد. یکی از مطرح ترین دیدگاه هایی که تمرکز خود را در تدوین استراتژی های سازمان، بر دستیابی به مزیت رقابتی قرار داده است ، دیدگاه مبتنی بر منابع (rbv) می باشد. این دیدگاه توجه خود را بر استفاده از منابع و توانمندی های سازمان جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار معطوف نموده است. در این پژوهش یک مدل تدوین استراتژی با تلفیق تحلیل swot و رویکرد مبتنی بر منابع ارائه شده است. در توسعه ی این مدل ضمن حفظ مزایای هر دو رویکرد مذکور، به حذف معایب عمده آنها نیز پرداخته شده است. توجه به نقش منابع و مزیت های رقابتی در تدوین استراتژی های سازمان، در کنار عوامل چهارگانه ضعف، قوت، فرصت و تهدید، یکی از جنبه-های جدید و مهم این مدل می باشد . همچنین مدل مذکور کارایی بالایی در طبقه بندی منابع سازمان به لحاظ وضعیت رقابتی آنها دارد که به برنامه ریزی جهت ارتقاء منابع و استفاده بهینه از آنها کمک شایانی می نماید. این تحقیق یکی از محدود پژوهش هایی است که در آن مبانی رویکرد مبتنی بر منابع به صورت کاربردی مورد توجه واقع شده است و می تواند به سازمان های مختلف در تدوین استراتژی کمک نماید. مدل مذکور در شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون پیاده سازی شده است که نتایج آن نشانگر کارایی مدل در تدوین استراتژی های سازمانی می باشد.

منابع مشابه

تبیین مدلی برای کسب مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر استراتژی مدیریت استعداد در صنعت بیمه

این پژوهش با هدف ارائه استراتژی کاربردی برای کسب مزیت رقابتی پایدار بر اساس مدیریت استعداد در صنعت بیمه، به مطالعه و کاوش پرداخته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی و از لحاظ ارتباط بین متغیرهای پژوهش، از نوع علّی است. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ مدیریت استعداد و پرسشنامه‌ مزیت رقابتی پایدار، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را مد.

ارائه ی الگوی تلفیقی فازی تدوین استراتژی تکنولوژی در یک سازمان بر مبنای تحلیل swot و رویکرد مبتنی بر منابع، مطالعه موردی : شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران (صاپا-اصفهان)

امروزه با پیشرفت های تکنولوژیکی و افزایش استفاده از تکنولوژی و نیز تغییرات و تحولات سریع آن، موفقیت سازمان ها و شرکت ها در گرو استفاده ی مناسب از تکنولوژی می باشد. از این رو مدیریت تکنولوژی تبدیل به سلاحی کارا و گره گشا برای بسیاری از سازمان ها گردیده است. یکی از مهم ترین مباحث مدیریت تکنولوژی، استراتژی های تکنولوژی در هر سازمان است که به عنوان قسمتی از استراتژی های کلان سازمان می تواند بر تمام.

ارائه مدلی مبتنی بر آینده گاری برای تدوین استراتژی رقابتی

با توجه به انعطاف پذیری بالا دنیای کنونی و توان پاسخ گویی به نیاز مشتریان، اتخاد مزیت رقابتی پویا امری بدیهیست و یکی از راهکارهای سودمند جهت کسب این مزیت، بهرمندی از فرآیند آینده نگاری در پیش بینی آینده صنعت می باشد. در این مقاله با مطالعه ادبیات موجود در زمینه تدوین استراتژی بر آن شدیم تا مدل استراتژی جامعی برای کسب مزیت رقابتی پویا طراحی کنیم که شامل عوامل خارجی و داخلی شرکت نیز باشد. هسته اص.

ارائه چارچوب تعیین وضعیت رقابتی منابع سازمان براساس معیارهای کسب مزیت رقابتی

در محیط کنونی کسب و کار، سازمان‌ها در یک وضعیت رقابتی و پیچیده متأثر از عوامل متعدد نظیر جهانی شدن، توسعه تکنولوژیکی و سرعت فزاینده انتشار تکنولوژی‌های جدید قرار گرفته‌اند و برای بقا و پیشرفت خود باید متفاوت از قبل عمل کنند؛ به ویژه، باید به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی باشند. از این رو طی سال‌های اخیر، مزیت رقابتی در مرکز بحث استراتژی‌های رقابتی قرار گرفته و بحث‌های زیادی درباره آن مطرح شده اس.

طراحی الگوی مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر شایستگی سرمایة انسانی در صنعت بیمه

این پژوهش با هدف ارائه الگوی مزیت رقابتی پایدار در صنعت بیمه کشور بر اساس رویکرد شایستگی سرمایه انسانی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی – کیفی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و روش دلفی است. نمونه آماری پژوهش را 18 نفر از استادان دانشگاهی و مدیران و کارشناسان خبره شرکت‌های بیمه تشکیل داده‌اند. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند بوده و برای شناسایی متخصصان از شیوه گلوله برفی استفاده شده است. بر اساس یافته‌ه.

چشم‌اندازی نو در باب مزیت رقابتی مبتنی بر منابع

تئوری مبتنی بر منابع، یکی از مهم‌ترین تئوری‌هایی است که در باب مزیت رقابتی در ادبیات مدیریت استراتژیک مطرح گردیده است. این تئوری برخلاف تئوری‌های سازمان صنعتی که مزیت رقابتی را حاصل عوامل بیرونی سازمان می‌دانستند، مزیت رقابتی را حاصل منابعی درونی سازمان دانسته، براین نکته تأکید می‌کند که سازمان‌ها به دلیل ناهمگن بودن منابعی که در اختیار دارند، می‌توانند به مزیت رقابتی پایدار دست پیدا کنند. دودی.

مدل SWOT چیست؟ چه کاربردی دارد؟ – معرفی مدل SWOT با رویکرد تحلیل سیستم و محیط

مدل SWOT چیست؟ چه کاربردی در علوم استراتژیک دارد؟ در این نوشتار آموزشی بررسی خواهیم کرد.

فهرست مطالب و عناوین

دیدگاه سیستم‌محور و مدل SWOT

در دیدگاه سیستمی ، یک سیستم وجود دارد که در یک محیط قرار گرفته. با بررسی سیستم ، ویژگی‌های سیستم را به دست می‌آوریم و با بررسی محیط ، عوامل محیطی‌ای را که می‌توانند روی سیستم ما اثر بگذارند.

سیستم چیست؟

سیستم هر چیزی است که دارای اجزاء هماهنگ باشد (از نظر ایستایی – ساختاری) و هدایت کننده یک فرآیند باشد (از نظر پویایی – رفتاری).

ویژگی‌های سیستم

مجموعه‌ای هماهنگ از اجزاء که با هم در تعامل و ارتباطند.

سیستم بستر نوعی کنش و رفتار را فراهم می‌کند که دارای ورودی ، پردازش و خروجی است. این رفتار ، فرآیند نام دارد.

سیستم در محیط قرار دارد و از مؤلفه‌های محیط بیرونی تأثیر گرفته و روی محیط متقابلاً اثر می‌گذارد.

یک کارخانه را در نظر بگیرید.

این خط تولید دارای یک خط تولید است. (سیستم – مجموعه هماهنگ از اجزاء و دارای هدف)

این خط تولید دارای ورودی است. (مواد اولیه)

این خط تولید دارای خروجی است. (محصولات)

برای تبدیل مواد اولیه (ورودی) به محصولات (خروجی) یک پردازش در خط تولید رخ می‌دهد که مجموعا همان فرآیند سیستم است.

این خط تولید در یک محیط داخلی قرار گرفته است. محیط داخلی کارخانه که شامل بخش‌های مختلف خطوط تولید دیگر ، انبار ، واحد‌های اداری ، مالی و … است.

این خط تولید با مجموعه کارخانه در یک محیط خارجی قرار گرفته است. تأمین‌کنندگان ، بازاریابان و فروشندگان و … .

اصل بقا

هدف اصلی و بنیادی هر سیستمی ، بقا و موجودیت خودش است. (به ویژه سیستم‌های ارگانیک) هر برهم‌کنشی که سیستم با محیط اطراف خود داشته باشد ، می‌تواند بقای آن را تقویت یا تضعیف کند.

بقای سیستم در چه صورتی تقویت می‌شود؟

در صورتی که عاملی از درون یا محیط به این بقا کمک کند. هم‌چنین عواملی درونی و محیطی می‌توانند سبب تضعیف بقای سیستم گردند.

با این تعاریف ، ما به مؤلفه‌های اصلی ساخت و درون‌مایه مدل خواهیم رسید:

مؤلفه‌های اصلی مدل SWOT

 • عوامل درونی تقویت کننده بقا ، نقاط قوت هستند. (Strength)
 • عوامل درونی تضعیف کننده بقا ، نقاط ضعف هستند. (Weakness)
 • عوامل بیرونی یا محیطی تقویت کننده بقا ، فرصت هستند. (Opportunity)
 • عوامل بیرونی یا محیطی تضعیف کننده بقا ، تهدید هستند. (Threat)

در هر بخش ازسیستم ، ساختار یا فرآیند ، اگر ضعفی رخ دهد ، یک نقطه ضعف محسوب می‌شود.

چند نوع محیط داریم؟

حال ادامه و برای دادن پاسخ درست به این پرسش که تحلیل SWOT چیست؟ به تقسیم‌بندی انواع محیط می‌پردازیم.

محیط بیرونی که شامل محیط خرد و محیط کلان است.

محیط خرد شامل مشتریان و رقبا می‌باشد.

محیط کلان شامل جامعه ، دولت ، کلیت اقتصاد ، تکنولوژی ، محیط زیست ، قوانین و … می‌باشد.

نکات مهم در تحلیل محیط

برای پیدا کردن فرصت‌ها و تهدیدهای محیط خرد ، رقبا را تحلیل کنید. نقاط ضعف رقبا می‌تواند فرصتی برای شما باشد و بالعکس. هم‌چنین نقاط قوت آن‌ها می‌تواند تهدیدی برای شما باشد و برعکس.

برای پیدا کردن فرصت‌ها و تهدیدهای محیط کلان ، به محرک‌های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، زیست‌محیطی ، تکنولوژیکی و … در مقیاس وسیع بنگرید. تحلیل PEST و مشتقات آن برای همین امر مناسب است.

روش پیاده سازی SWOT

برای پیدا کردن روش پیاده سازی SWOT برای هر چهار مؤلفه در کسب و کار خودتان از روش‌های طوفان فکری و دلفی پرسش‌هایی را یافته و پاسخ دهید.

نقاط قوت

چه چیزهایی باعث قدرتمند شدن برندتان می‌شود؟

مزیت رقابتی شما که باعث تمایزتان از رقبا می‌شود چیست؟

در چه زمینه‌ای برتری خاص و بلامنازع دارید؟

در چه میدان‌ها و عرصه‌هایی پیروزی با شما بوده؟

ابزار خاصی که به شما قدرت می‌بخشد چیست؟

مهارتهایی که سبب قدرت شما می‌شود چیست؟

منابع انسانی و نیروهای قدرتمند شما چه کسانی هستند؟

دانشی که باعث تمایزتان می‌شود کدام است؟

نقاط ضعف

کدام یک از فعالیتتان جزو توانایی سازمان شما و شایستگی اصلی آن نیست؟

در چه حوزه‌ای کاملا ضعیف عمل می‌کنید؟

در چه فعالیتی منابع انسانی شما ضعیف عمل می‌کنند؟

در چه بخش‌هایی مهارت مناسب وجود ندارد؟

در چه کارهایی ابزار مناسبی ندارید؟

در چه زمینه‌هایی دانش مناسب ندارید؟

در چه بخش‌هایی سازمان شما ناهماهنگ و نامتعادل است؟

فرصت‌ها و تهدیدها

کدام‌یک از پارامترهای بیرونی مانند وقایع سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فناوری و … در محیط بیرون یکی از موارد زیر را در سازمان شما تقویت و یا تضعیف می‌کنند؟

 • برندینگ
 • مزیت رقابتی و شایستگی‌های اصلی
 • دانش اصلی
 • مهارت‌های اساسی
 • نیروی کار و منابع انسانی
 • زنجیره تأمین و توزیع مناسب
 • ابزار و ماشین آلات
 • هماهنگی سازمانی

برخی فرصت‌های پیرامونی

 1. معافیت‌های مالیاتی
 2. اعطای تسهیلات بانکی
 3. تکنولوژی‌های نوظهور
 4. تسهیل تجارت خارجی و صادرات و واردات

برخی تهدیدهای پیرامونی

 1. شرایط رکود و تورم
 2. موانع قانونی
 3. ایجاد محدودیت‌های تجاری

نحوه تشکیل ماتریس SWOT

همانگونه که در شکل زیر ملاحظه می‌کنید ، محور افقی ماتریس را عوامل درونی و محور عمودی آن را عوامل محیطی در نظر گرفته‌ایم. از ضرب این عوامل در هم یک ماتریس دو در دو به وجود می‌آید. بهینه ترین آرایه این ماتریس آرایه SO ، ترکیب نقاط قوت درونی و فرصت‌های محیطی می‌باشد.

اینفوگرافی: نحوه تشکیل ماتریس SWOT

همین سؤالات را می‌توانید در مورد رقبا از خود بپرسید و آن‌ها را تحلیل کنید.

هدف اصلی تحلیل مدل SWOT چیست؟

ایجاد تطبیق بین نقاط قوت درونی و فرصت‌های پیرامونی و هم‌افزایی میان آن‌ها.

جمع‌بندی

در این مقاله آموزشی توضیح دادیم که مدل SWOT چیست ، چه کاربردی دارد و با رویکرد تحلیل سیستم و محیط انواع مؤلفه‌های آن را بررسی کردیم. هم‌چنین درباره روش پیاده سازی SWOT و نحوه تشکیل ماتریس آن مطالبی بیان کردیم. با سپاس از همراهی شما.

ارائه الگوی تلفیقی تدوین استراتژی بر مبنای تحلیل swot و رویکرد مبتنی بر منابع در راستای کسب مزیت رقابتی پایدار

دیدگاه ها و مدل های مختلفی در زمینه تدوین استراتژی وجود دارد که هریک دارای معایب و مزیت هایی می باشند. یکی از مطرح ترین آنها که در کشور ما نیز دارای سابقه زیادی می باشد، تحلیل swot است که همزمان دو محیط داخلی و خارجی را بررسی می کند و با بهره جستن از نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی سازمان به تدوین استراتژی می-پردازد. اخیراً ایرادها و انتقادات بسیاری به تحلیل swot وارد شده است. این مسئله باعث شده که برخی از صاحبنظران از اتمام دوره مفید تحلیل swot سخن بگویند. اما با وجود انتقادهایی که بر این تحلیل وارد می شود، این رویکرد دارای مزایای بسیاری نیز می باشد. یکی از ایرادات عمده تحلیل swot عدم تمرکز کافی بر روی مقوله مزیت رقابتی می باشد. یکی از مطرح ترین دیدگاه هایی که تمرکز خود را در تدوین استراتژی های سازمان، بر دستیابی به مزیت رقابتی قرار داده است ، دیدگاه مبتنی بر منابع (rbv) می باشد. این دیدگاه توجه خود را بر استفاده از منابع و توانمندی های سازمان جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار معطوف نموده است. در این پژوهش یک مدل تدوین استراتژی با تلفیق تحلیل swot و رویکرد مبتنی بر منابع ارائه شده است. در توسعه ی این مدل ضمن حفظ مزایای هر دو رویکرد مذکور، به حذف معایب عمده آنها نیز پرداخته شده است. توجه به نقش منابع و مزیت های رقابتی در تدوین استراتژی های سازمان، در کنار عوامل چهارگانه ضعف، قوت، فرصت و تهدید، یکی از جنبه-های جدید و مهم این مدل می باشد . همچنین مدل مذکور کارایی بالایی در طبقه بندی منابع سازمان به لحاظ وضعیت رقابتی آنها دارد که به برنامه ریزی جهت ارتقاء منابع و استفاده بهینه از آنها کمک شایانی می نماید. این تحقیق یکی از محدود پژوهش هایی است که در آن مبانی رویکرد مبتنی بر منابع به صورت کاربردی مورد توجه واقع شده است و می تواند به سازمان های مختلف در تدوین استراتژی کمک نماید. مدل مذکور در شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و الگوی تحلیل SWOT اتوماسیون پیاده سازی شده است که نتایج آن نشانگر کارایی مدل در تدوین استراتژی های سازمانی می باشد.

منابع مشابه

تبیین مدلی برای کسب مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر استراتژی مدیریت استعداد در صنعت بیمه

این پژوهش با هدف ارائه استراتژی کاربردی برای کسب مزیت رقابتی پایدار بر اساس مدیریت استعداد در صنعت بیمه، به مطالعه و کاوش پرداخته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی و از لحاظ ارتباط بین متغیرهای پژوهش، از نوع علّی است. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ مدیریت استعداد و پرسشنامه‌ مزیت رقابتی پایدار، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را مد.

ارائه ی الگوی تلفیقی فازی تدوین استراتژی تکنولوژی در یک سازمان بر مبنای تحلیل swot و رویکرد مبتنی بر منابع، مطالعه موردی : شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران (صاپا-اصفهان)

امروزه با پیشرفت های تکنولوژیکی و افزایش استفاده از تکنولوژی و نیز تغییرات و تحولات سریع آن، موفقیت سازمان ها و شرکت ها در گرو استفاده ی مناسب از تکنولوژی می باشد. از این رو مدیریت تکنولوژی تبدیل به سلاحی کارا و گره گشا برای بسیاری از سازمان ها گردیده است. یکی از مهم ترین مباحث مدیریت تکنولوژی، استراتژی های تکنولوژی در هر سازمان است که به عنوان قسمتی از استراتژی های کلان سازمان می تواند بر تمام.

ارائه مدلی مبتنی بر آینده گاری برای تدوین استراتژی رقابتی

با توجه به انعطاف پذیری بالا دنیای کنونی و توان پاسخ گویی به نیاز مشتریان، اتخاد مزیت رقابتی پویا امری بدیهیست و یکی از راهکارهای سودمند جهت کسب این مزیت، بهرمندی از فرآیند آینده نگاری در پیش بینی آینده صنعت می باشد. در این مقاله با مطالعه ادبیات موجود در زمینه تدوین استراتژی بر آن شدیم تا مدل استراتژی جامعی برای کسب مزیت رقابتی پویا طراحی کنیم که شامل عوامل خارجی و داخلی شرکت نیز باشد. هسته اص.

ارائه چارچوب تعیین وضعیت رقابتی منابع سازمان براساس معیارهای کسب مزیت رقابتی

در محیط کنونی کسب و کار، سازمان‌ها در یک وضعیت رقابتی و پیچیده متأثر از عوامل متعدد نظیر جهانی شدن، توسعه تکنولوژیکی و سرعت فزاینده انتشار تکنولوژی‌های جدید قرار گرفته‌اند و برای بقا و پیشرفت خود باید متفاوت از قبل عمل کنند؛ به ویژه، باید به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی باشند. از این رو طی سال‌های اخیر، مزیت رقابتی در مرکز بحث استراتژی‌های رقابتی قرار گرفته و بحث‌های زیادی درباره آن مطرح شده اس.

طراحی الگوی مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر شایستگی سرمایة انسانی در صنعت بیمه

این پژوهش با هدف ارائه الگوی مزیت رقابتی پایدار در صنعت بیمه کشور بر اساس رویکرد شایستگی سرمایه انسانی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی – کیفی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و روش دلفی است. نمونه آماری پژوهش را 18 نفر از استادان دانشگاهی و مدیران و کارشناسان خبره شرکت‌های بیمه تشکیل داده‌اند. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند بوده و برای شناسایی متخصصان از شیوه گلوله برفی استفاده شده است. بر اساس یافته‌ه.

چشم‌اندازی نو در باب مزیت رقابتی مبتنی بر منابع

تئوری مبتنی بر منابع، یکی از مهم‌ترین تئوری‌هایی است که در باب مزیت رقابتی در ادبیات مدیریت استراتژیک مطرح گردیده است. این تئوری برخلاف تئوری‌های سازمان صنعتی که مزیت رقابتی را حاصل عوامل بیرونی سازمان می‌دانستند، مزیت رقابتی را حاصل منابعی درونی سازمان دانسته، براین نکته تأکید می‌کند که سازمان‌ها به دلیل ناهمگن بودن منابعی که در اختیار دارند، می‌توانند به مزیت رقابتی پایدار دست پیدا کنند. دودی.

تحلیل وضعیت گردشگری ورزشی استان سیستان وبلوچستان براساس مدل SWOT

هدف تحقیق حاضر تحلیل وضعیت گردشگری ورزشی استان سیستان و بلوچستان براساس مدل SWOTبود.این پژوهش ازنوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل 60 نفر از اساتیددانشگاه ،مدیران ارشد ورزش و مدیران سازمان گردشگری استان بودند.. نمونه اماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته شامل4 مؤلفه نقاط قوت، ضعف، فرصت ها وتهدیدها بود که روائی محتوائی آن را متخصصین مدیریت ورزشی، تائید کردند و پایایی آن از طریق آزمون آلفا کرونباخ (87/0=α) به دست آمد. جهت تعیین معنی داری گویه ها از آزمون دوجمله ای و برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمارتوصیفی و آزمون فریدمن استفاده شد نتایج نشان داد وجود مراکز آبی مطلوب به عنوان مهم ترین نقطه قوت، نبود افراد متخصص مهم ترین نقطه ضعف ,وجود نقاط باستانی وجاذبه های گردشگری ، مهم ترین فرصت وضعف امنیت در استان مهم ترین تهدید هستند. گردشگری ورزشی سیستان و بلوچستان از لحاظ موقعیت استراتژیک و درارزیابی ماتریس داخلی وخارجی در منطقه تهاجمی قرار دارد.شناسائی محیطی گردشگری ورزشی به عنوان استراتژی و راهکاری مناسب جهت توسعه گردشگری ورزشی استان ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

مراجع

- اصفهانی، نوشین؛ اسدی، حسن؛ گودرزی، محمود؛ اسمیت، استیفن (1388). «تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه جهانگردی ورزشی داخلی ایران»، مدیریت ورزشی، 1، 175-159.

- دیوید هانگر، جی؛ ویلن، توماس ال (1392). مبانی مدیریت استراتژیک. ترجمه سیدمحمد اعرابی، حمیدرضا رضوانی (1392)، چاپ چهارم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

- حمیدی، مهرزاد؛ رضوی، محمدحسین؛ امیرنژاد، سعید؛ شفیع زاده، شهرام؛ فضلی درزی، اعظم (1389). «تبیین استراتژی گردشگری ورزشی کشور ایران»، پژوهش نامه علوم ورزشی، 12، 68-51.

- شجاعی، وحید؛ تجاری، فرشاد؛ سلیمانی، بهاره؛ دوستی، مرتضی (1391). «تحلیل نقاط قوت وضعف گردشگری ورزشی استان مازندران»، پژوهش نامه مدیریت ورزشی، 15، 36-15.

- گی، چاک وای (1382). جهانگردی در چشم اندازی جامع. ترجمه علی پارسائیان، سید محمد اعرابی(1381)، چاپ دوم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

- لومسدن، لس (1380). بازاریابی گردشگری. ترجمه محمد ابراهیم گوهریان، (1380)، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

- محرم زاده، مهرداد؛ قیامی، امیر (1387). «بررسی تطبیقی نقش عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی ازدیدگاه مدیران ودست اندرکاران ورزش ایران واسترالیا»، حرکت، 35، 115-99.

- مهدی زاده، عباس؛ طالب پور، مهدی؛ فتحی، مهرداد (1392). «بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد براساس تحلیل swot»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 4، 36-23.

- موسوی گیلانی، سیدرضا (1390). «بخش بندی بازارگردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی و ارائه مدل بازارهای هدف»، رساله دکتری، دانشگاه تهران.

- ناصری، مسعود (1375). «شناسایی موانع موثر توسعه صنعت توریسم ایران و طراحی الگوی تبیینی برای گسترش جذب توریست»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

- نوربخش، مهوش؛ محرم زاده، مهرداد؛ نجف زاده، فرخ لقا (1389). «بررسی عوامل مؤثربرتوسعةگردشگری ورزشی بانوان استان آذربایجان غربی با تأکید بر جاذبه های طبیعی»، حرکت، 7، 81-65.

- هنرور، افشار (1388). «تدوین استراتژی بازاریابی گردشگری ورزشی ایران»، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس تهران .

- Gibson, H.J., (1998). ʺSport Tourismʺ: A critical analysis of research, Sport Management Review. 1:45-76.

- Higam,J., & Hinch,T., (2006). ʺSport and Tourism Researchʺ: A Geographic Approach, Journal of Sport &Tourism. 1:31-49.

- Ramallal,G., Eduardo, M., Rodriguez, M., Rosa,J., Turegano, S., & Angel, M., (2010). ʺSport and Tourism: a potentially conflictualrelationshipʺ, The case of Marinas in Tenerife. Pasos, Revista de Turismoy Patrimonio Cultural, 2:265-269.

- Rain,P., (2013). ʺSWOT analysis and strategic study on Gansu sports tourism resourcesʺ, Economics research paper, 137.

- Yuchao,C.,&Wenjun,Q., (2009).ʺA research on sports tourism development in Nanyang based on swot analysis, 5 th Euro-Asia conference on environment and corporate social responsibility-management science and engineering, 69-73.

- Weed,M., (1997). ʺInfluences on sport tourism relation in Britain: The effect of government policyʺ, Tourism Recreation Research, 22:5-12.

- Yamaguchi,Y.,) 2002). ʺSport tourism, Sport volunteer and sport for allʺ, Journal of Asian Sport for all, 1:29-36.

نقش تحلیل SWOT در برنامه ریزی استراتژیک بنگاه اقتصادی

نقش تحلیل SWOT در برنامه ریزی استراتژیک بنگاه اقتصادی

تحلیل SWOT ابزار بسیار مفیدی جهت درک نمودن و تصمیم سازی برای تمام انواع موقعیت ها درحوزه کسب و کار و سازمان ها می باشد . SWOT مخفف قوت ها ، ضعف ها ، فرصتها و تهدیدهاست . تحلیل SWOT چهارچوب مناسبی را برای بازنگری در استراتژی ، موقعیت و مسیر یک شرکت یا موضوع تجاری یا هر ایده دیگری فراهم می نماید . این روش جهت برنامه ریزی کسب و کار ، برنامه ریزی استراتژیک ، ارزیابی رقبا ، بازاریابی ، توسعه تجارت و تولید و گزارشات تحقیقاتی الگوی تحلیل SWOT به کار می رود . همچنین ابزار دیگری به نام تحلیل (۲) PEST وجود دارد که بازار و پتانسیل یک کسب و کار را براساس عوامل بیرونی : سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و تکنولوژیک ارزیابی می نماید . انجام تحلیل PEST قبل از تحلیل SWOT غالبا مفید است .
تحلیل SWOT ، یک بنگاه یا موضوع یا ایده اقتصادی ، را مورد ارزیابی قرار می دهد ، در حالی که تحلیل PEST یک بازار را ارزیابی می نماید . تحلیل SWOT ارزیابی ذهنی از داده ها می باشد که در چهارچوب SWOT درون یک نظم منطقی ، سازماندهی شده و به درک نمودن ، نمایش ، مباحثه و
تصمیم سازی کمک می نماید .
تحلیل SWOT می تواند برای انواع گونه های تصمیم سازی مورد استفاده قرار گیرد و الگوی SWOT تفکر حرفه ای را فراتر از تکیه بر عادات یا
واکنش های غریزی تقویت می نماید . الگوی SWOT ارائه شده در زیر شامل نمونه موضوعاتی است که به صورت مثال یا نکات قابل بحث ارائه گردیده و بسته به موضوع تحلیل SWOT قابل تغییر می باشد .
در اینجا نمونه مواردی که از تحلیل SWOT می توان جهت ارزیابی درآنها استفاده نمود آورده شده است :
ـ یک شرکت ( موقعیت آن در بازار ، سوددهی تجاری ، . . . )
ـ الگویی جهت توزیع و فروش
ـ یک محصول یا نام تجاری
ـ یک ایده تجاری
ـ یک گزینه استراتژیک ، مانند ورود به یک بازار جدید یا تولید یک محصول جدید
ـ فرصتی برای کسب سود
ـ یک شریک بالقوه
ـ تغییر یک تامین کننده
ـ برونسپاری یک خدمت ، فعالیت یا منابع
ـ یک فرصت سرمایه گذاری
اطمینان حاصل نمایید که موضوع تحلیل SWOT را به طور شفاف برای افراد مشارکت کننده در این تحلیل تشریح کرده باشید ، و کسانی که تحلیل نهایی SWOT را ملاحظه می کنند ، به طرز شایسته ای هدف ارزیابی و مفهوم SWOT را درک نمایند .
‌● الگوی تحلیل SWOT :
▪ قوت ها :
ـ مزیت های موضوع
ـ ظرفیت ها
ـ مزیت های نسبی
ـ نقاط فروش منحصر بفرد
ـ منابع ، دارایی ها ، نیروی انسانی
ـ تجربه ، دانش ، اطلاعات
ـ ذخایر مالی ، بازدهی مورد انتظار
ـ بازاریابی – دسترسی ، توزیع ، اطلاع
ـ جنبه های ابتکاری
ـ مکان و جغرافیا
ـ قیمت ، اعتبار، کیفیت
ـ اعتبارگذاری ، صلاحیت ، تصدیق
ـ فرایندها ، سیستم ها ، فناوری اطلاعات ، ارتباطات
ـ فرهنگ ، نگرش ، رفتار
ـ پوشش مدیریتی ، پیوستگی
▪ ضعفها :
ـ مضرات موضوع
ـ شکاف در ظرفیت ها
ـ فقدان قدرت رقابتی
ـ اعتبار ، حضور و دسترسی
ـ مسائل مالی
ـ آسیب پذیری دانش مورد تملک
ـ ابعاد زمانی ، ضرب العجل ها و فشارها
ـ جریان نقدینگی ، جذب نقدینگی در مرحله آغاز کسب وکار
ـ پیوستگی ، نیرومندی زنجیره تامین
ـ تاثیرات بر هسته مرکزی فعالیت ها ، عدم تمرکز
ـ اعتبار داده ها ، پیش بینی پذیری برنامه
ـ روحیه ، تعهد ، رهبری
ـ اعتبارگذاری و غیره
ـ پوشش مدیریتی ، پیوستگی
▪ فرصت ها :
ـ توسعه بازار
ـ آسیب پذیری رقبا
ـ روندهای صنعت و الگوی زندگی
ـ توسعه تکنولوژی و نوآوری
ـ تاثیرات جهانی
ـ بازارهای جدید افقی و عمودی
ـ بازارهای هدف ویژه
ـ جغرافیایی ، صادرات ، واردات
ـ نقاط فروش منحصر به فرد جدید
ـ تاکتیک ها – غافلگیری ، قراردادهای عمده
ـ توسعه تولید و تجارت
ـ اطلاعات و تحقیق
ـ مشارکت ، نمایندگی ، توزیع
ـ تیراژ ، تولید ، صرفه جویی
ـ نوسانات فصلی ، آب و هوا ، تاثیرات مد
▪ تهدیدها :
ـ تاثیرات سیاسی
ـ تاثیرات قانون گذاری
ـ تاثیرات محیطی
ـ توسعه فن آوری اطلاعات
ـ مقاصد رقبا
ـ تقاضای بازار
ـ تکنولوژی ها ، خدمات و ایده های جدید
ـ شرکا و قراردادهای حیاتی
ـ ظرفیتهای پایدار درونی
ـ جنبه های بازدارنده
ـ ضعف های برطرف نشدنی
ـ از دست دادن کارکنان کلیدی
ـ پشتوانه مالی پایدار
ـ اقتصاد داخلی و برون مرزی
ـ نوسانات فصلی ، تاثیرات آب و هوا
● نمونه ای از تحلیل SWOT :
تاسیس شرکت پخش محصولات تولیدی یک کارخانه جهت دسترسی به مناطق جدید شامل مصرف کنندگان نهایی :
▪ قوت ها :
ـ مدیریت و کنترل فروش جهت مصرف کننده نهایی
ـ تولید مناسب ، کیفیت و اعتبار
ـ عملکرد برتر تولید در مقایسه با رقبا
ـ طول عمر و ماندگاری بهتر محصولات
ـ ظرفیت تولید مازاد
ـ کارکنانی که درباره مناطق مصرف کنندگان دارای تجربه هستند
ـ داشتن فهرست مصرف کنندگان نهایی
ـ توانایی تحویل مستقیم به مشتری
ـ نوآوری مستمر در تولید
ـ تامین منابع از مبادی موجود
ـ قابلیت کسب اعتبار توسط محصولات
ـ قابلیت هماهنگی بین فرایندها و فن آوری اطلاعات
ـ مدیریت متعهد و مطمئن
▪ ضعف ها :
ـ کامل نبودن فهرست مشتریان
ـ وجود فاصله در مسافت ها در مناطق الگوی تحلیل SWOT مشخص
ـ تمایل به ایفای نقش یک بازیگر کوچکتر
ـ نداشتن تجربه در زمینه بازاریابی مستقیم
ـ عدم توانایی در زمینه عرضه محصولات به مصرف کنندگان نهایی برون مرزی
ـ نیاز به فروشنده های بیشتر
ـ محدودیت بودجه ای
ـ فروش آزمایشی هنوز انجام نشده
ـ نداشتن یک برنامه تفصیلی
ـ نیاز به آموزش کارکنان تحویل کالا
ـ نیاز به آموزش کارکنان سرویس مشتریان
ـ فرایندها و سیستمها
ـ پوشش ناکافی مدیریتی
▪ فرصتها :
ـ امکان تولید محصولات جدید
ـ کیفیت پایین تولیدات رقبای محلی
ـ حاشیه سودها مناسب خواهند بود
ـ مصرف کنندگان نهایی به ایده های جدید واکنش نشان می دهند
ـ امکان توسعه به بازارهای سایر کشورها
ـ استخدام متخصصین جدید
ـ امکان یافتن تامین کنندگان بهتر
▪ تهدیدها :
ـ وضع قوانین می تواند تاثیر گذار باشد
ـ تاثیرات محیطی می تواند برای رقبای بزرگتر جالب توجه باشد
ـ تقاضای بازار بسیار فصلی است
ـ بحران ناشی از استعفاء کارکنان کلیدی
ـ امکان انحراف از هسته مرکزی کسب و کار
ـ احتمال اشاعه تبلیغات منفی
ـ آسیب پذیری در قبال حمله های واکنشی رقبای عمده
● تاریخچه الگوی تحلیل SWOT :
تحلیلSWOT از پژوهشهایی که توسط انستیتو تحقیقات استندفورد بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ انجام شده ، برآمده است . فلسفه شکل گیری SWOT ناشی از نیاز به این مسئله بود که دلیل شکست برنامه ریزی شرکتها بررسی گردد . اعضای تیم تحقیق شامل مارین دوشر ، دکتر اوتیس بنیپ ،
آلبرت هامفری ( نگارنده مقاله ) ، رابرت استوارت و بیرگر لی بودند .
به هر حال یک اعتقاد یکسان در مورد تمام این شرکتها شکل گرفت ، مبنی بر اینکه برنامه ریزی بنگاه در سایه برنامه ریزی بلند مدت عمل نمی کند ، منفعتی نداشته ، و یک سرمایه گذاری پرهزینه در امری بیهوده می باشد . این موضوع به طور گسترده ای مانع از مدیریت تغییرات و تحقق اهداف واقعی شرکت می گردد . واقعیتی که باقی می ماند این است که با وجود برنامه ریزان در شرکت ، تنها حلقه مفقوده ، چگونگی حصول به توافق تیم مدیریت و تعهدشان جهت برقراری جامع برنامه های عملیاتی می باشد .
جهت ایجاد چنین حلقه ای ، تیم تحقیقاتی فوق الذکر شکل گرفت و به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که چه اشتباهاتی در برنامه ریزی یک شرکت وجود دارد ، و سپس به دنبال یافتن گونه هایی از راه حل بودند و به دنبال خلق نظامی جهت توانمندسازی تیم های مدیریت بمنظورحصول به توافق و ایجاد تعهد برای گسترش کار ، که امروزه ما آن را " مدیریت تغییر " می نامیم .
۱۱۰۰۰ شرکت و سازمان مورد مصاحبه قرار گرفتند و یک پرسشنامه با ۲۵۰ سوال طراحی گردید و توسط بیش از ۵۰۰۰ مدیر اجرایی تکمیل گردید .
یافته های کلیدی منجر به این نتیجه شد که در یک شرکت ، مدیر عامل باید مدیر برنامه ریزان نیز باشد و مدیران اجرایی وی نیز باید اعضای تیم برنامه ریزی باشند . تعریف دکتر اوتیس بنیپ از " زنجیره منطق " تبدیل به هسته نظام طراحی شده ای جهت تثبیت حلقه ای برای حصول به توافق و تعهد گردید که عبارتند از :
۱) ارزشها
۲) ارزیابی
۳) انگیزه
۴) بررسی
۵) انتخاب
۶) برنامه ریزی
۷) اجرا
۸) نظارت و تکرار مراحل ۱ ، ۲ و ۳
ما پی بردیم که نمی توانیم ارزشهای تیم را تغییر دهیم و برای تیم اهدافی تعیین نماییم ، بنابراین ما در اولین مرحله با طرح پرسشهای ارزیابی کننده مانند : چه چیزی در مورد عملیات شرکت خوب و چه چیزی بد است ، آغاز نمودیم . ما این نظام را با این سوالات طراحی نمودیم که در زمان حال و آینده چه چیزی خوب و چه چیزی بد می باشد . چیزی که در زمان حال خوب می باشد ، رضایت بخش است ، در زمان آینده خوب می باشد ، یک فرصت است ، در زمان حاضر بد
می باشد یک خطاست و در زمان آینده بد می باشد ، یک تهدید است . این چیزی است که آن را تحلیل SWOT می نامند .
در تحلیل SWOT چیزی که مورد نیاز است دسته بندی موضوعات به گروههای قابل برنامه ریزی می باشد که عبارتند از :
۱) محصول ( چه چیزی را ما می فروشیم ؟ )
۲) فرایند ( چگونه آن را می فروشیم ؟ )
۳) مشتریان ( به چه کسانی آن را می فروشیم ؟ )
۴) توزیع ( چگونه آن را دسترس مشتریان قرار می دهیم ؟ )
۵) مالی ( قیمتها ، هزینه ها و سرمایه گذاری به چه صورت است ؟ )
۶) مدیریت ( و چگونه ما همه این کارها را انجام می دهیم ؟ )
مرحله دوم شامل این است که تیم باید در مورد هر یک از این گروهها چه کند . آنگاه فرایند برنامه ریزی از طریق آزمون و خطا ، طراحی می گردد و در نهایت منتج به فرایند ۱۷ مرحله ای می گردد که با تحلیل SWOT آغاز می شود . امروزه نظام مذکور به طور کامل توسعه یافته و توانایی مواجه شدن با مسایل روز را دارد .
● نتیجه گیری
با طبقه بندی موضوعات SWOT به شش گروه قابل برنامه ریزی ، می توان نظامی را ایجاد نمود که شیوه ای عملی برای تلفیق اطلاعات درونی و بیرونی واحد اقتصادی ، ترسیم اولویت های کوتاه مدت و بلند مدت ، و فراهم نمودن روشی آسان برای ایجاد تیم مدیریتی که توانایی دستیابی به اهداف رشد سود را دارند ، ارایه می نماید . این رهیافت باعث می شود توافق و تعهد جمعی جهت تحقق اهداف وضع شده حاصل گردد و به رهبر تیم اجازه می دهد فعالیت های هماهنگ شده و هدف محور را تعریف نموده و آنها را گسترش دهد ، که باعث پی ریزی اهداف مورد توافق همگانی بین سطوح مختلف سلسله مراتب سازمانی می گردد .

آلبرت اس هامفری ؛ آگوست ۲۰۰۴
ترجمه : رضا نیک سیرت

(۱) Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
(۲) Political, Economic, Social and Technologicalاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.