اثر اعداد روند


فرمول محاسبه PMI بدین صورت است:PMI=(P1*1)+(P2*0.5)+(P3*0)

قرار اعدادی چیست

قرارهایی که قاضی، برای تعیین تکیلف در مورد یک پرونده و کمک به صدور رای قاطع، صادر می کند، قرار اعدادی یا مقدماتی هستند. قرار معاینه محل، قرار کارشناسی و سایر موارد مندرج در قانون، از جمله انواع قرارهای اعدادی بوده و اثر اثباتی، در حکم سند رسمی بودن و عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن ها، از جمله آثار این قرار ها می باشد.

برای مشاوره قرار اعدادی

برای مشاوره قرار اعدادی

عناوین اصلی این مقاله

اصل 167 قانون اساسی، مقرر می دارد: "قاضی، موظف است کوشش کند، حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌ تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد."

بر اساس این اصل، هنگامی که پرونده ای به موجب ثبت دادخواست حقوقی یا شکواییه کیفری، تشکیل و جهت رسیدگی، نزد قاضی ارسال می گردد، قاضی باید، نسبت به موضوع مطرح شده، اقدام به صدور رای نماید. استنکاف از صدور رای از سمت قاضی پرونده، به هیچ عنوان، پذیرفته نیست. یکی از مواردی که اختیار استفاده از آن ها، در صدور رای، به قضات داده شده، قرارهای اِعدادی یا قرار های مقدماتی هستند که دارای انواع و آثار مخصوص به خود می باشند.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم، قرارهای اعدادی یا مقدماتی ، انواع و آثار آن ها را بررسی کنیم و بگوییم منظور از قرار قرار اعدادی صادر شد یعنی چه. با این توضیح که ابتدا، خواهیم گفت که قرار اعدادی چیست؛ سپس، انواع و آثار این نوع از قرار را توضیح خواهیم داد و نمونه ای از این قرار، ارائه خواهیم داد. چنانچه، پیرامون این موضوع که منظور از قرار قرار اعدادی صادر شد یعنی چه، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.

قرار اعدادی یا مقدماتی چیست

در پاسخ به این پرسش که منظور از قرار قرار اعدادی صادر شد یعنی چه و قرار اعدادی چیست؟ باید گفت: گاهی قاضی، برای صدور رای قاطع و کسب اطلاع از حقیقت امر در پرونده ای، قرارهایی مانند قرار معاینه محل، قرار تحقیق محلی، قرار کارشناسی و مواردی از این دست صادر می کند که در حقوق، اصطلاحا به آن ها قرار اعدادی یا مقدماتی می گویند.

قرار اعدادی یا قرار مقدماتی، از نمونه قرارهایی است که پرونده را برای صدور رای قاطع دعوا، آماده می کند. قرار اعدادی یا قرار مقدماتی، معمولا، در جریان دادرسی و پیش از ختم دادرسی، صادر می شوند. این نمونه از قرارها، روی برگ های صورتجلسه معمولی و به خط دادرس، تنظیم می گردند.

در قرار اعدادی، موضوع قرار، زمان، محل و شیوه اجرای قرار، شخص یا مقامی که باید آن را اجرا کند و پرداخت کننده هزینه، نوشته می شود. قرارهای مقدماتی، برخلاف قرارهای قاطع، پاک نویس نمی شوند و به شکل دادنامه تنظیم نمی گردند؛ زیرا، قرارهای مقدماتی، به طرفین دعوا ابلاغ نمی شود.

پس از توضیح در این زمینه که قرار مقدماتی یا قرار اعدادی چیست در ادامه، در خصوص انواع این قرار و آثار آن، صحبت خواهیم کرد و خواهیم گفت که منظور از قرار قرار اعدادی صادر شد یعنی چه.

انواع قرارهای اعدادی یا مقدماتی

در قسمت قبل، گفتیم که قرار اعدادی چیست و توضیح دادیم که این قرارها، پرونده را برای صدور رای قاطع دعوا، آماده می کنند. در این قسمت، قصد داریم، در خصوص انواع قرار اعدادی یا قرار مقدماتی صحبت کنیم. مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، انواع قرار اعدادی یا قرار مقدماتی را می توان شامل موارد زیر دانست:

قرار تحقیق محلی: طرفین دعوی، می توانند برای اثبات ادعای خود، به اطلاعات اهل محل استناد کنند و از دادگاه، صدور این قرار را تقاضا نمایند. همچنین، خود قاضی نیز می تواند، برای اثبات موضوع، قرار تحقیق محلی صادر نماید. از آن رو که این قرار، پرونده را آماده صدور رای قاطع می کند، جزو قرارهای اعدادی یا مقدماتی محسوب می شود.

قرار معاینه محل: یکی از نمونه ها و انواع قرارهای اِعدادی، قرار معاینه محل است. در مواردی، برای احراز موضوع، مشاهده وضعیت محل وقوع موضوع پرونده، از نزدیک، لازم می باشد. در این صورت، دادگاه، اقدام به صدور قرار معاینه محل می نماید. صدور این قرار، می تواند به موجب تصمیم قاضی یا به خواست هریک از اصحاب دعوا باشد.

قرار کارشناسی: از دیگر انواع قرارمقدماتی، قرار کارشناسی است. گاهی، به دلیل اینکه موضوع مورد اختلاف، دارای جنبه های فنی و تخصصی بوده، تصمیم گیری و صدور رای در خصوص آن، مستلزم اظهار نظر اهل فن یا همان کارشناس دادگستری می باشد؛ در این صورت، دادگاه، قرار کارشناسی صادر می نماید.

قرار اتیان سوگند: در پاره ای از موارد و زمانی که صدور حکم، منوط به اتیان سوگند باشد، پس از درخواست اصحاب دعوا و در صورتی که دادگاه، این درخواست را بپذیرد، قرار اتیان سوگند صادر خواهد شد. این قرار نیز یکی دیگر از انواع قرارهای مقدماتی است.

قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند : هرگاه شخصی، مهر، امضا و یا اثر انگشت انتسابی به خود را در سندی که بر علیه او در محکمه ارائه شده، انکار نماید، و یا انتساب سندی را به مورث خود یا مالک و مدیر قبل از خود و یا دیگر اشخاص مرتبط که آن انتساب در نتیجه دعوی موثر باشد را مورد تردید قرار دهد، و یا نسبت به سند ارائه شده بر علیه خود، ادعای جعلیت نماید، دادگاه به منظور روشن شدن مطلب و اطمینان از صحت و اصالت اسناد، اقدام به صدور این قرار می نماید.

قرار استماع گواهی و شهادت شهود: از دیگر انواع قرار مقدماتی، قرار استماع گواهی و شهادت شهود است. هرگاه دادگاه حس کند که شهادت دادن شهود، در اثبات دعوی، موثر است و یکی از طرفین نیز تقاضای شهادت شهود بدهد، دادگاه، قرار استماع شهادت شهود صادر می کند.

قرار اناطه: یکی دیگر از قرارهای مقدماتی، قرار اناطه می باشد. گاهی ممکن است، رسیدگی به یک اختلاف حقوقی یا کیفری، مستلزم اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه دیگری بوده؛ در این موارد، رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار، متوقف می‌ شود و خواهان، مکلف است ظرف یک ماه، در دادگاه صالح، طرح دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌ کننده تسلیم نماید.

پس از توضیح انواع قرار مقدماتی و بیان منظور از قرار قرار اعدادی صادر شد یعنی چه، در ادامه، درباره آثار این قرارها، صحبت خواهیم کرد.

آثار قرارهای اعدادی یا مقدماتی

در قسمت های قبل، قرارهای اِعدادی یا همان قرار مقدماتی را بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی توضیح دادیم و گفتیم که انواع آن، چه می باشد. پس از توضیح در خصوص اینکه قرار اعدادی چیست و بیان این مفهوم که منظور از قرار قرار اعدادی صادر شد یعنی چه ، در این قسمت، می خواهیم، درباره آثار قرار اعدادی صحبت کنیم که بر اساس قانون، به شرح زیر می باشد:

قرارهای اعدادی، مانند احکام، دارای توان اثباتی هستند و سند رسمی محسوب می شوند .

قرارهای مقدماتی، مشمول قاعده فراغ دادرس نمی شوند.

قرارهای اعدادی، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند؛ این اعتبار، ویژه احکام است.

بطلان یا ابطال قرارهای اعدادی، نمی تواند موضوع دعوا در دادگاه ها قرار گیرد.

شایان ذکر است، طرح شکایت، توسط اصحاب دعوی، نسبت به قرارهای اعدادی، تنها ضمن شکایت از رای اصلی، امکان پذیر می باشد.

نمونه قرار اعدادی

در قسمت های قبل، توضیح دادیم که قرار اعدادی چیست و در پاسخ به این پرسش که منظور از قرار قرار اعدادی صادر شد یعنی چه؟ گفتیم که این جمله، بدین معنا می باشد که قاضی پرونده، جهت صدور حکم قاطع، نیاز به تحقیق یا نظر کارشناس داشته و با صدور یکی از انواع قرارهای اعدادی، انجام این تحقیق را دستور داده است. پس از توضیح در خصوص این موارد، در این قسمت، قصد داریم، یک نمونه قرار اعدادی را جهت دانلود ارائه دهیم.

نمونه قرار اعدادی

با سلام و احترام

نظر به اینکه، صدور رای در خصوص موضوع پرونده، ضرورت بازدید از محل و ملاحضه حقیقت موجود در محل مورد نزاع را ایجاب می نماید، لذا مستند به ماده 248 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه، قرار معاینه محل را صادر و اعلام می کند. پیرو این قرار، خواهشمند است، عضو محترم مجری قرار، با مراجعه به محل، مشاهدات خود را در صورتجلسه منعکس و نتیجه را گزارش نماید. مقرر است دفتر، وقت معاینه محل تعیین شده و طرفین دعوت را در اخطاریه خواهان قید کرده و وسیله اجرای قرار را فراهم نماید.

جهت دانلود نمونه قرار اعدادی، از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

 • نویسنده:دینا
 • حجم:172KB

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قرار اعدادی در کانال آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قرار اعدادی پ اسخ دهند.

سوالات متداول

1- قرار اعدادی یا اثر اعداد روند مقدماتی چیست؟

قرار اعدادی یا مقدماتی قراری است که پرونده را جهت صدور رای قاطع آماده می کند که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

2- قرارهای اعدادی یا مقدماتی شامل چه قرارهایی می شوند ؟

قرارهای اعدادی شامل قرار تحقیق محلی معاینه محل اناطه کارشناسی و مواردی از این دست می شوند که در مقاله هر کدام از آن ها به طور مجزا تعریف شده است.

3- آثار قرار اعدادی یا مقدماتی چیست؟

از آثار قرار اعدادی یا مقدماتی این است که دارای توان اثباتی هستند اثر اعداد روند و سندی رسمی محسوب می شوند و سایر مواردی که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

ارزیابی ریسک به روش FMEA چیست ؟

با تغییراتی که در تکنولوژی و فناوری صورت گرفته، شاهد تغییرات چشمگیر و سریعی در سیستم‌ها و بکارگیری تجهیزات مختلف هستیم. این تغییرات باعث شده تا استانداردهای تضمین کیفیت، ایمنی و قابلیت اطمینان ارتقا پیدا کنند و شرایط را برای سازمان‌هایی که هنوز می‌خواهند به‌طور سنتی به کار خود ادامه بدهند سخت‌تر کرده است و باید راه چاره‌ای برای به روز کردن شرایط خود پیدا کنند. یکی از راه‌هایی که سازمان‌های امروزی بتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند، استفاده از ارزیابی ریسک به روش FMEA است. با انجام این روش مطمئن می‌شوند که تجهیزات و سیستم‌های در حال انجام کار، بدون وجود خرابی و زمان توقف وظیفه خودشون رو انجام می‌دهند.

در این مطلب و در ادامه‌ی مباحث مدیریت ریسک، به طور ساده و کاربردی به این مبحث می‌پردازیم که ارزیابی ریسک به روش FMEA چیست و روش انجام دادن این روش رو به شما آموزش خواهیم داد. همچنین در انتهای همین مطلب میتونید نمونه فرم ارزیابی ریسک به روش FMEA و یک قالب اکسل برای این روش را مشاهده و دانلود نمایید… با ما همراه باشید.

در این ویدئو به شکل کاملا ساده روش FMEA را خواهید آموخت:

تاریخچه روش FMEA

تکنیک تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن نخستین بار برای ارتش ایالات متحده به عنوان ابزاری رسمی برای تجزیه و تحلیل حالات خرابی طراحی شد و نخستین بار در تاریخ نهم نوامبر 1949، در قالب استانداری با عنوان “رویه‌هایی برای انجام تجزیه و تحلیل حالات خرابی، آثار آن و بحرانی بودن” منتشر شد. در ادامه سازمان فضایی ایالات متحده (ناسا) در دهه 1960 از این تکنیک در مدیریت ریسک پروژه آپولو و همچنین در دهه 1970 شرکت خودرو سازی فورد با هدف کاهش ریسک از ارزیابی ریسک به روش FMEA در کارخانه خود استفاده کرد.

تکنیک تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن، ابتدا برای مقاصد ارزیابی سیستم های فنی ارائه شد ولی بعدها در زمینه‌های غیر فنی نیز با موفقیت اجرا و به کار گرفته شد. امروزه این تکنیک در اکثر سیستم ها، صرف نظر از اندازه و نوع، در هر سطحی از جزئیات (زیر سیستم، مجموعه، واحد یا جزء) به کار گرفته می‌شود. ولی به دلیل اینکه نرخ خرابی برای هر جزء منفرد، خیلی راحت‌تر قابل تعیین است، عمدتاً در سطح واحد یا مجموعه واحدها استفاده می‌شود. در ادامه آموزش ارزیابی ریسک به روش FMEA به طور خلاصه تاریخچه این روش آورده شده است…

ارزیابی ریسک به روش FMEA | تاریخچه روش FMEA

تاریخچه روش FMEA

هدف از ارزیابی ریسک به روش FMEA چیست ؟

تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن یا همان FMEA ( مخفف: Failure Mode And Effects Analysis ) ابزاری سیستماتیک است که می‌تواند با هدف شناسایی حالت‌های خرابی متناظر با اجزاء و کارکردهای سیستمی مشخص، به کار گرفته شود. در این تکنیک معمولاً زیر سیستم تا سطح اجزا یا کارکردها شکسته می‌شود و با تمرکز بر روی هر جزء یا کارکرد مشخص، کلیه حالات خرابی مرتبط با آن جزء تعیین و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

در واقع هدف از FMEA ، بررسی محصولات و فرآیندها در طول مراحل اولیه توسعه برای پیدا کردن شکست‌های بالقوه و آغاز اقدامات برای جلوگیری از شکست‌ها از طریق تحلیل یکپارچه ریسک است.

از دیگر اهداف استفاده از این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • جلوگیری از رخداد خطا
 • کمک در ایجاد و توسعه یک محصول، فرآیند یا خدمتی جدید
 • ثبت پارامترها و شاخص‌ها در طراحی، توسعه، فرآیند یا خدمت
 • کمک به انتخاب راه‌حل‌های طراحی با قابلیت و ضریب اطمینان بالا در طول فاز طراحی
 • اطمینان از اینکه تمام عوامل ممکن که باعث ایجاد خطا شده شناسایی می‌شوند
 • تدوین معیارهای مناسب برای برنامه‌ریزی و طراحی آزمایشات مورد نیاز
 • تهیه معیارهای مناسب برای مقادیر قابلیت اطمینان
 • مستند سازی امور طراحی و فرآیند تولید محصولات و خدمات
 • شناسایی و انجام اقداماتی جهت اولویت‌بندی عوامل و اقدامات اصلاحی
 • شناسایی و انجام اقداماتی که بتوان میزان شدت اثرات خطا را کاهش داد
 • شناسایی و انجام اقدامات جهت افزایش قابلیت کشف خطاها قبل از رسیدن محصول به مشتری
 • مستندسازی فرآیند

مزایای استفاده از FMEA:

 • تجزیه‌وتحلیل حالات شکست و اثرات آن زمان و هزینه‌های توسعه را کاهش می‌دهد؛
 • درعین‌حال، استفاده از ارزیابی ریسک به روش FMEA در کارخانه ، باعث افزایش کیفیت و کاهش عیوب محصول می‌شود؛
 • بنابراین یک ابزار ارزشمند برای مدیریت ریسک است.
 • تعیین کمی اولویت ریسک ها
 • جمع‌آوری منظم و سازمان‌یافته اطلاعات در مورد احتمال شکست

FMEA و محدودیت ها:

 • هزینه‌های بالای اجرا،
 • تأثیرگذاری ادراکات و فرضیات ذهنی
 • تفسیر دشوار و متفاوت از عدد اولویت ریسک یا همان RPN
 • تعیین بُعد مالی ریسک بر اساس عدد اولویت ریسک امکان‌پذیر نیست
 • کاربرد FMEA تعیین کمی اولویت ریسک است و راه‌حلی برای از بین بردن علل شکست ارائه نمی‌دهد، اما امکان جمع‌آوری منظم و سازمان‌یافته اطلاعات را به طور صریح و ضمنی در مورد احتمال شکست فراهم می‌کند.

بنر تبلیغاتی نرم افزار FMEA

آموزش ارزیابی ریسک به روش FMEA :

قبل از آموزش فرایند ارزیابی ریسک به روش FMEA باید بدانیم که این روش چیست و چگونه عمل می‌کند؟

FMEA یک ابزار نظام یافته و استقرایی بر پایه کار تیمی است که در تعریف، شناسایی، ارزیابی، پیشگیری، حذف و کنترل حالات، علل و اثرات خطاهای بالقوه در یک سیستم، فرآیند، طرح یا خدمت بکار گرفته می شود، پیش از آنکه خرابی به وقوع بپیوندند.

تکنیک FMEA در واقع یک روش کنشی است و نه واکنشی، یعنی به منظور پیشگیری قبل از وقوع خرابی، تا حد ممکن خطرات بالقوه موجود را در محدوده ارزیابی ریسک و علل و اثرات مرتبط با آن شناسایی و امتیازدهی می‌کند. FMEA در واقع بدنبال پیدا کردن کم هزینه‌ترین راه‌حل برای جلوگیری از بروز خطاهاست. FMEA کیفیت را به نحوی افزایش می‌دهد و کاربرد زیادی در سیستم‌های مدیریت کیفیت نیز دارد.

دلایل استفاده از ارزیابی ریسک به روش FMEA چیست ؟

 1. شناسایی ریسک و حالات خرابی و اولویت بندی آن‌ها
 2. تعریف و اجرای اقدامات به منظور حذف یا کاهش میزان وقوع حالات خرابی
 3. ثبت نتایج تحلیل‌های انجام شده به منظور فراهم آوردن مرجعی کامل برای حل مشکلات در آینده

در واقع اگر ما این روش را مانند یک سیستم در نظر بگیرم نحوه اطلاعات ورودی، پردازش و خروجی اطلاعات به شرح زیر خواهد بود:

ورودی اصلی این فرایند، اطلاعات سیستم همراه با جزئیات لازم از طراحی سخت‌افزاری و کارکردها است. این اطلاعات از منابعی اثر اعداد روند نظیر طرح‌ها، نقشه‌ها، نمودارها، لیست کارکردها، نمودار بلوکی وظیفه‌ای و نمودارهای بلوکی قابلیت اطمینان و غیره تامین می‌شود. حالت خرابی شناسایی شده اجزاء و نرخ خرابی، از دیگر ورودی‌های این فرایند است.

این فرایند، سیستم یا فرایند را به اجزاء یا کارکردهای آن می‌شکند و با تمرکز بر روی هر یک از اجزا، کلیه حالات بالقوه خرابی آن جزء یا کارکرد را با هدف حذف یا تقلیل ریسک مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

خروجی اصلی این فرایند، حالات بالقوه خرابی، پیامدها، علل این خرابی‌ها و ریسک متناظر با آنها است. الزامات ایمنی، پیشنهادات و اقداماتی در راستای پاسخ به ریسک ، از دیگر خروجی‌های این فرایند است.

در روش تجزیه ‌و تحلیل حالات شکست و اثرات آن، معمولا ارزیابی ریسک از مرحله جزئی سیستم شروع می‌شود و یک لیست مرتب‌شده از حالات خرابی و تأثیر آن حالات خرابی همراه با محاسبه شاخص عدد اولویت ریسک مورد تحلیل قرار می‌گیرد. از این روش در زمینه‌ی مدیریت پروژه‌ها نیز استفاده شده که در نهایت منجر به کم شدن هزینه‌های پروژه شده است.

تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن را می‌توان در مراحل زیر بکار برد:

ارزیابی ریسک به روش FMEA | فرایند ارزیابی ریسک به روش fmea

مراحل انجام روش FMEA

فرایند ارزیابی ریسک به روش FMEA

1.شناسایی حالات خرابی سیستم:

در این مرحله به شناسایی حالات خرابی در سیستم می‌پردازیم و دلایل مختلف بروز این خرابی‌ها و اثراتشان بر روی سیستم را تعیین می‌کنیم (روش های شناسایی ریسک مانند طوفان فکری، تکنیک دلفی و ساختار شکست ریسک). گفتیم که FMEA یک روش استقرایی است پس ما سیستم را به اجزاء کوچکتر تقسیم می‌کنیم و برای هر جزء به شناسایی حالات بالقوه خرابی و تجزیه و تحلیل آن‌ها می‌پردازیم. این کار را می‌توانیم از راه های مختلف انجام دهیم. دو رویکرد رایج تجزیه سیستم از نظر کارکرد و یا ساختار است. در تصویر زیر شاید راحت‌تر مفهوم را درک کنید:

ارزیابی ریسک به روش FMEA | فرایند ارزیابی ریسک به روش fmea

تفکیک سیستم به اجزاء برای استفاه از روش FMEA

2.محاسبه عدد اولویت ريسک:

در این روش میزان بحرانی بودن با محاسبه عدد اولویت ریسک (Risk Priority Number) که محدوده‌ای بین 1 تا 1000 دارد تعیین می‌شود. عدد اولویت ریسک از حاصل‌ضرب سه فاکتور شدت اثر ریسک (Severity)، احتمال وقوع (Occurrence) و قابلیت کشف (Detection) به دست می‌آید.

 • شدت اثر ریسک (S)، میزان تأثیر خرابی بر روی سیستم را منعکس می‌کند تا اثر بالقوه حالات خرابی مشخص شود
 • احتمال وقوع (O)، از میزان احتمال رخ دادن خرابی و علت بروز خرابی بدست می‌آید
 • قابلیت کشف (D)، به‌عنوان مقیاسی از قابلیت کنترل‌های فعلی برای پیدا کردن علت خرابی و شکست تعریف می‌شود
 • هر سه فاکتور در محدوده 1 تا 10 مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

ارزیابی ریسک به روش FMEA | فرایند ارزیابی ریسک به روش fmea

ارزیابی ریسک به روش FMEA | محاسبه RPN در فرایند ارزیابی ریسک به روش fmea

محاسبه RPN در فرایند ارزیابی ریسک به روش FMEA

3. کاهش حالات خرابی:

در این مرحله بر اساس عدد اولویت ریسک محاسبه‌شده، اعضای تیم برای کاهش خرابی‌های شناخته‌شده تلاش و برنامه‌ریزی می‌کنند‌.

محدودیت‌های محاسبه RPN در ارزیابی ریسک به روش FMEA چیست ؟

محاسبه عدد اولویت ریسک (RPN) محدودیت‌هایی نیز دارد که از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • هیچ دلیلی وجود ندارد که O ،S و D ضرب شوند تا عدد اولویت ریسک به دست آید
 • وجود نقص در مورد روش اجرای محاسبات با استفاده از عمل ضرب و همچنین روش تفسیر نتایج
 • به‌عنوان‌مثال عدد اولویت ریسک دو حالت خرابی با شدت اثر، وقوع و شناسایی به ترتیب (5،5،9) و (6،7،6) برابر 225 و 252 می‌باشد درصورتی‌که اولین خرابی به دلیل شدت بالاتر باید اولویت بالاتری برای عملیات اصلاحی داشته باشد
 • تمایز قائل نشدن بین اهمیت متغیرهای ورودی یعنی شدت، وقوع و شناسایی به هنگام محاسبه عدد اولویت ریسک
 • فقدان دستورالعمل‌های رسمی برای ارتباط عدد اولویت ریسک محاسبه‌شده با عملیات اصلاحی موردنیاز

FMEA در هر یک از شرایط زیر اجرا می شود:

۱. در زمان طراحی سیستم، محصول و یا فرآیندی جدید.

۲. زمانی که قرار است طرح‌های موجود و یا فرآیند تولید/مونتاژ مورد بررسی قرار بگیرد.

٣. زمانی که فرآیندهای تولید/مونتاژ یا یک محصول در محیط یا شرایط کاری جدید قرار می‌گیرد.

۴. برنامه‌های بهبود مستمر

انواع روش های ارزیابی ریسک FMEA

از زمان توسعه FMEA در دهه ۶۰ ، چهار نوع کلی از FMEA ابداع شده که عبارتند از:

 1. FMEA در طراحی
 2. FMEA در فرآیند
 3. FMEA در سیستم
 4. FMEA در خدمات
 5. FMEA بحرانی

آنالیز خطاهای بالقوه و اثرات آنها در طراحی( DFMEA ):

DFMEA که D اول آن حرف اول کلمه Design است روشی است سیستماتیک که به منظور شناسایی و اولویت‌بندی و حذف نقص‌ها و کاستی‌های طراحی یک محصول یا قطعه که منجر به بروز خرابی‌های بالقوه در محصول است، استفاده می‌شود.

آنالیز خطاهای بالقوه و اثرات آنها در فرآیند ( PFMEA ):

PFMEA که P اول آن حرف اول کلمه Process است روشی تحلیلی است که می‌کوشد تا حد ممکن خطاهای بالقوه فرآیند و علل مکانیزم‌های مرتبط با آن‌ها را شناسایی نماید. به عبارت دیگر PFMEA خلاصه‌ای از تفکرات مهندسی است که در حین اجرا و توسعه یک فرآیند به کار بسته می‌شوند. این تفکرات شامل تجربیات قبلی بدست آمده از فرآیند، مثلا مواردی که می‌توانند مشکل‌زا باشد نیز می‌شود. چنین نگرش سیستماتیکی به جهت دهی، رسمیت یافتن و مستند ساختن تفکر مهندسی در هر فرآیند ساختی کمک می‌کند.

آنالیز خطاهای بالقوه و اثرات آنها در ارائه خدمات ( Service FMEA ):

این تکنیک روشی تحلیلی و نظام یافته به منظور شناسایی حالات خرابی بالقوه (یا شناخته شده)، اولویت‌بندی آن‌ها و سرانجام تعیین اقدامات پیشگیرانه برای حذف خرابی ها، قبل از ارائه اولین خدمات به مشتریان است.

آنالیز خطاهای بالقوه و اثرات آنها در طراحی سیستم ( System FMEA ):

این تکنیک نیز روشی سیستماتیک است که به منظور تحلیل و بررسی یک سیستم و زیر سیستم‌های آن در ابتدایی‌ترین مراحل طراحی استفاده می‌شود.

تجزیه‌وتحلیل حالات خرابی و تأثیرات بحرانی (FMECA)

تجزیه‌وتحلیل حالات خرابی و تأثیرات بحرانی که C موجود در آن از Critical است یک تکنیک استقرایی است و توسط یک تحلیل‌گر که دانش کاملی از سیستم تحت بررسی دارد انجام می‌شود. این تکنیک می‌تواند، با تمرکز بر شکست‌های بالقوه تجهیزات یا رویدادها و با تکیه‌ بر روی خروجی‌ها و تأثیر شکست آن‌ها بر سیستم، روی سخت‌افزار موردنظر، تمرکز کند.

هر جزء از سیستم در نظر گرفته‌شده و حالات شکست شناسایی می‌شود. سپس اثرات چنین شکستی روی سیستم کلی مشخص می‌شود. این روش از یک نوع نمره وزنی برای شناسایی مناطقی از پروژه که بیشترین ریسک شکست را دارد، استفاده می‌کند. در یک وضعیت روتین، FMECA به ‌طور کلی در سطوح استراتژیک کسب ‌و کار و پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد و حوزه‌های نگران‌کننده را آشکار می‌کند و به‌طور مؤثر منابع را به حوزه‌های مسئله‌ساز، هدایت می‌کند.

با وجود تغییراتی که در نحوه تکمیل فرم ارزیابی ریسک FMEA وجود دارد، اما همگی یک هدف را دنبال می‌کنند و الزامات همسانی را برای رسیدن به این هدف مشترک میطلند و فراگیری آموزش ارزیابی ریسک به روش FMEA که در این اینجا عنوان شد می‌تواند اساس استفاده از بقیه روش‌های FMEA باشد.

در ادامه یک نمونه جدول و فرم خام ارزیابی ریسک به روش FMEA برای استفاده در کارخانه ، تولیدی ها و … به صورت جداول راهنمای محاسبه شدت خطر، احتمال وقوع و قابلیت کشف آورده شده که با استفاده از آن‌ها می توانید نسبت به تحلیل و ارزیابی ریسک اقدام کنید.

معرفی اعداد کیهانی 1 تا 9

معرفی اعداد کیهانی 1 تا 9

اعداد 1 تا 9 علاوه بر مهم بودن برای ساخت اعداد بزرگ تر، اعداد کیهانی و رمزآلودی نیز محسوب می شوند. در این مطلب می خواهیم در مورد اعداد کیهانی 1 تا 9 صحبت کنیم و خصوصیات این اعداد را برای شما شرح دهیم. پس با ما همراه شوید.

زمین در شش روز بوجود آمد و در شش روز هم پایان می پذیرد. اگر نوزادی به دنیا می آید، تا زمانی که خصوصیات فردی او شکل نگرفته و یا آن که ارتباط او با منبع هستی برقرار نگردیده، نمی تواند فردی مادی شود و با آن خصوصیات زندگی کند.

بیشتر انسانهای کره ی زمین، پس از 6 روز کیهانی که برابر با یک سال و 5 ماه و 3 هفته و 4 روز و 15 ساعت و 12 دقیقه و 25 ثانیه و 12 صدم ثانیه .. می باشد، دارای حرکتی مادی گشته و می توانند به عنوان یک فرد مادی زندگی کنند. البته این عدد در برخی مواقع و در مورد اشخاص مختلف ، متفاوت میباشد.

جزوه آموزش جامع علم اعداد

جزوه آموزش جامع علم اعداد به زبان فارسی

کامل ترین جزوه علم اعداد به زبان فارسی

نحوه محاسبه اعداد کیهانی 1 تا 9

این عدد (6)، بنابر شخصیت فردی هر انسانی، کم یا زیاد می گردد و اگر فردی بخواهد زمان بوجود آمدن حرکت خویش را بداند بهتر است که عدد ماه و روز تولد زمینی خویش را، در یکدیگر ضرب کرده و سپس آن عدد را از کل روزهای سال (365) کسر نموده و پس از ساده کردن و تبدیل آن به یک عدد یک رقمی، آن را از عدد 9 کسر نمایید و عدد کیهانی فرد بدست می آید.

مثلا روز تولد کسی 12 هست و ماه تولدش 10 یعنی دی ماه هست

10 (روز) x 12 (ماه) = 120

که سه رقم 245 را با هم جمع کرده تا عدد اثر اعداد روند ساده بدست آید که میشود 11

بعد دو رقم 11 را با هم جمع کرده که میشود 2

و حالا دو را از نه کم کرده که میشود هفت

عدد حاصل شده، به این معناست که این فرد در 7 روز کیهانی، حرکتهای مادی خویش را آغاز نموده است.

اگر نتیجه محاسبات بالا برای شما عدد صفر شد، به این معنا است که شما باید همان عدد 9 را به عنوان عدد کیهانی خود انتخاب کنید.

خصوصیات کلی اعداد کیهانی 1 تا 9

خصوصیات کلی افراد با توجه به عدد کیهانی آن ها در ادامه ذکر شده است.

خصوصیات عدد کیهانی 1

افرادی که در این گروه قرار دارند ، دارای نوعی خصوصیات و خلق و خوی بسیار آرام و ملایم می باشند. اغلب آنان ، از نظر حسی قوی بوده و به وسیله ی حواس پنجگانه ی خویش، همه چیز را تشخیص میدهند. اغلب این افراد در سنین بالای پنجاه سالگی و در برخی مواقع ، دچار نوعی اختلال حواس میشوند.

همچنین، هنگامی که این گونه افراد، به دوران نوجوانی قدم میگذارند، اغلب دچار گوشه گیری و یا لجبازی شدید با خانواده ی خویش میشوند که این مورد در پسرها بیشتر است. اما این خصوصیات آنان، قبل از دوران جوانی به پایان خواهد رسید. و اغلب به فردی منزوی تبدیل می شوند که ممکن است از همه کس دوری کنند.

آنها دوست دارند در تنهایی بسر برند تا در میان جمع. اغلب افراد گروه یک، از هوش سرشاری برخوردارند. دارا بودن این هوش گاه برای آنان مفید و گاه مضر است. اغلب این افراد، در جوانی و یا میانسالی می میرند، چرا که حرکتهای کیهانی، این گونه افراد را، سریعتر به انرژی تبدیل می نمایند.

خصوصیات ارائه شده تنها بخشی از خصوصیات افرادی با عدد کیهانی 1 است. اگر دوست دارید خصوصیات کامل این گروه را بدانید، کافیست جزوه آموزش جامع علم اعداد را تهیه کنید. در این جزوه ما خصوصیات تمام اعداد کیهانی را به همراه سایر اعداد از جمله اعداد روحی و اعداد شخصیتی، آموزش محاسبه این اعداد و… را برای شما شرح داده ایم.

خصوصیات عدد کیهانی 2

افراد این گروه: برخلاف گروه یک، منزوی نبوده و دوست دارند خود را در جمع مطرح کنند. اغلب آنان در دوران نوجوانی در مجامع می درخشند و معمولا به صحبتهای خنده دار، دیگران را سرگرم می نمایند. البته 95% از آنان، این گونه عمل میکنند و بقیه بر خلاف این دسته بوده و شخصیتی بسیار محتاط و منزوی دارند و بیشتر به گروه یک شباهت دارند.

آینده، ثروت و خوشبختی، اولین قدمی است که یک نوجوان یا جوان گروه دو، جهان را بر اساس آنها می شناسند. اغلب آنان دوست دارند در زندگی بهترین و ثروتمندترین افراد باشند. آنها دارای شخصیتی بسیار جالب بوده و دوست دارند که
مورد لطف و توجه همگان قرار گیرند.

به همین دلیل، همیشه به دنبال کسب ثروت هستند و هیچ گاه از این کار خسته نمیشوند. آنان معمولا بیشتر از بقیه تلاش می کنند و دسترنج خویش را هر چه بیشتر انباشته می نمایند. همچنین، آنان معمولا دیر ازدواج می کنند. چرا که ترجیح میدهند جهت زندگی آینده خویش، اول تمامی چیزهایی را که میخواهند ، بدست آورده و سپس تشکیل اثر اعداد روند خانواده دهند.

این گونه افراد، معمولا به خانواده خویش بسیار علاقمند بوده و از زندگی در کنار آنها، خصوصا همسرشان لذت می برند. البته، به علت آن که افراد این گروه بسیار مغرور هستند، هیچ گاه نسبت به دیگران و همسرشان ابراز علاقه نمیکنند. چرا که آنان در درون خویش دارای غرور بوده و محتاج محبت هستند.

برای مطالعه سایر خصوصیات این گروه، به صفحه جزوه آموزش علم اعداد مراجعه کنید.

خصوصیات عدد کیهانی 3

این عدد معرف افرادی با روحیه ای شاد و خندان است. این افراد، معمولا در جمع می درخشند و دیگران را به خندیدن وا می دارند. مخصوصا مردان این گروه بسیار طنز مزاج بوده و همیشه خنده بر روی لبانشان نقش می بندد. آنان، دیگران را در هر حالی، به خنده وادار می کنند تا سالم و تندرست گردند.

اغلب افراد این گروه، به بیماریهای معده، روده و گاه کلیه مبتلا میشوند. برخی از مردان این گروه به تنگی آئورت نیز دچار میشوند. اما زنان این گروه دارای قلبی بسیار سالم هستند و آنان، افرادی مطمئن، قابل اعتماد و بسیار راستگو و صادق هستند، طوری که شما می توانید با آنها به راحتی درد و دل کرده و مشکلات خویش را با آنان در میان بگذارید.

در میان افراد گروه های مختلف، افرادی وجود دارند که از نوعی ارتباطات ذهنی و یا بالاتر برخوردارند. اما برخی از آنان از این توانایی خویش استفاده کرده و برخی نیز به این الهامات اهمیت نداده و آنها را خفه می کنند.

بنابراین، به افراد گروه های 1، 3 و مخصوصا 5 و 7 و 9 توصیه می گردد که ارتباطات کوچک خویش را سد نکرده و در جهت انجام تماسهای قوی و بزرگتر و بسیار زیبا با انرژیهای کائنات باشند. چرا که برخی از این افراد، ماموریت و وظیفه ی الهی بر عهده دارند که از طریق این ارتباطات، به آن پی می برند.

خصوصیات کاملتر افراد با عدد کیهانی 3 در جزوه آموزش علم اعداد ذکر شده است.

خصوصیات عدد کیهانی 4

شانس این گروه بسیار زیاد است. این افراد معمولا به اشخاص پر شانس و یا خوش شانس معروفند، چرا که اغلب در کارها و یا معاملات و در ازدواج و… افراد موفقی هستند. البته، با این که افراد خوش شانس، معمولا خوشبخت نیز هستند، اما این افراد، برخلاف اشخاص خوش شانس دیگر هستند.

چرا که امواج صوتی و یا ذهنی در این افراد بسیار قوی بوده و ممکن است امواج مثبت و یا منفی آنها در مورد هر فردی، خصوصا خودشان نیز موثر باشد. خوش شانسی آنان به علت به وقوع پیوستن دعا و یا خواسته ی ایشان است که همیشه موجب کارهای مثبت نخواهد شد.

بلکه ممکن است امواج منفی آنان حتی در مورد خودشان نیز، به وقوع پیوسته و زندگیشان را تباه سازد. البته دوباره می توانند زندگی خویش را زیبا و آرام سازند، اما زمان لازم است .

بنابراین، به این افراد توصیه می گردد که هنگام عصبانیت، کنترل خود را از دست نداده و سعی کنند دعا بخوانند و یا اصوات منفی را از خود دور کنند، چرا که امواج منفی، همیشه سریعتر از امواج مثبت عمل می کنند. این افراد، بسیار خوش قلب و مهربان هستند.

توصیفات بیشتر در جزوه آموزش علم اعداد قرار دارد.

خصوصیات عدد کیهانی 5

شاخص ترین افرادی که در میان گروه اعداد کیهانی 1 تا 9 از نظر محبت کردن به دیگران وجود دارند، افراد این گروه بوده که همیشه در پی محبت نمودن به دیگران و یا جذب اطرافیان به سوی خود می باشند.

برای آنان محبت، از همه چیز و همه کس مهم تر بوده و می بایست این حالت شخصیتی خویش را حفظ کنند. در غیر این صورت، هیچ گاه در کارهای خویش موفق نخواهند شد.

آمار رسمی کرونا در ایران؛ شمار کل جان‌باختگان از صد هزار نفر گذشت

با جان باختن ۵۶۴ نفر دیگر بر اثر کرونا در ایران، طی ۲۴ ساعت منتهی به ۲۸ مرداد، آمار رسمی کل تلفات این بیماری در کشور از صد هزار نفر در کشور گذشت.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت ایران، همچنین در یک شبانه روز گذشته، بیش از ۳۱ هزار بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شده‌اند.

به این ترتیب آمار کل جان‌باختگان کووید ۱۹ در ایران به ۱۰۰ هزار و ۲۵۵ نفر و شمار کل مبتلایان به ۴ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۸۳ نفر رسید.

ارائه رسمی و روزانه این آمار در یک سال و نیم گذشته در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان و حتی مقامات جمهوری اسلامی تعداد قربانیان کووید در ایران سه تا چهار برابر این عدد است و تاکنون به‌راحتی از ۲۰۰ هزار نفر نیز گذشته است.

در مورد آمار مبتلایان روزانه نیز ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت ایران، روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای تلویزیونی با اشاره به ثبت ۲۳۰ هزار تست مثبت کرونا در یک هفته گذشته گفت با در نظر گرفتن افرادی که تست نمی‌دهند، احتمالا روزانه تا ۲۲۰ هزار نفر از مردم به کووید ۱۹ مبتلا می‌شوند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران، حال بیش از هفت هزار و ۵۰۰ بیمار نیز وخیم گزارش شده است.

در روزهای گذشته آمار روزانه جان‌باختگان کرونا برای اولین بار از زمان همه‌گیری کرونا به بیش از ۶۰۰ نفر در روز رسید.

اما همزمان با کاهش نسبی آمار در یکی دو روز گذشته، برخی مسئولان درمانی از جمله خسرو صادق‌نیت، رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی در تهران می‌گویند که با توجه به توقف روند افزایش بستری بیماران «پیک پنجم» پشت سر گذاشته شده است.

در همین حال اما علیرضا صداقت، رئیس بخش آی‌سی‌یو کرونای بیمارستان امام رضا در مشهد روز پنج‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت: «در حال حاضر ما جزو معدود کشورهای دنیا هستیم که در شرایط بسیار بدی قرار داریم و با پیک کشنده‌ای که همچنان پیشرونده است، جلو می‌رویم و اگر به همین شکل پیش رویم میزان مرگ و میر روند صعودی خواهد داشت.»

مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان

آغاز آزمایشی تولید گاز از میدان مورد مناقشه «کاریش» توسط اسرائیل

سکوی شرکت انرژین بریتانیا برای کار روی میدان گازی «کاریش»

شرکت انرژین بریتانیا که از سوی اسرائیل پیمانکار میدان گازی «کاریش» شده است، با استفاده از شناور مخصوص تولید، ذخیره و انتقال گاز اقدام به آزمایش بهره‌برداری از این میدان مورد مناقشه کرده است.

«کاریش» بعد از «تامار» و «لویاتان» سومین حوزه گازی عظیم اسرائیل در دریای مدیترانه است. مالکیت این میدان دریایی طی سال‌های گذشته محل مناقشه بین اسرائیل و لبنان بوده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت انرژین روز یکشنبه ۱۷ مهر عملیات پمپاژ معکوس گاز به تاسیسات میدان کاریش برای آزمایش خطوط لوله را آغاز کرده است.

این شرکت گفته است که انجام این فاز، گامی مهم در دریافت گاز تولیدی از این میدان توسط شناور مخصوص تولید، ذخیره و انتقال گاز (اف‌پی‌اس‌او) است.

توسعه این میدان در ۸۰ کیلومتری سواحل حیفا در اسرائیل، تنش‌ها با لبنان را افزایش داده است. لبنان می‌گوید بدون تعیین مرزهای دریایی، اسرائیل حق بهره‌برداری از این میدان را ندارد.

آمریکا طی دو سال گذشته تلاش کرده است که بین دو کشور میانجی‌گری کرده و در ازای قرار گرفتن میدان کاریش در مالکیت اسرائیل، میدان گازی «قانا» در نزدیکی آن در کنترل کامل دولت لبنان باشد.

حزب‌الله لبنان، گروه وابسته به جمهوری اسلامی ایران، از مخالفان سرسخت این ایده است و طی ماه‌های گذشته به دفعات تهدید کرده است که تجهیزات میدان کاریش را هدف حمله قرار خواهد داد.

شرکت انرژین می‌گوید عملیات تولید گاز از این میدان و دریافت و بارگیری آن توسط شناور به‌زودی آغاز می‌شود و وزیر اثر اعداد روند دفاع اسرائیل نیز روز شنبه اعلام کرد که این میدان در آستانه تولید گاز است.

با استفاده از گزارش خبرگزاری رویترز و رادیو فردا/د.خ/ک.ر

حذف و خداحافظی گروهی از مجریان صداوسیمای جمهوری اسلامی به‌دنبال اعتراضات سراسری

ساختمان شیشه‌ای رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی

به دنبال حمایت برخی از سلبریتی‌ها و چهره‌های مطرح تلویزیونی در ایران از معترضان، مجری برنامه «فوتبال یک» از ادامه فعالیت در شبکه ورزش منع شد و همزمان، سه مجری دیگر نیز اعلام کردند که همکاری خود را با تلویزیون حکومت جمهوری اسلامی قطع می‌کنند.

خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه ۱۷ مهر اعلام کرد که مجتبی پوربخش، مجری و تهیه‌کننده برنامه «فوتبال یک»، از آنتن شبکه ورزش کنار گذاشته شد.

حذف این مجری پس از آن صورت می‌گیرد که او در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی از اعتراضات سراسری در ایران و همچنین پشتیبانی علی کریمی از معترضان، حمایت کرده بود.

بنابر اعلام این خبرگزاری، تاکنون اظهارنظر رسمی در این زمینه از سوی مسئولان تلویزیون جمهوری اسلامی و همچنین شبکه ورزش منتشر نشده است.

همزمان، در شبانه‌روز گذشته سه تن از مجریان و گویندگان شامل پیمان شیخی، مجید غضنفری و باربد بابایی با انتشار مطالبی در صفحه‌های شخصی خود در رسانه‌های اجتماعی اعلام کردند که همکاری خود با رادیو و تلویزیون حکومت جمهوری اسلامی را متوقف کرده‌اند.

کناره‌گیری پیمان شیخی از این سازمان پس از ۱۶ سال صورت گرفته است.

او با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت: «مردم حق‌شان آرامش است و‌ سزاوار احترام و شاد زیستن هستند. این روزها روحم یاری نمی‌کند که به اجرا ادامه دهم؛ بنابراین از رادیو و تلویزیون خداحافظی می‌کنم».

پیش از این، به دنبال گسترش اعتراضات به جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، مهران مدیری، مجری برنامه «دورهمی»، نیز با انتشار ویدئویی در واکنش به سرکوب اعتراضات گفته بود از این پس راضی نیست هیچ برنامه و تصویری از او در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شود.

با استفاده از گزارش خبری ایسنا، اینستاگرام و گزارش‌های رادیو فردا/ آ.ت./ ک.ر

فرمانده ارتش جمهوری اسلامی، معترضان را به «تسویه حساب» تهدید کرد

عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۱۷ مهر در مراسمی بر پشتیبانی ارتش، سپاه، بسیج و فراجا از یکدیگر تاکید و با منتسب کردن اعتراضات جاری در ایران به آمریکا و اسرائیل، تهدید کرد که «روز تسویه حساب فرا خواهد رسید».

عبدالرحیم موسوی با طرح این مدعا که «نیروهای مسلح مردم را دوست دارند» تصریح کرد: «نیروهای مسلح پشتیبان یکدیگر و در خط مقدم ملت برای حفظ امنیت کشور و مقابله با تهدیدات هستند».

اظهارات فرمانده کل ارتش در مورد «دوست داشتن مردم» از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که بر اساس گزارش‌های مختلف، شمار زیادی از افراد عضو سپاه، بسیج و فراجا در خیابان‌های ایران به سرکوب مردم معترض از طریق شلیک مستقیم، ضرب و جرح و بازداشت مشغول‌اند.

در سرکوب اعتراضات ایران تاکنون دستکم ۱۸۵ نفر کشته شده‌اند که «۱۹ نفر» از آن‌ها کودک هستند. هزاران نفر نیز از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده‌اند.

فرمانده کل ارتش در این سخنرانی چندین بار بر «یکپارچگی» بخش‌های مختلف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تاکید کرد و در ادامه نیز این ادعا را اضافه کرد که «با شواهد بسیار، دوران وصل به ظهور حضرت مهدی است».

او همچنین به صورت تلویحی به مسئله «ریزش‌های غیرمنتظره» در میان نیروهای مسلح اشاره کرد و آن را از «امتحانات عصر غیبت» دانست.

در روزهای گذشته و با تشدید سرکوب‌ها علیه مردم معترض در خیابان‌های سراسر کشور، گزارش‌هایی مبنی بر نشانه‌های «ریزش از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی» منتشر شده بود.

گروهی از معترضان در جریان تظاهرات خیابانی و در شبکه‌های اجتماعی خواهان پیوستن ارتش به مردم معترض در کف خیابان‌ها شده بودند.

با استفاده از گزارش خبری ایرنا، فارس، شبکه‌های اجتماعی و رادیو فردا/ آ.ت./ ک.ر

برداشته شدن «تفکیک جنسیتی» در سلف‌های غذاخوری دانشگاه‌های گیلان و علامه طباطبایی

نمایی از سلف غذاخوری دانشگاه گیلان

کانال «شوراهای صنفی دانشجویان کشور» که اخبار اعتراضات دانشجویی در ایران را پوشش می‌دهد، روز یکشنبه ۱۷ مهر گزارش داد که به‌دنبال «مقاومت مدنی» دانشجویان دانشگاه گیلان، تفکیک جنسیتی سلف غذاخوری این دانشگاه برداشته شد و دانشجویان دختر و پسر در کنار هم غذا خوردند.

در تصاویر منتشر شده از سوی این کانال، برخی دانشجویان دختر نیز بدون حجاب دیده می‌شوند.

این منبع خبری همچنین از رفع تفکیک جنسیتی در سلف پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی در پی مقاومت مدنی دانشجویان این دانشگاه «مقابل مخالفت سرکوبگرانه» مسئولین دانشگاه خبر داد.

پیشتر، دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه که با «مخالفت مسئولین» برای حضور بدون تفکیک جنسیتی در سلف غذاخوری مواجه شده بودند، غذای خود را به نشانه اعتراض به صحن دانشگاه بردند.

گروهی از دانشجویان دانشکده ادبیات این دانشگاه نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند که در آن شماری از دانشجویان دختر بدون حجاب حضور یافتند.

دانشگاه‌های سراسر کشور در اعتراض به جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، طی دو هفته گذشته صحنه اعتراضات گسترده و تحصن‌های دانشجویی بوده است.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی: سه کادر پلیس در اعتراضات اخیر کشته شده‌اند

نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که مامور سرکوب معترضان هستند

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۱۷ مهر گفت که در جریان اعتراضات سه هفته اخیر در ایران، سه نیروی پلیس کشته شده‌اند.

حسین اشتری در اظهاراتی که خبرگزاری ایلنا آن را بازتاب داده است، گفته که «تعدادی از همکاران ما در این مدت مجروح شده‌اند» و «سه نفر از همکاران بنده که دو نفر آن‌ها از ماموران کادری ما بود و یک نفر دیگر نیز که به عنوان پلیس افتخاری با ما همکاری داشتند، در این ایام به شهادت رسیدند».

پیشتر گزارش‌های پراکنده‌ای نیز از کشته شدن تعدادی از نیروهای بسیجی منتشر شده بود، گرچه هنوز آمار رسمی در این زمینه اعلام نشده است.

در حالی که فرمانده پلیس از کشته شدن تنها سه نفر از کادر این نیرو در اعتراضات خبر داده، گزارش سازمان‌های حقوق بشری حاکی است که بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی و امنیتی به سوی معترضان، تاکنون اثر اعداد روند دستکم ۱۸۵ نفر جان باخته‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران در آخرین گزارش خود که روز ۱۶ مهر منتشر کرد، گفت که «۱۹ کودک» نیز در میان کشته‌شدگان هستند و «بیشترین کشتار در استان سیستان‌وبلوچستان روی داده، به‌طوری که نیمی از جان‌باختگان مربوط به این استان هستند».

اختلالات بزرگ در راه‌آهن آلمان «احتمالا بر اثر خرابکاری» روی داده است

عکس از آرشیو

مقامات آلمان احتمال دادند که اخلال بزرگی که در حرکت قطارهای این کشور در روز ۱۶ مهر رخ داد، ناشی از حمله به زیرساخت‌ها، در ادامه خرابکاری خط لوله گاز روسیه به اروپا، بوده است.

تردد قطارهای پایتخت و همچنین شمال آلمان، شامل هامبورگ و ایالت‌های شلسویگ- هولشتاین، برمن و نیدرزاکسن روز شنبه چند ساعت متوقف شد که ازدحام زیاد و سرگردانی مسافران در ایستگاه‌ها، از جمله در برلین و هانوفر را در پی داشت.

شرکت ملی راه‌آهن آلمان ابتدا تأکید کرد که در پی بروز «مشکل فنی در سیستم ارتباطات دیجیتالی» حرکت قطارهای بخش شمالی کشور را برای سه ساعت متوقف کرد اما بعداً سخنگوی این شرکت از «خرابکاری» به عنوان عامل این رویداد نام برد.

معضل تردد ریلی ظهر شنبه برطرف شد اما شمار زیاد مسافران، در برنامه‌های راه‌آهن آلمان، کماکان برای ساعات متمادی وضعیت غیرعادی ایجاد کرد.

رسانه‌های آلمانی به احتمال سرقت کابل‌ها در اتصالات و تخریب عمدی فیبرهای نوری، از جمله در برلین- هوهنشون‌هاوزن و در نوردراین وست‌فالن اشاره کرده و نوشتند که سامانه پشتیبان‌گیری از کار افتاده بود.

در حالی که نانسی فِزِر، وزیر کشور آلمان، روز شنبه نخست گفته بود که پلیس فدرال در حالی بررسی این رویداد است و انگیزه آن مشخص نیست، اثر اعداد روند ولکر ویسینگ، وزیر ترابری و زیرساخت‌های دیجیتال آلمان، در یک نشست خبری گفت که «روشن است که این یک اقدام هدفمند و عامدانه» بود.

امید نوری‌پور، رهبر حزب سبزهای آلمان، که بخشی از ائتلاف در دولت صدراعظم اولاف شولتس است، گفت هر عاملی که به زیرساخت‌های حیاتی کشور حمله کند، «پاسخ قاطع» خواهد گرفت.

ناتو و اتحادیه اروپا ماه گذشته در پی دست‌کم ۴ مورد انفجار در خطوط لوله گاز نورداستریم از روسیه- اوکراین به سوی اروپا، که دو انفجار در لوله‌های زیر دریا در آب‌های سوئد رخ داد، بر ضرورت حفاظت از زیرساخت‌ها در برابر اقدامات احتمالی خرابکاری تأکید کرده و گفتند که زنگ خطر در مورد وقوع خرابکاری در تأسیسات اساسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صدا درآمده است.

در ماجرای انفجارهای خطوط لوله زیردریایی انگشت اتهام به سوی روسیه دراز شد؛ امری که با تکذیب شدید کرملین روبرو گردید.

در پی آن رویداد، گارد ساحلی سوئد سطح هوشیاری خود را برای حفاظت از دریا افزایش داد و نروژ نیز که از آن رویداد متأثر نشده بود، ارتش خود را مأمور حفاظت از تأسیسات حیاتی، مانند منابع نفتی کرد.

شاخص PMI چیست و چرا در فارکس اهمیت دارد

شاخص PMI در فارکس

آیا تا به حال با شاخص PMI رو به رو شده‌اید و می‌دانید که شاخص PMI چیست و در بازار فارکس چه اهمیتی دارد؟ PMI مخفف PURCHASE MANAGERS INDEX به معنای فهرست مدیران خرید می‌باشد که از آن تحت عنوان شاخص مدیران نیز یاد می‌شود. این شاخص یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها برای نشان دادن وضعیت اقتصادی بازار از لحاظ رشد و یا انبساط شرایط می‌باشد. این شاخص از بررسی گزارش‌های اقتصادی بزرگترین شرکت‌های دنیا به صورت ماهیانه به دست می‌آید. در ادامه در رابطه با این موضوع اطلاعات کاملی را در اختیارتان قرار خواهیم داد، با ما همراه بمانید..

شاخص PMI چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص PMI و یا مدیران خرید در واقع محاسبات و داده‌های مرکبی می‌باشد که به ما اطلاعاتی در رابطه با احساسات و شرایط اقتصادی در بازار فارکس می‌دهد. این مولفه معمولا به صورت ماهانه بررسی و آماده می‌شود که عرضه آن بر عهده تیم و موسسه مدیریت عرضه یعنی ISM است.(شاخص ISM در واقع تهیه شده از گزارش اقتصادی به دست آمده از ۲۵۰ کمپانی و صنعت مختلف در ایالت‌های مختلف در آمریکا می‌باشد. )

همچنین باید بدانید در محاسبات این داده، موارد دیگری همچون شاخص پراکندگی نیز وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان اطلاعات مهم دیگری نیز از بازار همچون (روند صعودی و یا روند نزولی) را مورد بحث و بررسی قرار داد. کاربرد شاخص پی‌ام آی و یا هدف از تهیه آن تهیه اطلاعات در رابطه با شرایط اقتصادی بازار در زمان حال و آینده برای تحلیل گران، سرمایه گزاران، مدیران و بسیاری دیگر از افرادی است که کسب و کار آن‌ها می‌تواند مبتنی بر این شرایط باشد.

نحوه افتتاح حساب در صرافی رمزینکس

افراد با استفاده از این شاخص که به عنوان یکی از شاخص های مهم فارکس است می توانند در زمینه تولید مسیر اقتصادی آینده بازار را شناسایی کنند، زیرا این شاخص طبق گزارشات ماهانه مدیران زنجیره تامین در 19 صنعت بزرگ جهانی گردآوری و تهیه می شود.

معرفی انواع شاخص PMI

به طور کلی شاخص PMI را می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی کرد: ۱-شاخص تولیدی و ۲- شاخص غیر تولیدی که هر یک از این دو مورد ویژگی‌ها و شرایط مخصوص به خود را دارند که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت:

۱-شاخص PMI تولیدی (Manufacturing pmi):

داده‌های مربوط به پی‌ام آی تولیدی در واقع مربوط به آمار ۵ بخش متفاوت که شامل: سفارش‌های جدید (نزدیک به ۳۰ درصد)، نرخ استخدام (۲۰ درصد)، نرخ تولید (۲۵ درصد)، موجودی انبار (۱۰ درصد) و همچنین زمان تحویل تامین کننده (۱۵ درصد) می‌باشد. جهت محاسبه این شاخص زمان تحویل تامین کننده معکوس می‌شود و بنابراین، محاسبات در مسیری قابل مقایسه با سایر شاخص‌ها حرکت می‌کند.

شاخص PMI تولیدی

به طور کلی با استفاده از این شاخص می‌توان مسیر اقتصادی و تولید را شناسایی کرده، چرا که محاسبات پی‌ام آی بر اساس گزارش‌های ماهیانه مدیران زنجیره تامین در ۱۹ صنعت بزرگ و تاثیر گذار در اقتصاد دنیا تهیه و ارائه می‌گردد.

شاخص PMI تولید بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ محاسبه و بررسی می‌شود؛ بنابراین هنگامی که مشاهده کنیم شاخص عدد ۵۰ را نشان می‌دهد، یعنی شرایط ثابت و بدون تغییر است و در مقابل زمانی که شرایط تولید رو به بهبود باشد میزان آن بایدعددی بالاتر از ۵۰ را نشان دهد، همچنین زمانی که شرایط با نزول همراه باشد عدد شاخص کم‌تر از ۵۰ خواهد بود.

2-شاخص PMI غیر تولیدی:

شاخص pmi غیرتولیدی در بخش خدماتی یک دیدگاه باز و پیشرفته‌تری را در رابطه با شرایط معامله در اختیار تحلیل و معامله گران قرار می‌دهد، تا با استفاده از این داده‌ها بتواند درک بهتری را در رابطه با شرایط معامله و بازار پیدا کرده و در همین راستا اطلاعات ارزشمندی را در زمینه موارد اقتصادی کسب کند.

این شاخص همچنین می‌تواند در بخش خدماتی، بیانگر وضعیت بازار از لحاظ سالم یا ناسالم بودن اقتصاد در زمان حال نیز باشد.

جالب است بدانید، بخش غیرتولیدی بازار کنترل بسیار زیادی بر وضعیت تولید ناخالص داخلی دارد و شاخص آن می‌تواند نشان دهنده شاخص‌های مهم در اقتصاد کل آمریکا محسوب گردد.

در PMI خدماتی، عدد بیش از ۵۰ نشان دهنده روند صعودی بازار می‌باشد که در اصطلاح به آن «بازار گاوی» نیز گفته می‌شود و همچنین عدد کم‌تر از ۵۰ بیان‌گر روند نزولی بازار است و آن را «بازار خرسی» می‌نامند.

انواع شاخص PMI

اهمیت شاخص pmi در فارکس چیست؟

شاخص مدیران خرید در واقع یکی از مهم‌ترین داده‌های نموداری در بازار فارکس محسوب می‌شود که نشان دهنده عناوین مهم و اخبار اقتصادی می‌باشد و بدون شک برای اقتصادهای کلان دنیا بسیار ضروری است، چرا که این شاخص سطح رشد اقتصادی را در بازارهای مختلف نشان می‌دهد.

جدا از مبحث این که این شاخص می‌تواند نشان دهنده روند صعودی و یا نزولی در بازار فارکس یاشد، گزارشاتی مبتنی بر تحقیق می‌باشد که به دقت توسط معامله گران (سرمایه گذار و یا بروکر) مورد مطالعه قرار می‌گیرد. وظیفه معامله‌گر برای بررسی این شاخص در فارکس بررسی محاسبات به نسبت تغییرات و واکنش‌های بازار است که با توجه به آن‌ها تصمیم بگیرد برای یک جفت ارز باید وارد چه پوزیشنی شود.

یکی از مهم ترین دلایل اهمیت pmi پوشش دهی بیش از 25 شرکت بزرگ در صنایع اثر اعداد روند مختلف از ایالت های مختلف آمریکا می باشد، این شاخص که در واقع نشان دهنده فعالیت های اقتصادی در زمان می باشد، اول هر ماه انتشار داده می شود و نتیجه تحقیقات انجام شده بر روی شرکت ها است.

باید بدانید که این شاخص دیدگاه بسیار مهم و ارزشمندی را در رابطه با شرایط بازار در اختیار ما قرار می‌دهد، تغییرات این کمپانی‌ها با توجه به این که آمریکا قدرت برتر و پیشرو در زمینه اقتصاد کل دنیا می‌باشد، تاثیر بسیار زیادی در بازارهای مالی مختلف جهانی دنیا دارد. به همین دلیل توصیه ما این است که حتی اگر در این زمینه مبتدی هستید، حتما با این مولفه آشنایی کامل پیدا کنید و از آن در جهت بهبود انجام معاملات خود بکاربگیرید، تا با استفاده از آن بتوانید نقاط و زمان مناسب برای ورود به معامله را پیدا کنید.

شاخص PMIمخفف چیست

PMI چگونه محاسبه می‌شود؟

حالا که می‌دانید شاخص PMI چیست باید روش محاسبه آن را نیز بدانید، در حالت کلی مبنای اصلی محاسبه این شاخص اعداد بین صفر تا صد می‌باشد. این مبنا اثر اعداد روند بدین معنا است که اعداد بالای ۵۰ در مقایسه با اعداد ماه گذشته، وضعیت پیشرفت بازار را نشان می‌دهد و عدد زیر ۵۰ نشان دهنده چرخه نزولی بازار به شمار می‌رود (عدد ۵۰نشان دهنده‌عدم تغییر روند بازار به نسبت ماه گذشته است).

فرمول محاسبه PMI بدین صورت است:

PMI=(P1*1)+(P2*0.5)+(P3*0)

 • P1: میزان درصد روند صعودی
 • P2: میزان درصدعدم تغییرات گزارش شده در روند
 • P3: میزان درصد روند نزولی بازار

شاخص PMI را شرکت‌های مختلفی همچون IHS Markit Group برای کشورهای خارج از آمریکا جمع آوری و ارائه می‌دهند.

تاثیر شاخص pmi بر طلا

همانطور که می‌دانید طلا یکی از محبوب‌ترین نماد‌ها در بازار فارکس است که در اقتصاد نیز اهمیت بسیار بالایی دارد و از گذشته با به امروز بسیار مورد توجه بوده است. شاخص pmi یکی از مهم‌ترین مواردی می‌باشد که بر کاهش و یا افزایش قیمت طلا بسیار تاثیر گذار است؛ بنابراین اگر قصد معامله بر روی طلا را دارید توصیه می‌کنیم حتما این شاخص را مد نظر داشته باشید.

تاثیر شاخص PMI بر طلا

جمع بندی:

همانطور که در این مطلب به طور کامل به آن اشاره کردیم، شاخص pmi مهم‌ترین شاخص در فارکس است و تریدرها و تحلیل گران باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند، چرا که با استفاده از آن می‌توان معاملات را به نفع خود تمام کرد. زمانی که معامله‌گر بتواند برای شناخت شرایط بازار شروع به تحلیل فاندامنتال و یا همان تحلیل تکنیکال نماید، یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی که به آن نیاز دارد، اخبار و اطلاعات اقتصادی بازار است که قطعا بخش اعظمی از این اطلاعات را می‌توان اثر اعداد روند با استفاده از شاخص PMI به دست آورد.

به طور نمونه، اگر میزان شاخص PMI ماه اخیر به نسبت ماه گذشته با افزایش رو به رو باشد احتمال اینکه نرخ ارز نیز با رشد مواجه باشد، بسیار زیاد است؛ اما از طرف دیگر میز کاهش این شاخص می‌تواند نشان دهنده سقوط ارزش سهم‌ها در بازار باشد.

در یک مفهموم معمول و کلی‌تر می‌توان گفت پس از بررسی این شاخص، اگر شاخص آن بالا باشد باید به این درک برسیم که به احتمال قوی اقتصاد با رشد اثر اعداد روند و پیشرفت مواجه است، اما در حقیقت این مساله می‌تواند موضوع ناخوشایندی برای بانک‌های مرکزی باشد. به هر حال باید بدانید این شاخص به خوبی می‌تواند به عنوان یک متغییر در شرایط بازار اثر گذار باشد و تا حد بسیار زیادی به تحلیل گران و معامله گران در جهت پیش بینی قیمت جفت ارزهای مختلف کمک کند.

در این مطلب بررسی شد که شاخص PMI چیست و چه کاربردی در بازار مالی فارکس دارد، امیدواریم که این موارد بتواند پاسخگوی سوالات شما در این رابطه باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.