هدف اصلی ابزار آتی سهام


لذا در محدوده بیضی آبی رنگ نیز هیچ سیگنالی برای ورود به سهم داده نمی شود و سیگنال های خرید باید صرفا با دید میان مدت باشند و نوسان گیران و سهامداران کوتاه مدت بهتر است از این سهم در این بازه فاصله بگیرند.

مدیریت مالی و سرمایه گذاری

اموزش سرمایه گذاری در بازار سرمایه و ارایه مشاوره های مالی و سرمایه گذاری

قرارداد های آتی و ابزارهای مدیریت ریسک در تامين مالي پروژه ها بخش دوم

1.قرار داد معاوضه يا تاخت swap contracts

قرارداد تاخت در ابتدا در سال 1979 در شهر لندن طراحي گرديد سپس در سال 1981 اولين قرارداد تاخت پول توسط شركت سالومان برادرز Salomon brothers ايجاد و مورد استفاده قرار گرفته كه در ابتدا شركت معتبر IBM و بانك جهاني جزو اولين استفاده كننده گان از اين ابزار پوشش ريسك بوده اند.كه يك معامله تاخت نرخ ارز و بين IBM و بانك جهاني منعقد شد. سرانجام پس از مدت كوتاهي پس از انجام اين معامله كه توانسته بود با موفقیت بسيار زيادي همراه شود. معامله تاخت نرخ سود به سرعت گسترش یافت .

طبق آمارهاي ارايه شده در سال 1982 حجم بازار به مرز 5 ميليارد دلار رسيد واين در حالي است كه در حدود 8 سال بعد يعني در سال 1990 اين ميزان هدف اصلی ابزار آتی سهام به بيش 2.5 تريليون دلار رسيد كه نشانگر موفقيت و رشد بيش 100% اين معاملات در بازارهاي اروپايی رسيد با اين حال هنوز آمار دقيقي از ميزان معاملات تاخت در بازارهاي خارج از بورس ارايه نشده است.

در سال 1984 بانكهاي تجاري و بانكهاي سرمايه گذاري كه نمايندگاني تحت عنوان معامله گران تاخت در بازارهاي مالي داشته ان كه اقدام به فعاليت ميكردند. به سمت ايجاد فرایند قانون گذاري معاملات تاخت در آمريكا پرداخته اند و نتيجه اين مذاكرات اين شد كه سرانجام انجمن بين المللي معامله گران تاخت در سال 1985 تشكيل شد.

مکانیزم عمل معاملات تاخت :

پرداخت با نرخ ثابت پرداخت با نرخ ثابت

ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

طرف اول è è è è è معامله گر تاخت è è è è è طرف دوم

پرداخت با نرخ شناور پرداخت با نرخ شناور

در واقع شكل بالانمونه ساده اي از مكانيزم عمل معاملات تاخت را در ساده ترين شيوه خود بيان ميكند

به عبارت ديگر در معاملات تاخت 3 عنصر اصلي وجود دارد:

1. طرف اول معامله 2. واسطه اي معامله 3. طرف دوم معامله

در اين حالت طرفين معامله به واسطه كه ان را بازار ساز يا معامله گر تاخت مينمايند مراجعه ميكنند و درخواستهاي خود را ارايه ميكنند در اين حالت طرف اول معامله به دنبال جريان نقدي با نرخ ثابت است و طرف دوم به دنبال جريان نقدي با نرخ شناور است وظيفه بازار ساز پيدا كردن طرف دوم معامله براي طرف اول است و در واقع طرف اول با دريافت اين مبالغ ثابت ريسك ناشي از تغييرات نرخ دارايي خود را از بين خواهد برد

انواع قرارداد تاخت :

در اينجا مختصرا به معرفي انواع قراردادهاي تاخت مي پردازیم.

الف ))تاخت نرخ سود : interest rate swap

به عبارت ساده ميتوان اينگونه تعريف كرد معاوضه مجموعه اي از پرداختهاي نرخ سود ثابت با مجموعه اي از نرخ سود شناور بر اساس نرخ لايبور (LIBOR) و يا هر نوع نرخ مرجع ديگري.. در واقع نرخ سود ما روي يك مبلغ فرضي كه ما انرا اصل سرمايه فرضي محاسه ميكنيم كه اصل سرمايه از يك نوع پول و به يك مقدار مي باشد . و در پايان سررسيد فقط تفاوت ارزش مبادله ميشود.

1 تاخت نرخ سود استاندارد: standard interest rate swap

قراردادي است كه بين دو طرف منعقد ميشود كه هريك متعهد به پرداخت سودي شوند . در واقع يكي از طرفين ملزم به پرداخت سود با نرخ ثابت و ديگري ملزم به پرداخت سود با نرخ شناور ميشود و تنها مبادله بروي مابه التفاوت نرخ سود روي اصل مبلغ فرضي به صورت دورهاي در تاريخهاي از پيش تعيين شده و بر اساس مبلغ فرضي در نظر گرفته شده و با ارز يكسان ميشود.

2 تاخت نرخ سود غير استاندارد :standard interest rate swap -NON

در واقع اين نوع از مبادلات بر خلاف تاخت نرخ سود استاندارد تابع قوانين و مقررات وضع شده نيست و در واقع توافقي است بين طرفين كه هركدام بر اساس نياز خود طراحي ميكنند. كه خود شامل انواع زير ميباشد:

[ تاخت صعودي. نزولي. ومتغيير : accreting & amortising & rollercoaster swaps

د ر اين قراردادها 3 ويژگي كلي وجود دارد:

.Œ اصل مبلغ ثابت نبوده و بر اساس الگوي مشخص شده مي تواند حالت صعودي يا نزولي و يا متغيير پيدا كند.يعني در حالت صعودي پس از پايان دوره ميتواند افزايش در حالت نزولي پس از پايان دوره مي تواند كاهش و در حالت متغيير مي تواند در برخي دوره ها افزايش و در برخي دوره ها كاهش يابد

. تاخت صعودي براي تامين مالي پروژه هاي مفيد است كه نيازهاي مالي و نقدينگي انها در طول زمان افزايش پيدا ميكند.

.Žتاخت نزولي براي ناشر اوراق قرضه اي مفيد است كه براي پرداخت اصل وجوه به دارندگان اوراق قرضه بايد وجوه استهلاكي را نگه داري كندو در طول زمان آن مقدار وجه روند كاهشي پيدا ميكند.

در واقع در اين گونه قراردادها هر دو طرف ملزم به پرداخت جريانهاي نقد شناور هستند اما با اين تفاوت كه با نرخهاي مرجع متفاوت به طور مثال فرض ميكنيم يك شركت در داراييهاي با بازدهي شناور بر اساس نرخ لايبور سرمايه گذاري كرده باشد در حاليكه نحوه تامين مالي اين دارايي ها با استفاده از انتشار اوراق تجاري انجام گرفته شده باشد.شركت براي اينكه بتواند ريسكهاي ناشي از تغييرات نرخ لايبور را در پرداخت سود بدهي خود پوشش دهد از تاخت پايه استفاده مي كند.

[تاخت حا شيه اي margin swaps

زماني كه نرخ بدهي بر طبق حاشيه اي اطراف نرخ شناور باشد براي پوشش ريسكهاي ناشي از آن ما از اين نوع قرارداد استفاده ميكنيم.در اين نوع از قراردادها نرخ شناور مطابق تغييرات مستقيم نرخ لايبور و يا يك نرخ متغيير ديگر نيست.بلكه يك مقدار مشخصي از آن به آن كم يا اضافه ميشود مثلا 7%+LIBOR

[تاخت با كوپن صفر zero coupon swaps

در اين نوع از قراردادها به جاي مجموعه اي از پرداخته با نرخ ثابت تنها يك پرداخت يا در ابتداي قرارداد يا در انتهاي قرارداد صورت ميگيرد.

[ تاخت خارج از بازار : off-market swaps اين نوع قراردادها شرايط قراردادهاي استاندارد را ندارند در واقع در قراردادهاي استاندارد به گونهاي قيمت گذاري ميشوند كه عملا هيچ گونه سود مازادي براي طرفين ايجاد نميشود ولي در اين نوع از قراردادهاي هدف اصلی ابزار آتی سهام تاخت شرايط متفاوتي از تاخت استاندارد براي طرفين ايجاد ميشود و به همين دليل انها بهاي شرايط جديد را ميپردازند.

[ تاخت آتي : forward- start swap

در اين نوع قرارداد تاخت تاريخ موثر يك يا دو روز بعد از زمان قرارداد نيست بلكه به صورت تاريخهاي يك هفته اي يا يك ماه يا حتي هدف اصلی ابزار آتی سهام زمان نامشخصي باشد.در واقع در اين نوع قرار داد ريسكهاي مربوط به تغييرات آتي نرخ سود براي دوره اي گوناگون پوشش داده ميشود.

[تاخت متفاوت : diff swaps

نوعي از تاخت پايه است با اين تفاوت كه طرفين معامله بر اساس 2 نوع ارز مختلف مبادله ميكنند .و در نهايت يكي از طرفين با پرداخت كسر يا حاشيه اي تعهد خود را ايفا ميكند. البته شايان ذكر است اصل مبلغ فرضي بر حسب يك واحد ارزي مشخص است.

ب)) تاخت نرخ ارز : currency swaps

در ساده ترين شكل ممكن ميتوانيم ان را قراردادي 2 طرفه براي مبادله 2 ارز مختلف نام ببريم.به عبارت ديگر مجموعه اي از قراردادهاي آتي نرخ ارز است كه ددر واقع تعهد خريد و فروش ارزهاي مختلف در تاريخي مشخص و با قيمت از پيش تعيين شده است. اين تعريف در مورد تاخت ارز يا تاخت همسان ارز از ساختار هم سان ارز برگرفته شده است در مقابل ساختار زوجي نرخ ارز قراردارد كه در اين قرارداد پرداختهاي دوره اي بر اساس ارز مندرج قرارداد مبادله مي گردد. ولي اصل مطابق ارز محلي طرف مقابل پرداخت مي شود. به عبارت ساده تر در تاخت زوجي نرخ ارز پرداختهاي دوره اي بر طبق ارز خارجي انجام ميشود. ولي پرداخت اصل بر اساس ارز محلي دريافت كننده صورت ميپذيرد.

. 3 ويژگي كلي در قراردادهاي تاخت نرخ ارز وجود دارند.

· واحد ارز طرفين مورد معامله يكسان نيست.

· پرداخت نهايي اصل مبلغ در تاريخ سر رسيد انجام ميگيرد

· طرفين مبادله در پرداخت اصل مبلغ مورد مبادله در سررسيد مختارند.

· نفاوت در نرخ شناور يا ثابت بودن ممكن است طرفين در مبادله يا نرخ ثابت بپردازد يا نرخ شناور

ج)) تاخت كالا: oil swaps

اين نوع قراردادها عمدتا بر روي كالاهاي مثل نفت يا محصولات پتروشيمي . انرژي . فلزات . يا فلزات گرانبها انجام ميپذيردو شايد بيشترين حجم مبادله آن مربوط به قراردادهاي بين شركتهاي پتروشيمي و شركتهاي توليدي و يا شركتهاي نفت و پالايشگاها باشد. كه خود شامل 2 نوع قرارداد ميباشد.

1. مبادله نرخ ثايت قرارداد و نرخ شناور شاخص و قيمت يك كالاي خاص

2. مبادله دو نوع جريان نقدي يكي بر اساس شاخص قيمت نوعي خاص از كالا و ديگر جريان نقدي ناشي از يكي از دارايهاي بازار پول

د)) تاخت مالكيت: Equity swaps يكي ديگر از انواع مبادلات تاخت كه به تازگي مورد توجه بسياري از بازارهاي مالي قرار گرفته است.مبادلات تاخت مالكيت است. در واقع سود ناشي از سرمايه گذاري سهام به هر نحو از قبيل سودتقسيم شده و يا درآمد ناشي از تغيير قيمت سهام را میتوانیم جزو انواع جریانها ي نقدي قابل مبادله با ساير جریانها ي نقدي دانست .در واقع ما میتوانيم اين مجموعه از جريانهاي نقدي را در مقابل بازدهي كه ناشي از ساير دارايي ها مي باشد كه با نرخ لايبور يا هر نرخ مرجع ديگري قرار دارد مبادله نمود در زمان تسويه در پايان دوره نرخ شناور كه میتوانند بر اساس هر نرخ مرجع ديگري باشدمشخص و جريانهاي نقدي عايدي از تملك سهام مزبور عايد و تعيين مبادله ميشود.

ن)) تاخت اعتباري: credit swaps

بازهم از انواع جديدي قراردادهاي تاخت است كه هر روزه بر اهمیت آن افزوده و بیشتر و بیشتر مورد استفاده قرار ميگيرد. در واقع در اين مبادله يكي از طرفين خريدار ريسك اعتباري و ديگري فروشنده آن است به گونه اي كه جريان هاي نقدي با درجه اعتباري متفاوت مورد مبادله قرار ميگيرد.

تاخت اعتباري براي پوشش ريسك اعتباري شركت در تامين مالي پروژه مورد استفاده قرار ميگيرد.كه به دو نوع اصلي تقسيم ميشود.

· تاخت با بازدهي كامل total return swaps

· تاخت نكول يا تاخت اعتباري خالص pure credit or default swaps

با توجه به اينكه كليه مباحث و مبادلات مربوط به معاملات تاخت به طور اجمالي بررسي شده همانطور كه اطلاع داريد مباحث بسيار گسترده تري در هريك از موارد گفته شده وجود دارد لذا به دليل اينكه هدف اين مقاله آشنايي مختصر با ابزارهاي مدیریت ريسك بوده ونحوه پوشش ريسك در تامين مالي پروژها بوده است. سعي شده كه تنها به موارد مورد بحث پرداخته شود.لذا ار مباحثي مورد بررسي قرار نگرفته صرفا به دليل عدم نياز به مطرح شدن بحث بوده است.

قيمت گذاري قراردادهاي تاخت.

همانطوري كه اطلاع داريم زماني كه يك قرارداد تاخت منعقد ميشوند طرفين ملزم به توافق بر سر جريانهاي نقدي كه از يك طرف به صورت ثابت و از طرف ديگر به صورت نرخ شناور است هستند.

در ابتدا چون هيچ مبلغي پرداخت نميشود بنابراين ارزش فعلي تمامي پرداختها بر اساس نرخ شناور با ارزش فعلي تمامي پرداختها بر اساس نرخ ثابت بربر است. و قيمت قرارداد در ابتدا صفر است و در طول دوره قرارداد بر اساس تغييرات نرخ شناور قيمت قرار داد مثبت يا منفي خواهد شد.در نتيجه اساس قيمت گذاري قرارداد تاخت برابري ارزش فعلي جريانهاي نقدي است كه طرفين قرارداد متعهد به پرداخت ميشوند. براي قيمت گذاري 2 مرحله وجود دارد:

· نخست آنكه نرخ قرار داد تاخت را محاسبه كنيم.

در اين حالت 3 نكته مهم وجود دارد :

1. مجموعه جريانهاي نقدي كه با نرخ ثابت پرداخت ميشود از ابتدا معلوم چون از ابتدا نرخ ثابت در قرارداد ذكر شده است.

2. مجموعه جريانهاي نقدي كه با نرخ شناور پرداخت ميشوند به علت اينكه تغييرات نرخ مرجع معلوم نيست قابل پيش بيني نيست اما همانطور كه ميدانيم قراردادهاي تاخت مجموعه اي از پيمانهاي آتي است و با نرخهاي متفاوت لايبور قابل اندازه گيري است در نتيجه نرخ شناوري كه جريانهاي نقدي شناور را بر اساس آن محاسبه مي شود ارزش فعلي برابر با ارزش فعلي جريانهاي نقدي ثابت ايجاد مي كنند.

3. مجموعه جريانهاي نقدي با استفاده از فرمول ارايه شده توسط داتاتريا كه در سال 1994 براي محاسبه عامل تنزيل ارايه شد محاسبه مي گردد/

پس از محاسبه نرخ تنزيل اينك نوبت به محاسبه قيمت قرار داد تاخت ميباشد.

همانطوري كه اطلاع داريم در ابتداي دوره مجموع جريانهاي نقدي شناور و ثابت در ابتداي دوره برابر است در نتيجه قيمت قرارداد صفر است . و در طول دوره تا سررسيد با تغيير نرخ مرجع نرخ شناور تغييز يافته و باعث تغيير در قيمت قرارداد تاخت ميشود.بنابرين قيمت قرارداد در طول دوره برابر است با تفاضل جمع ارزش فعلي جريان نقدي شناور و ثابت و به طور كلي رابطه قيمت گذاري اين قرارداد با فرمول زير قابل محاسبه است

V Si= ∑[ƒ i-1 *ni/360*Ni][D­ƒ i-1 /1+(ƒ i-1 *ni/360)]-∑[r x *ni/360*Ni][D­ƒ i-1 /1+(ƒ i-1 *ni/360)]

روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه مبتنی بر «سرمایه» و «بدهی»

مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران گفت: تامین مالی مبتنی بر سرمایه از طریق سهام، صندوق‌های پروژه و صندوق‌های جسورانه صورت می‌گیرد و این در حالی است که در تامین مالی مبتنی بر بدهی می‌توان از طریق اوراق مشارکت، مرابحه، استصناع، اوراق رهنی و منفعت اقدام به تجهیز منابع مالی کرد.

ریسک سرمایه‌گذاری با توسعه بازار بدهی و انتشار انواع اوراق کاهش می‌یابد

تامین مالی مبتنی بر سرمایه از طریق سهام، صندوق‌های پروژه و صندوق‌های جسورانه صورت می‌گیرد و این در حالی است که در تامین مالی مبتنی بر بدهی می‌توان از طریق اوراق مشارکت، مرابحه، استصناع، اوراق رهنی و منفعت اقدام به تجهیز منابع مالی کرد .

مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در همایش «بازار سرمایه فرصتی برای رفتارهای نوین مالی- سرمایه‌ای» که ‏در جریان سومین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و رفتارهای اقتصادی در مشهد برگزار شد، به تشریح ابزارهای ‏تامین مالی و تامین سرمایه پرداخت .

به گزارش بورس نیوز، در این همایش ندا بشیری روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه را مبتنی بر «سرمایه» و «بدهی» عنوان کرد و گفت: تامین مالی مبتنی بر سرمایه از طریق سهام، صندوق‌های پروژه و صندوق‌های جسورانه صورت می‌گیرد و این در حالی است که در تامین مالی مبتنی بر بدهی می‌توان از طریق اوراق مشارکت، مرابحه، استصناع، اوراق رهنی و منفعت اقدام به تجهیز منابع مالی کرد .

مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس همچنین به تشریح ویژگی‌ها و شرایط پذیرش در فرابورس ایران، تفاوت بورس و فرابورس، تامین مالی از طریق بازار بدهی و معرفی چندین ابزار مالی پرکاربرد پرداخت و افزود: پذیرش در بازارهای سهام فرابورس دارای مزایای مختلفی است که از آن جمله می‌توان به تامین مالی، معافیت مالیاتی، تخفیف مالیات نقل و انتقال، معرفی شرکت به بازار، شفافیت اطلاعاتی و توثیق سهام اشاره کرد .

وی با اشاره به اینکه در بازارهای اول، دوم و بازار شرکت‌های کوچک و متوسط شرکت‌ها ملزم هستند شرایط پذیرش را طی کنند، گفت: این در حالی است که در تابلوهای ب و ج بازار پایه نماد شرکت‌ها صرفا به منظور نقل و انتقال درج می‌شود و در این بازار، شرکت‌ها بر حسب شفافیت در ارائه اطلاعات و نقدشوندگی بین تابلوهای «ب» و «ج» جابه‌جا می‌شوند .

تامین مالی در بازار بدهی و معرفی انواع اوراق صکوک بخش دیگری از سخنان بشیری بود که وی در خصوص شرایط انتشار اوراق بدهی گفت: مواردی همچون داشتن صورت‌های مالی شفاف، مشخص بودن محل مصرف، تامین ضمانت و توانایی مالی در تامین نرخ سود مورد انتظار سرمایه‌گذاران مهم‌ترین شرایط لازم برای انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه به شمار می‌روند .

وی سپس به مقایسه‌ ابزارهای بدهی با بررسی مواردی همچون سقف اوراق قابل معامله، ماهیت بازار ثانوی اوراق، دارایی پایه هدف اصلی ابزار آتی سهام و ارکان انتشار اوراق پرداخت و عنوان کرد: به عنوان مثال در انتشار اوراق مشارکت هدف ناشر تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های ساخت و تولید است و در اوراق مرابحه تامین نقدینگی برای تجهیزات و کالاها مهمترین هدف از انتشار آن به شمار می‌رود .

مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس با اعلام اینکه فرابورس دارنده بزرگترین بازار اوراق دولتی است، ادامه داد: از سال ۹۴ تاکنون از طریق بازار بدهی فرابورس دولت توانسته با انتشار اسناد خزانه اسلامی و تخصیص آن به پیمانکاران، مبالغ سنگینی را برای بدهی‌ها خود تامین مالی کند .

وی در نهایت مزایای توسعه بازار بدهی را دستیابی به نرخ سود واقعی، تنوع بخشی به روش‌های سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تنوع در روش‌های تامین مالی عنوان کرد و گفت: در میان اوراق مختلف بدهی، اوراق دولتی از جمله اسناد خزانه اسلامی می‌تواند مزیت‌های فراوانی نه تنها برای دولت، بلکه برای کل اقتصاد داشته باشد به طوری که قفل شدن منابع مالی یکی از اصلی‌ترین معضلات کشور است و راهکار غیرتورمی آزادسازی این منابع که بخش مهمی از آنها به بدهی‌های دولت مربوط است، استفاده از بازار بدهی است.

هدف اصلی ابزار آتی سهام

افزایش ۴ برابری انتشار صکوک در بازار سرمایه/ ذوب آهن درآستانه انتشار اوراق جدید

محمدرضا محسنی در دیدار اعضای هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: یکی از ماموریت های ویژه بازار سرمایه در سال 95 تسریع تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی است که در این زمینه کارگروه ویژه ای برای رفع موانع انتشار صکوک در این بازار تشکیل شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سمات، مدیرعامل سمات در دیدار مذکور گفت: خوشبختانه اقدامات گسترده ای امسال در بازار سرمایه برای تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی انجام شده است بطوریکه کارشناسان شرکت سپرده گذاری مرکزی در ماه های گذشته تلاش های فراوانی را برای انتشار اوراق مرابحه گندم و اوراق گواهی سپرده کالایی دو محصول جو و ذرت انجام دادند تا کشاورزان برای نخستین بار بتوانند 70 درصد پول های خود را در مدت هدف اصلی ابزار آتی سهام کوتاهی دریافت کنند.

محسنی با بیان اینکه کل انتشار صکوک در سال گذشته 7 هزار و 270 میلیارد ریال بود، افزود: با 5 هزار میلیارد ریالی که سایپا آبان ماه امسال اوراق مرابحه منتشر کرد، آمار انتشار اوراق از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه به رقم 29 هزار میلیارد ریال رسید.

در این دیدار، عضو هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: این شرکت برای تامین منابع مالی نیاز خود قصد دارد تا اوراق مختلفی را در بازار سرمایه منتشر کند.

محمد یاسرطیب نیا اظهار داشت: شرکت ذوب آهن اصفهان در آینده نزدیک اوراق سلف استاندارد، اجاره و مرابحه در بازار سرمایه منتشر خواهد کرد تا بتواند بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند.

محسن خدابخش معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی نیز در این جلسه، راهکارهای اجرایی انتشار اوراق مختلف در بازار سرمایه را برای مدیران شرکت ذوب آهن اصفهان تشریح کرد تا آنها بیشتر با فرایند انتشار اوراق گوناگون در بازار سرمایه آشنا شوند.

اوراق اختیار معامله، جذاب ترین ابزار مشتقه

اوراق اختیار معامله، جذاب ترین ابزار مشتقه

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله در بازار سرمایه با اشاره به لزوم توسعه بازار بدهی، اظهار داشت: توسعه ابزارهای بازار بدهی شامل اوراق اجاره، مرابحه، سفارش ساخت، اسناد خزانه اسلامی، اوراق رهنی، سلف موازی استاندارد در طی چند سال گذشته سبب ارتقا و رشد بازار بدهی شد و امروز شاهد گسترش این بازار با تنوع مناسبی از ابزارها هستیم.

عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله در بازار سرمایه گفت: با تنوع اوراق اختیار معامله، سرمایه گذاران می توانند با ترکیب این اوراق، استراتژی های معاملاتی جذابی را در پیش گیرند. بر اساس پیش بینی های خود از آینده موقعیت های مختلفی بر ابزارهای گوناگون بگیرند و حالات پیچیده ای برای عایدات خود تعیین کنند و این تنها بخش کوچکی از دنیای بزرگی است که ما امروز به آن پا نهاده ایم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، حسن امیری، عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله در بازار سرمایه گفت: نظام اقتصادی کشور به دو بخش واقعی و مالی تقسیم می‌شود و بر اساس این تقسیم بندی کلی بازار سرمایه یکی از اجزای اصلی سیستم مالی اقتصاد محسوب می‌شود.

وی با اشاره به کارکرد اصلی اوراق اختیار معامله گفت: کارکرد این بازار مانند تمامی بازارهای دیگر، فراهم کردن بستر و زیرساخت مناسب جهت تلاقی و تعادل عرضه و تقاضاست. بدین جهت و به منظور پاسخگویی به نیازهای گوناگون فعالان در بازار سرمایه نیاز به ابزارهای مالی متنوع و با کارکردهای مختلف وجود دارد.

وی افزود: نوع خاصی از ابزارها که قابلیت کاربرد و عملیاتی شدن در تمامی بازارهای مالی را دارد، انواع ابزارهای مالی مشتقه است که به صورت گسترده در بازارهای جهانی مورد استفاده قرار گرفته و بر مبنای نوع دارایی تقسیم بندی شده اند: ابزارهای مشتقه بر پایه ارزهای خارجی، ابزارهای مشتقه بر پایه نرخ سود (بهره)، ابزارهای مشتقه بر پایه کالا و ابزارهای مشتقه بر پایه سهام.

به گفته این مقام مسوول، اوراق اختیار معامله، یکی از مهم ترین و البته جذاب ترین این ابزارها است.

دکتر حسن امیری، اوراق اختیار معامله را به عنوان یکی از مهم ترین اوراق مشتقه خواند و خاطر نشان کرد: اوراق اختیار معامله به عنوان یکی از ابزارهای مالی مشتقه، با توجه به خواص خود نه تنها یکی از ابزارهای مورد علاقه پژوهشگران حوزه مالی بوده است (تا حدی که رابطه ای برای قیمت گذاری آن شایسته کسب جایره نوبل اقتصاد شده است)، بلکه در میان فعالان عرصه عمل در بازارها نیز یکی از مهم ترین اوراق مشتقه محسوب می شود. زیرا با خاصیت دوگانه خود یعنی ترکیب اختیار از یکسو و تعهد از سوی دیگر، برخلاف ابزارهایی چون قراردادهای آتی خواستاران بیشتری را مجذوب خود می کند.

وی ضمن اشاره به تاکید دکتر شاپور محمدی بر راه اندازی معاملات اوراق اختیار معامله عنوان کرد: با توجه به اهمیت این ابزار، تلاش گسترده ای برای راه اندازی معاملات اوراق اختیار معامله آغاز شد. تلاشی که نتیجه آن را امروز می بینیم و شاهد آغاز معاملات اوراق اختیار معامله در بازار سرمایه ایران هستیم. بازاری که با گذر 50 سال از عمر آن، جای خالی چنین ابزاری در آن احساس می شد.

به گفته این عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با راه اندازی معاملات این اوراق، نه تنها یکی از نیازهای اصلی فعالین این بازار برطرف شده است (که گواه آن انجام بیش از دو هزار معامله تنها در نخستین روز معاملات این ابزار در بورس کالاست)، بلکه یکی از مشکلات اساسی سرمایه گذاران خارجی نیز پاسخ داده شده است.

وی ادامه داد: اکنون سرمایه گذاران ما می توانند هدف اصلی ابزار آتی سهام هدف اصلی ابزار آتی سهام با استفاده از این ابزار اقدام به پوشش ریسک های ناخواسته کنند. همچنین می توانند با اخذ موقعیت در این ابزار اقدام به سرمایه گذاری و کسب بازدهی کنند.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، این گام را آغازی بر معاملات اوراق اختیار خواند و تاکید کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم تنها آغاز راه بلندی است که در پیش داریم. اکنون تنها معاملات اوراق اختیار معامله را شاهدیم. این امر، موضوعی کوتاه مدت است و در آینده ای بسیار نزدیک معاملات اختیار فروش نیز آغاز می شود.

وی افزود: امروز تنها اوراق اختیار معامله اروپایی را داریم ولی در آینده ای نه چندان دور اوراق امریکایی و انواع دیگر اوراق را خواهیم داشت.

حسن امیری در پایان سخنان خود از دست اندرکاران پروژه اوراق اختیار معامله، دکتر شاپور محمدی ریاست سازمان بورس، دکتر عراقچی معاون اجرایی سازمان، مدیران عامل بورس کالا، بورس تهران و فرابورس ایران و همچنین آقایان ناصرپور، صحرایی، محسنی، صادقی و خانم نظری، مدیران عامل و همکاران فنی در شرکت سمات و همچنین دکتر پیمانی تشکر و قدردانی به عمل آورد.

هدف اصلی ابزار آتی سهام

اوراق بهادار
 • معرفی اوراق بهادار
 • فرم اوراق
 • سجام و احراز هویت
 • کد بورسی
ضوابط اجرایی
 • ضوابط اجرایی سنجش شرایط مشتری
 • کارمزد
 • اعتبار
بورس کالا
 • معرفی بورس کالا
 • فرم‌های بورس کالا
 • رینگ‌های معاملاتی
 • معاملات آتی
لینک‌ها
بورس انرژی
 • معرفی بورس انرژی
 • فرم‌های بورس انرژی
 • شماره حساب‌ بورس انرژی
معاملات
 • معاملات بورس انرژی
عرضه و پذیرش
سامانه معاملات
 • پشتیبانی سامانه معاملات
 • منابع آموزشی سامانه‌های معاملاتی
 • راهنمای سامانه‌های معاملاتی
اطلاعات بازار
 • وبلاگ تحلیل‌ها و گزارشات
 • گزارش روزانه
 • تحلیل بنیادی
 • بولتن هفتگی
آمار و اخبار و تحلیل‌ها
درباره ما
تماس‌ با ما
 • راه‌های ارتباطی
 • هدف اصلی ابزار آتی سهام
 • شماره حساب‌ها
 • دعوت به همکاری
 • اخبار ویژه کارگزاری

آشنایی با بورس اوراق بهادار

تاریخچه

تاریخچه بورس در دنیا

واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام “واندر بورس” اخذ شده که در اوایل قرن چهاردهم در شهر بروژ بلژیک میزیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد هم می‌آمدند و به دادوستد کالا، پول و اوراق بهادار می‌پرداختند. این نام بعدهابه کلیه اماکنی اطلاق شد که محل دادوستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاري بوده است.بورس سهام و جاافتادن آن در عملیات تجاري و اقتصادي، با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن همراه بوده است. اولین بورس معتبر دنیا، در سال 1611 در شهر آمستردام تشکیل شد و کمپانی معروف هند شرقی سهام خود را در آن بورس عرضه کرد. بورس آمستردام امروزه نیز یکی از منابع مهم تأمین سرمایه در سطح بین‌المللی است. نکتۀ قابل توجه آن است که در هنگام افزایش قابل ملاحظه معاملات سهام، کشورهاي اروپایی نظیر انگلستان، آلمان، سوئیس، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات سهام و ضمانت‌های اجرایی لازم براي آن را وضع کردند تا از هرگونه تقلب و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیري شود.بورس اتریش در وین در سال 1771 افتتاح شد که عمدتاً به معاملات اوراق قرضه دولتی جهت تامین مالی جنگ می‌پرداخت. بورس اتریش در پایان قرن 19 میلادي 2500 سهم را در تابلوي خود داشت و یکی از مهمترین مراکز مالی اروپا به شمار می‌رفت.

در لندن معامله‌گران در بورس جهت انجام معامله در قهوه‌خانه گرد هم می‌آمدند. براي نظم بخشیدن به بازار، قهوه‌خانه نیوجاناتان در سال 1698 به بورس اوراق بهادار تبدیل شد.بورس نیویورك در اواخر قرن هجدهم (1792 (تأسیس شده و با وجود رقباي دیگر، از نظر حجم معاملات و اهمیت در بازار سرمایه آمریکا، در مقام اول قرار دارد.درآمریکا، اولین محل شناخته شده به عنوان بورس اوراق بهادار، در نیویورك و در محوطه‌ای در زیر سایه درخت نارون بزرگی در “وال استریت” بود که بعدها به قهوه‌خانه‌ای در همان نزدیکی انتقال یافت.بورس وال استریت با جمع‌آوری مبالغی به عنوان ورودیه از دلالان (کارگزاران) و گسترش عملیات، تقویت شد و به مجتمع تجاري عظیمی مبدل گردید که بعدها به نام “بورس سهام نیویورك ” به ثبت رسید. درحال حاضر تعداد کارگزاران این بورس به چند هزار شخص حقیقی و حقوقی بالغ می‌گردد. در حال حاضر در اغلب کشورهاي دنیا، بورسهای اوراق بهادار فعالیت می‌کنند.

با این ابزار تکنیکال، نوسان گیری کنید!

لذا در محدوده بیضی آبی رنگ نیز هیچ سیگنالی برای ورود به سهم داده نمی شود و سیگنال های خرید باید صرفا با دید میان مدت باشند و نوسان گیران و سهامداران کوتاه مدت بهتر است از این سهم در این بازه فاصله بگیرند.

با این ابزار تکنیکال، نوسان گیری کنید!

یکی از ابزارهای مهم در تکنیکال ابزاری مبتنی بر نوسانات قیمت سهم هستند که به اسیلاتور یا اندیکاتورها شهرت دارند. در نخستین بولتن 24 آموزشی که قرار است آخر هر هفته تقدیم شما گردد سعی می شود مباحثی کاربردی بنا به تقاضای شما منتشر گردد که از لحاظ محتواو مفهوم در بازار بورس قابل استفاده باشد.

The Average Directional Index ADX

Minus Directional Indicator -DI

Plus Directional Indicator +DI

ADX نوعی اندیکاتور متحرک جهت دار است که در سیستم های معاملاتی و مدل های نوسان گیری کاربرد دارد. اولین بار این اندیکاتور برای معامله کامودیتی ها ایجاد شد اما بعدها برای سهام نیز پر کاربرد گردید.

ابداع کننده اندیکاتور ADX، فردی به نام Wilder است که در سال 1978 اندیکاتورهای مهمی را نظیر ADX,RSI,ATR و مانند آنها را در کتاب خود معرفی کرد و جالب است که بدانیم این ابزار بدون استفاده از کامپیوتر در آن زمان ابداع شدند.

در حقیقت ADX قدرت روند را بدون توجه به جهت صعودی یا نزولی مشخص می کند. عموما ADX را به همراه دو اندیکاتور دیگر +DI و –DI به کار می گیرند که DI اندیکاتور جهت به حساب می آید و تکمیل کننده ADX در تصمیم گیری هاست. با این هدف اصلی ابزار آتی سهام سه اندیکاتور می توان همزمان قدرت و جهت روند را شناسایی کرد.

تشخیص جهت حرکت با مقایسه دو پیوت پیاپی سقف و کف میسر خواهد شد. بدان معنا که دو نقطه کف و سقف پیاپی را می توان مقایسه کرد و جهت را دریافت.

با توجه به اندیکاتورهای +DI و –DI نحوه محاسبه دستی آنها بدین گونه است که تفاضل سقف فعلی با سقف قبلی را با تفاضل کف فعلی با کف قبلی مقایسه می کنند و این مقایسه می تواند حتی برای دو کندل متوالی بدست آید. اگر تفاضل سقف ها بیشتر بود جهت روند مثبت و اگر تفاضل کف ها بیشتر بود روند منفی می باشد.

به بیان دیگر از لحاظ روانشناسی و به طور چشمی هر گاه در دو کندل متوالی یا دو پیوت متوالی سقف ها به نسبت کف ها، فاصله بیشتری از هم داشتند، آنگاه روند مثبت و در غیر این صورت روند منفی خواهد بود.

همانطور که اشاره شد کاربرد اصلی ADX در تعیین قدرت روند می باشد اما تعیین جهت روند هم به رو فوق امکان پذیر می باشد ولی چیزی که بیش از هر نکته ای اهمیت دارد آن است که بر خلاف تصور عموم ، برخی اندیکاتورها مانند ADX برای سهام با نقدشوندگی کم نمی توانند کاربرد داشته باشند که علت آن نحوه محاسبات این قبیل اندیکاتورهاست لذا سعی کنید از این اندیکاتور برای تشخیص قدرت و جهت روند سهام با نقدشوندگی بالا استفاده کنید. منظور از نقدشوندگی آن دسته از سهام متوسط و بزرگی ست که قابلیت تبدیل به پول نقد در کمترین زمان را داشته باشند.

ADX را باید زمانی استفاده نمود که بتوان جهت برای روند مربوطه تعیین کرد. بهترین حالتی که می تواند این اندیکاتور را پر کاربرد و موثر نامید زمانی ست که عدد ADX در نمودار بالای 25 و حتی 30 باشد. به صورت تجربی دقت این اندیکاتور در مقادیر کمتر از 20 کم می شود و بهتر است از آن استفاده نگردد.

نمونه ای از اندیکاتور ADX برای سهام فولاد مبارکه دربازه 6 ماهه در تصویر بالا نشان داده شده است. در کادر پایین ، خط سبز رنگ ADX است و +DI و –DI به ترتیب با رنگ های آبی و قرمز نشان داده شده اند.
همانگونه که مشاهده می شود در نمودار فوق در محدوده بیضی زرد رنگ ADX هیچ سیگنالی نمی دهد چراکه عملا سهم در یک محدوده مشخصی در حال نوسان است ضمن آنکه در دایره قرمز خط آبی رنگ، خط قرمز را قطع کرده است که به معنای تغییر جهت روند در آینده می تواند باشد و روند ضعیف ADX در محدوده بیضی زرد نشان می دهد قطع کردن خطوط عملا سیگنال خریدی به شما در کوتاه مدت نخواهد داد. سهامداران و نوسان گیران نیز با ورود به محدوده زرد رنگ و کاهش قدرت روند (ADX نزولی) به صورت هوشمندانه باید اقدام به خارج شدن از سهم کنند.

در بیضی آبی رنگ اتفاق جالب دیگری رخ می دهد و آنکه با جهش ADX (خط سبز در اندیکاتور) خط قرمز همچنان بالای خط آبی ست و این بدان معناست که فشار و هیجان از نوع فروش بالاترخواهد بود و به معنای دقیق تر فاصله بین دو کف متوالی بیشتر از دو سقف متوالی هستند و –DI عدد بزرگتری را نشان می دهد که از لحاظ گرافیکی در اندیکاتور خط قرمز بالای خط آبی قرار خواهد گرفت. لذا در محدوده بیضی آبی رنگ نیز هیچ سیگنالی برای ورود به سهم داده نمی شود و سیگنال های خرید باید صرفا با دید میان مدت باشند و نوسان گیران و سهامداران کوتاه مدت بهتر است از این سهم در این بازه فاصله بگیرند.

شما می توانید برای استفاده از این اندیکاتور در نرم افزارهای مختلف مانند ره آورد نوین، داینامیک تریدر، متاتریدر یا مفید ترید و غیره به راحتی در بخش اندیکاتور یا اسیلاتور این ابزار را روی نمودار قرار داده و آن را بررسی کنید. بهتر است از تایم فریم روزانه برای این اندیکاتور استفاده کنید و گاها با ترکیب این اندیکاتور با برخی ابزار دیگر می توان سیستم های معاملاتی کارا و مناسبی ایجاد کرد ولی لازمه استفاده از این سیستم های معاملاتی تجربه و درک بالا از مفاهیم اصلی اندیکاتورهاست که ضامن دقت سیگنال ها خواهد بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.