تحلیل بلند مدت


تپسی : در راستای اجرای ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مصوب 1386/05/03 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به استحضار می رساند، این شرکت در جهت تحقق برنامه توسعه جغرافیایی در شهرهای جدید و افزایش عمق بازار شهر های.

تحلیل بلندمدت و کوتاه‌مدت آثار تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی با رویکرد نیوکینزین

مقاله حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی که منجر به تورم می‌شود چه آثار و پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت روی اقتصاد دارد. نتایج نشان می‌دهد مالیات تورمی موجب کاهش متغیرهای مصرف، تولید و سرمایه‌گذاری دربلندمدت می‌شود. همچنین نتایج حاصل از توابع تکانه سیاستی نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت اگرچه افزایش حجم پول منجر به افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود اما با کاهش ساعات کار خانوارها که از تورم ناشی می‌شود، مقدار تولید کاهش خواهد یافت و به عنوان مثال، یک افزایش به میزان یک انحراف معیار باعث افزایش نرخ تورم به اندازه 157/1 درصد و کاهش ساعت کار خانوارها به انداره 062/0 درصد، کاهش مانده حقیقی پول به اندازه 157/0 درصد، کاهش تولید به اندازه 0368/0 درصد و کاهش مصرف به اندازه 157/0 درصد خواهد شد. ولی در مقابل، این سیاست باعث افزایش ذخیره سرمایه به اندازه 264/0 درصد و افزایش سرمایه‌گذاری به اندازه 3/6 درصد خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.22285954.1397.9.33.3.7

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Short and Long Term Analysing the Effect of Government's Financing through Inflation Tax Using New Keynesian Approach

نویسندگان [English]

 • seyed abbas hoseini ghafar 1
 • rasoul bakhsi dastjerdi 2
 • majid sameti 2
 • Houshang Shajari 2

1 Ph.D. Student of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Associate Professor of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

The purpose of this study is to investigate wheatear fiscal expansion of monetary policy leads to inflation and what are its short-term and long-term consequences on the economy. The results showed that the consumption, production, and investment variables will be negatively affected by this mode of financing in the long run. The findings of policy shock functions indicate that increasing in the money stock leads to increase in the short term investment but reducing household labor hours will reduce production because of inflation. For example, increasing in the amount of a standard deviation would increase the inflation rate by 1.157 % as well as it would reduce household labor hours, real money balance, production and consumption respectively by 0.062%, 0.157%, 0.0368%, and 0.157%. On the contrary, this policy will increase capital by 0.264% and investment by 6.3%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inflation Tax
 • monetary policy
 • Welfare Cost
 • Dynamic Stochastic General Equilibrium

مراجع

ایزدخواستی، حجت (1392). "تحلیل تأثیر مالیات تورمی بر تخصیص منابع و رفاه: مطالعه موردی اقتصاد ایران". پایان‌نامه دکتری، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد.

ایزدخواستی، حجت (1395). "ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات اﺻﻼح ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی در ایران رویکرد پیشاپیش نقد CIA". فصلنامه تحقیقات و مدل‌سازی اقتصادی، شماره 28، 226-191.

تقوی، مهدی و صفرزاده، اسماعیل (1389). "نرخ بهینه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید". فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، سال سوم، شماره 3، 104-77.

جعفری صمیمی، احمد و تقی‌نژاد عمران، وحید (1383). "رابطه بین تورم و رفاه: مطالعه‌ای تجربی در اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال چهارم، شماره 14، 88-59.

جعفری صمیمی، احمد و تقی‌نژاد عمران، وحید (1383). "هزینه رفاهی تورم: بسط الگوی لوکاس و ارائه دیدگاه جدید". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 64، 72-55.

حاج امینی، مهدی؛ احمدی شادمهری، محمد طاهر؛ فلاحی، محمدعلی و ناجی میدانی، علی اکبر (1395). "بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال شانزدهم، شماره 4، 84-57.

خلیلی عراقی، منصور؛ عباسی‌نژاد، حسین و گودرزی، یزدان (1395). "هزینه رفاهی تورم در ایران با رویکرد مدل حداقل مربعات معمولی پویا". فصلنامه پژوهش‌نامه اقتصادی، سال شانزدهم، شماره 20، 79-57.

زائری، محمد و ندری، کامران (1392). "محاسبه هزینه رفاهی تورم در ایران". فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال دوم، شماره 4، 70-39.

سامتی، مرتضی؛ صامتی، مجید و جعفری، غلامحسین (1384). "عدم تعادل‌های مالی دولت و نرخ تورم در ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 24، 116-95.

گوگردچیان، احمد؛ بخشی دستجردی، رسول و هاشمی‌فرد، عاطفه (1394). "رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻮل ﺳﯿﺪراﺳﮑﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و سوم، شماره 75، 230-211.

متوسلی، محمود؛ ابراهیمی، ایلناز؛ شاهمرادی، اصغر و کمیجانی، اکبر (1389). "طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به‌عنوان یک کشور صادرکننده نفت". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال دهم، شماره 4، 116-87.

Aiyagari, S. R., Braun, T. & Eckstein, Z. (1996). “Transaction Services Inflation and Welfare”. Working Paper, Federal Reserve Bank of Minneapolis, No. 551.

Bailey, M. J. (1956). “The Welfare Cost of Inflationary Finance”. Journal of Political Economy, 64(2), 93-110.

Benkhodja, M. T. (2014). “Monetary Policy and the Dutch Disease Effect in an Oil Exporting Economy”. International Economics, 138, 78–102.

Braun, R. A. (1994). “How Large is the Optimal Inflation Tax?”. Journal of Monetary Economics, 34(2), 201–214.

Chang, W., Tsai, H., Chang, J. & Lee, H. (2015). “Consumption Tax, Seigniorage Tax and Tax Switch in a Cash-in-Advance Economy of Endogenous Growth. Journal of Economics, 114(1), 23–42.

Chiu, J. & Molico, M. (2011). “تحلیل بلند مدت Uncertainty, Inflation and Welfare”. Journal of Money, Credit and Banking, 43(7), 487-512.

Cole, H. & Stockman, A. C. (1988). “Specialization, Transactions Technologies, and Money Growth”. NBER, Working Paper, No. 2724.

Correia, I. & Teles, P. (1996). “Is the Friedman Rule Optimal When Money is an Intermediate Good”. Journal of Monetary Economics, 38(2), 223–44.

Dibooglu, S. & Kenc, T. (2009). “Welfare Cost of Inflation in a Stochastic Balanced Growth Model”. Economic Modelling, 26(3), 650-658.

Dixit, A. & Stiglitz, J. (1997). “Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity”. American Economic Review, 67, 297–300.

Dotsey, M. & Ireland, P. (1996). “The Welfare Cost of Inflation in General Equilibrium”. Journal of Monetary Economics, 37(1), 29-47.

English, W., Christopher, J. & Lopez-Salido, D. (2017). “Money Financed Fiscal Programs: A Cautionary Tale”. Finance and Economics Discussion Series 2017-060. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System PP.1-48.

Erosa, A. & Ventura, G. (2002). “On Inflation as a Regressive Consumption Tax”. Journal of Monetary Economics, 49(4), 761–795.

Friedman, M. (1953). “Discussion of the Inflationary Gap, in Essays in Positive Economics”. Chicago Univ: Chicago Press. 251-262.

Friedman, M. (1969). “The Optimum Quantity of Money and Other Essays”. Chicago: Aldine Publishing Company, Hawthorne. New York.

Gillman, M. (1993). “The Welfare Cost of Inflation in Ccash-In-Advance Economy with Costly Credit”. Journal of Monetary Economics, 31(1), 97–115.

Gomme, P. (1993). “Money and Growth Revised: Measuring the Cost of Inflation in an Endogenous Growth Model”. Journal of Monetary Economics, 32, 95-115.

H0, W. M., Zeng, J. & Zang, J. (2007). “Inflation Tax and Welfare with Externality and Leisure”. Journal of Money, Credit and Banking, 39(1), 105-131.

Heer, B. (2003). “Welfare Costs of Inflation in a Dynamic Economy with Search Unemployment”. Journal of Economic Dynamic & Control, 28(2), 255–272.

Ireland, P. (2004). “Money's Role in the Monetary Business Cycle”. Journal of Money, Credit and Banking, 36(6), 969-983.

Kimbrough, K. & Spyridopoulos, I. (2012). “The Welfare Cost of Inflation in Greece”. South-Eastern Europe Journal of Economics, 1, 41-52.

Kimbrough, K. P. (1986). “The Optimal Quantity of Money Rule in the Theory of Public Finance”. Journal of Monetary Economics, 18(3), 277-284.

Leong Teo, W. & Yang, P. (2011). “Welfare Cost of Inflation in a New Keynesian Model”. Journal of Pacific Economic Review, 16, 313–338.

Lu, H. C., Chen, B. L. & Hsu, M. (2011). “The Dynamic Welfare Cost of Seigniorage Tax and Consumption Tax in a Neoclassical Growth Model with a Cash-in-Advance Constraint”. Journal of Macroeconomics, 33(2), 247-258.

Lucas, R. E. & Stokey, N. L. (1983). “Optimal Fiscal and Monetary Policy in an Economy without Capital”. Journal of Monetary Economics, 12, 55-93.

McCallum, B. & Goodfriend, M. (1987). “Demand for Money: Theoretical Studies, in the New Palgrave, a Dictionary of Economic”. ed. by John Eatwell, Murray Milgate and Peter Newman, London: Macmillan, New York, Stockton Press, PP. 775-781.

Mulligan, C. B. & Sala-I-Martin (1997). “The Optimum Quantity of Money: Theory and Evidence”. Journal of money, Credit and Banking, 29(4), 687-715.

Palivos, T. & Yip, C. (1995). “Government Expenditure Financing in an Endogenous Growth Model: A Comparison”. Journal of Money, Credit and Banking, 27(4), 1159-1178.

Phelps, E. (1973). “Inflation in the Theory of Public Finance”. The Swedish Journal of Economics, 75(1), 67-82.

Ramsey, F. P. (1927). “A Contribution to the Theory of Taxation”. The Economic Journal, 37(145), 47-61.

Reis, R. (2007). “The Analytics of Monetary Non-Neutrality in Sidrauski Model”. Economics Letters, 94, 129-135.

Rotemberg, J. (1982). “Monopolistic Price Adjustment and Aggregate Output”. Review of Economic Studies, 49, 517–531.

Samuelson, P. A. (1958). “An Exact Consumption-Loan Model of Interest with or without the Contrivance of Money”. The Journal of Political Economy, 66(6), 467-482.

Sidrauski, M. (1967). “Rational Choice and Patterns of Growth in a Monetary Economy”. The American Economic Review, 57(2), 534-544.

Unalmis, D., Unalmis, I. & Derya, F. U. (تحلیل بلند مدت 2008). “Oil Price Shocks, Macroeconomic Stability and Welfare in a Small Open Economy”. Research and Monetary Policy Department, Working Paper, Central Bank of Turkey.

Weiss, L. M. (1980). “The Effects of Money Supply on Economic Welfare in the Steady State”. Journal of Econometrica, 48(3), 565-576.

Wu, Y. & Zhang, J. (1998). “Endogenous Growth and the Welfare Costs of Inflation: A Reconsideration”. Journal of Economic Dynamics and Control, 22(3), 465–483.

Yavari, K. & Mehrnoosh, M. (2005). “The Welfare Cost of Inflation in Iran”. Iranian Economic Review, 10(14), 111-117.

اهمیت انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال مملو است از مفاهیم مختلفی که تسلط بر آن‌ها لازمه تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال توانمند است. یکی از مفاهیم ابتدایی که در این حوزه مطرح می‌شود، بحث تایم فریم است. زمانی که به دنبال بررسی تغییرات قیمت دارایی در یک بازه زمانی خاص هستیم، بحث تایم فریم به میان می‌آید. نمودارهای کندل استیک به عنوان یکی از مشهورترین نمودارها در تحلیل تکنیکال صرفاً قیمت باز، بسته شدن و همچنین کمترین و بیشترین قیمت یک دارایی را در طول روز معاملاتی نشان می‌دهد. اما گاهی اوقات ما به دنبال آن هستیم که تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی به طور پیوسته مورد بررسی قرار دهیم. در اینجا باید از نمودارهای دیگری استفاده کرد و به کمک تایم فریم بازه زمانی مورد نظر را روی نمودار تعیین نمود. اگر می‌خواهید بدانید که تایم فریم چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد، در ادامه با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

تایم فریم چیست؟

عبارت Time Frame در زبان فارسی به بازه زمانی ترجمه می‌شود؛ اما بین معامله‌گران در بازارهای مالی همان اصطلاح تایم فریم مرسوم شده است. وقتی صحبت از نمودار قیمت یک سهم یا دارایی دیگر به میان می‌آید، به طور ناخودآگاه باید مفهوم زمان نیز در نظر گرفته شود. این زمان می‌تواند در چند دقیقه تا چند ماه متغیر باشد. به این بازه زمانی که برای بررسی تغییرات قیمت یک دارایی در نظر گرفته می‌شود، اصطلاحاً تایم فریم گفته می‌شود.

انتخاب بهترین بازه زمانی برای تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی روند قیمت یک دارایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. معمولاً تایم فریم‌ها به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند. با این وجود هر فرد تحلیل بلند مدت تحلیل بلند مدت باید متناسب با استراتژی معاملاتی خاص خودش و همچنین نوع بازی که در آن فعالیت می‌کند، تایم فریم مورد نظرش را انتخاب کند. در ادامه در خصوص انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال بحث می‌کنیم.

انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تا اینجا با مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. حال نوبت به آن می‌رسد که انواع بازه‌های زمانی که در تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار دهیم.

1. تایم فریم کوتاه‌مدت

تایم فریم‌های کوتاه‌مدت صرفاً مناسب تریدرهایی است که به طور دائمی در بازار فعالیت می‌کنند و زمان زیادی را در معامله‌گری سپری می‌کنند. نکته مهم در خصوص این دسته از تایم فریم‌ها آن است که به دلیل بازه زمانی کوتاهی که برای آن‌ها انتخاب می‌شود، جزئیات بیشتری از نمودار به نمایش در می‌آید. به همین دلیل می‌توان سیگنال‌های بیشتری از نمودار استخراج کرد؛ چراکه الگوهای تحلیل تکنیکال در این بازه زمانی بهتر قابل تشخیص است.

البته به تبع اینکه بازه زمانی در این شیوه محدود است، باید توجه داشته باشید که زمان کمی برای استخراج نکات مورد نظر در نمودار دارید. تایم فریم کوتاه مدت مناسب کسانی است که به دنبال نوسان گیری در بازار هستند.

2. تایم فریم میان‌مدت

تایم فریم‌های میان مدت معمولاً روی بازه‌های زمانی بین پانزده دقیقه تا یک روز تقسیم می‌شوند. معامله‌گرانی که از این نوع تایم فریم‌ها استفاده می‌کنند، نیاز به رصد دائمی بازار ندارند و می‌توانند با استفاده از تحلیل بنیادی در کنار اخبار اقتصادی پیرامون دارایی، اقدام به معامله در بازار کنند.

3. تایم فریم بلندمدت

تایم فریم‌های بلندمدت از روزانه آغاز می‌شود تا ماهانه ادامه پیدا می‌کند. استفاده از این تایم فریم‌ها بیشتر مناسب معامله‌گرانی است که به دنبال تحلیل رفتار سهم در بلندمدت هستند. به این ترتیب می‌توان تصویری از عملکرد قیمتی آن به دست آورد. البته بسیاری از تحلیلگران بنیادی نیز نیم نگاهی به نمودار قیمت سهام در تایم فریم‌های بلندمدت می‌اندازند.

مهم‌ترین عوامل مؤثر در انتخاب تایم فریم چیست؟

همان‌طور که اشاره کردیم عوامل متعددی در انتخاب تایم فریم معاملاتی برای هر فرد اثرگذار هستند که در اینجا به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

1. نوع بازار مالی

در بازار بورس ایران به دلیل محدودیت نوسان قیمت در طول یک روز، معمولاً استفاده از تایم فریم‌های کوتاه مدت چندان کارایی ندارد. بنابراین بهترین تایم فریم بورس ایران در میان‌مدت یا بلندمدت بسته به نوع استراتژی معاملاتی تعیین می‌شود. اما در مقابل در فارکس و بازار ارزهای دیجیتال به دلیل آنکه بازار هیچ‌گونه دامنه نوسانی ندارد و همچنین نوسانات بسیار زیادی در کوتاه مدت در دارایی‌ها رخ می‌دهد، می‌توان از تایم فریم کوتاه مدت استفاده نمود. در واقع تایم فریم مناسب نوسان‌گیری در کوتاه‌مدت یا میان مدت تعیین می‌شود.

2. تعیین سطوح حمایت و مقاومت

یکی از مهم‌ترین اصول در معامله‌گری در بازارهای مالی، بررسی کردن سطوح حمایت و مقاومت دارایی است. بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال باید به گونه‌ای انتخاب شود که این سطوح حمایتی یا مقاومتی با دقت بالایی تعیین شوند. در همین راستا، تایم فریم‌های کوتاه مدت احتمال خطا در خرید و فروش‌ها را افزایش می‌دهد ولی در مقابل هرچه بازه زمانی طولانی‌تر در نظر گرفته شود، درصد خطا به مراتب کاهش پیدا می‌کند.

3. روش تحلیل افراد

الگوهای قیمتی که در نمودار قیمت یک دارایی تشکیل می‌شود، به عنوان فرصت‌های معاملاتی به شمار می‌روند که افراد برای ورود یا خروج از یک دارایی می‌توانند مورد استفاده قرار دهند. وقتی تایم فریم در تحلیل تکنیکال خیلی بزرگ در نظر گرفته می‌شود، باید زمان زیادی را به انتظار نشست تا الگوهای قیمتی در نمودار مشاهده شود. اما هرچه تایم فریم در بازه زمانی کوتاه‌تری انتخاب شود، به همان اندازه امکان مشاهده الگوهای قیمتی بیشتر می‌شود. در نتیجه فرصت‌های معاملاتی بیشتری پیش روی معامله‌گر قرار می‌گیرد. اما هیچ‌گاه این طور نیست که فرصت‌های معاملاتی بیشتر به معنی کسب سود بیشتر باشد. بلکه لازم است تا یک حالت بهینه‌ای بین تایم فریم و فرصت‌های معاملاتی بسته به روش تحلیل انتخاب شود.

4. استراتژی معاملاتی

اگر جزء کسانی هستید که ترید کردن را به عنوان جزئی از وجود خود به شمار می‌آورند و لحظه به لحظه با بازار زندگی می‌کنند، تایم فریم‌های کوتاه مدت می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. اما واقعیت این است که این شیوه ترید کردن دشواری‌های خاص خودش را دارد و افراد باید متحمل فشارهای عصبی زیادی شوند. ولی به هر ترتیب روحیه برخی از معامله‌گران با این شرایط سازگار است و می‌توانند از این شرایط سخت گلیم خود را از آب بیرون بکشند. به همین دلیل حتماً باید روحیه شخصی و استراتژی معاملاتی برای انتخاب تایم فریم مناسب در نظر گرفته شود.

5. افق زمانی سرمایه‌گذاری

برخی به عنوان نوسان گیر در بازار فعالیت می‌کنند و به همین دلیل نیاز دارند که هر لحظه در بازار حضور داشته باشند و افق زمانی معاملاتی خود را کوتاه مدت در نظر می‌گیرند. اما در مقابل کسانی نیز هستند که در نقش سرمایه‌گذار در بازار فعالیت می‌کنند و افق زمانی خود را طولانی مدت در نظر می‌گیرند. این افراد می‌توانند در تایم فریم‌های بلندمدت را در نظر بگیرند.

چگونه می‌توان بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال را انتخاب کرد؟

انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال برای هر فردی باید به صورت اختصاصی صورت بگیرد. اما با این وجود به تجربه ثابت شده است که نکات زیر در انتخاب تایم فریم باید در نظر گرفته شود:‌

 • در بورس ایران بهترین تایم فریم برای معامله‌گری معمولی، تایم فریم روزانه است. اگر به دنبال نوسان گیری هستید نیز باید از بازه زمانی 30 دقیقه‌ای استفاده کنید.
 • در بازار ارزهای دیجیتال با افق سرمایه‌گذاری بلند مدت بهترین بازه زمانی، روزانه است و برای نوسان گیری می‌توان از تایم فریم 30 دقیقه‌ای استفاده کرد. این بازه زمانی بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال نیز به شمار می‌رود.
 • در بازار فارکس نیز نباید به هیچ عنوان از بازه زمانی کمتر از یک ساعت استفاده کنید و بهترین تایم فریم‌ها چهارساعته یا یک روزه است.

تایم فریم‌های مناسب برای سبک‌های مختلف معامله‌گری

یک بحث مهم دیگر درباره انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال وجود دارد و آن مربوط به انتخاب تایم فریم مناسب با توجه به سبک‌های معاملاتی است. البته آنچه در ادامه ذکر می‌کنیم برای عموم تریدرها صادق نیست و ممکن است تریدری باشد که از تایم فریم‌های متفاوتی با آنچه اشاره می‌کنیم، استفاده کند. این مسئله به انتخاب استراتژی معاملاتی هر فرد بستگی دارد.

1. تایم فریم مناسب سبک معاملات پایان روز

کسانی که شغل اول‌شان ترید کردن نیست و نمی‌توانند به صورت دائمی بازار را رصد کنند، از سبک معاملات پایان روز بهره می‌برند. در این روش از تایم فریم روزانه، هفتگی و ماهانه استفاد می‌شود تا دید بلندمدت روی نمودار قیمت حاصل شود.

2. تایم فریم مناسب معامله‌گران بنیادی

معامله‌گران بنیادی نیز روی پارامترها و متغیرهای کلان مؤثر در بازار و دارایی‌ها متمرکز هستند. به همین دلیل خیلی در قید و بند نوسانات کوتاه‌مدت قرار نمی‌گیرند. بهترین تایم فریم برای معامله‌گران بنیادی، تایم فریم هفتگی و ماهانه است. البته زمانی که التهابات در بازار به اوج می‌رسد برای مدیریت ریسک به سراغ تایم فریم روزانه هم می‌روند.

3. تایم فریم مناسب معاملات بین روزی

معامله‌گرانی هستند که پوزیشن‌های معاملاتی خود را در کمتر از یک روز کاری در بازار می‌بندند. تحیل تکنیکال پایه و اساس ترید کردن این دسته از معامله‌گران است. تایم فریم یک دقیقه، پنج دقیقه، پانزده دقیقه، سی دقیقه و یک ساعت بهترین گزینه برای این گزوه از تریدرها است.

4. تایم فریم مناسب برای معامله مبتنی بر خبر

در طول یک روز دائما اخبار اقتصادی گوناگونی در بازار مخابره می‌شود. گاهی اوقات این اخبار به طور مستقیم به یک دارایی مربوط می‌شوند و در برخی مواقع نیز تأثیر غیر مستقیمی روی بازار دارند. تشخیص اخبار واقعی از دروغ و همچنین درک میزان اثرگذاری آن‌ها بر بازار در کوتاه مدت و بلندمدت کار فوق‌العاده دشواری است. تنهای عده معدودی از تریدرها در سراسر بازارهای مالی هستند که می‌توانند از این داده‌ها و خبرها اطلاعات مورد نظر خود را استخراج کنند. در این سبک معامله نیز از تایم فریم‌های یک دقیقه، پنج دقیقه و پانزده دقیقه استفاده می‌شود.

5. تایم فریم مناسب معاملات اسکالپ

اسکالپرها کسانی هستند که دیوانه‌وار عاشق بازار هستند و تمام وقت خود را در بازار سپری می‌کنند. این دسته از معامله‌گران به ندرت از پشت سیستم بلند می‌شوند و هر لحظه چشم‌شان به صفحه مانیتور دوخته شده و بازار را رصد می‌کنند. این روش معامله‌گری چالش‌های روحی و روانی جدی را نیز برای افراد به دنبال دارد و تنها معامله‌گران حرفه‌ای که از لحظه لحظه حضورشان در بازار لذت می‌برند، از آن استفاده می‌کنند. تایم فریم‌های یک دقیقه و پنج دقیقه مهم‌ترین تایم فریم‌هایی است که اسکالپرها استفاده می‌کنند.

کلام پایانی

در این مقاله بررسی کردیم که مفهوم تایم فریم چیست و چرا انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال باید نهایت دقت را در نظر گرفت. واقعیت این است که انتخاب بازه زمانی صحیح برای معامله‌گری نیاز به تجربه دارد. برای دستیابی به تجربه نیز باید زیر نظر افراد متخصص مدتی فعالیت نمایید تا به مهارت کافی دست پیدا کنید.

زمان مناسب برای خرید سهام با نگاه بلندمدت و نوسان‌گیری کوتاه‌مدت است‌

زمان مناسب برای خرید سهام با نگاه بلندمدت و نوسان‌گیری کوتاه‌مدت است‌

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: از نظر ارزش جایگزینی اکثر سهم‌های بازار ارزنده هستند و قیمت فعلی بسیاری از سهم‌ها حتی به یک پنجم ارزش جایگزینی رسیده، تقریبا کل بازار سرمایه نسبت به بازارهای جهانی ارزان بوده است.

به گزارش ایرنا از سازمان بورس و اوراق بهادار، «امیر تحلیل بلند مدت سیدی» با بیان اینکه بسیاری از سهم‌ها نیز نسبت به ارزش بازار سرمایه خود ارزان هستند، بیان کرد: منفی‌های بازار سرمایه دلایل متعددی دارد و یکی از این دلایل، نگرانی بابت احتمال رکود و کاهش قیمت در بازارهای جهانی است که معتقدم این نگرانی منطقی است.

وی با بیان اینکه به هر حال افزایش نرخ بهره در اروپا و امریکا فشاری بر بازارهای کالایی تحمیل کرده و در هفته‌های اخیر شاهد اصلاح قیمت کامودیتی‌ها بوده‌ایم، گفت: طبیعی است که این نگرانی در مورد سهم‌های گروه پتروشیمی، معدنی و فلزی بازار سرمایه ما نیز وجود داشته باشد، البته به طور کلاسیک بورس کشور ما در شهریور ماه با افزایش عرضه مواجه می‌شود اما کلیت بازار سرمایه در سطح ارزنده‌ای قرار دارد و هر چه قیمت‌ها بیشتر افت می‌کند، ارزندگی سهم‌ها افزایش می‌یابد.

سیدی تاکید کرد: با چشم‌انداز احتمال رکود در بازارهای جهانی، انتظار رشد در برخی سهم‌ها نمی‌رود اما انتظار افت قیمت سهم‌های وابسته به قیمت‌های جهانی هم وجود ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اواخر شهریور ماه، زمان مناسبی هم برای خرید سهام با نگاه بلندمدت و هم با نگاه نوسان‌گیری کوتاه مدت است‌.

وی ضمن تاکید بر امکان انتخاب گزینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری تصریح کرد: فرصت‌های نامتوازن در بازار سرمایه ما وجود دارد و نباید تصور کرد همه سهم‌ها دسته جمعی رشد یا افت خواهند داشت.

سیدی با بیان اینکه اگر تحلیل درستی از شرایط داشته باشیم، همواره می‌توان سهم‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بازار شناسایی کرد، گفت: به طور مثال برخی صنایع همچون فولادی‌ها و. سال‌ها با انرژی ارزان قیمت فعالیت کرده و سودآور بوده‌اند اما با توجه به مشکلات در تامین برق و گاز صنایع و ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی و. فرصت رشد سودآوری از صنایع انرژی بر گرفته خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در چنین شرایطی، اصلاح سیاست‌ها می‌تواند سبب جذابیت صنایع حوزه تامین انرژی همچون نیروگاهی‌ها برای یک بازه زمانی بلند مدت شود. علاوه بر این سهام شرکت‌هایی که تا چندی قبل مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده‌اند نیز پتانسیل بالایی برای رشد سودآوری در یکی دو سال آینده دارند.

کاهش دو روز گذشته شاخص کل منطقی بود؟

بورس تهران

مصطفی محبی مجد گفت: اگرچه در دو روز گذشته بازار سرمایه منفی بوده و شاخص کل بورس نیز افت تقریبا ۲۲ هزار واحدی داشته؛ اما نکته قابل توجه حجم پایین معاملات نسبت به ارزش بازار بود و این اتفاق نشان می‌دهد هم فروشنده جدی در بازار نیست و هم نقدینگی چندانی در بازار وجود ندارد.

مصطفی محبی مجد کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، بیان کرد: بازار سرمایه را می‌توان هم بصورت کوتاه مدت و هم بلند مدت تحلیل کرد. در تحلیل کوتاه مدت، بازار سرمایه عمدتا از متغیرهای سیاسی و سیاستی متاثر می‌شود؛ اما در تحلیل بلندمدت، معمولا بازار سرمایه از متغیرهای کاملا اقتصادی تاثیر می‌پذیرد و فقط آن دسته از متغیرهای سیاسی در بلندمدت تاثیرگذار خواهد بود که منجر به تغییر ساختارها شود.

وی افزود: یکی از متغیرهای اثرگذار در تحلیل بلند مدت بازار سرمایه که می‌تواند محرک ورود نقدینگی به این بازار شود، نرخ بهره بین بانکی است که در ۲ سال گذشته روند کاهشی نداشته و نوسان‌های اندک هم اثر چندانی بر هدایت نقدینگی به سمت این بازار نداشته است. متغیر اثرگذار دیگر، نرخ ارز در سامانه نیما است که در صورت نزدیک شدن به نرخ بازار آزاد، موجب کاهش P/E و افزایش حاشیه سود شرکت‌های صادرات محور بازار سرمایه خواهد شد؛ ولی کماکان شاهد فاصله نرخ سامانه با بازار آزاد هستیم. (البته افزایش نرخ ارز نیمایی موجب کاهش سطح رفاه اقشار متوسط و ضعیف خواهد شد و دلیل اصرار سیاست گذاران به دو نرخی بودن ارز احتمالا همین موضوع بوده است).

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به منفی‌های دو روز اخیر گفت: اگرچه در دو روز گذشته بازار سرمایه منفی بوده و شاخص کل بورس هم افت تقریبا ۲۲ هزار واحدی داشته؛ اما نکته قابل توجه حجم پایین معاملات نسبت به ارزش بازار بود و این اتفاق نشان می‌دهد هم فروشنده جدی در بازار نیست و هم نقدینگی چندانی در بازار وجود ندارد. به رغم خلق نقدینگی در دو سال گذشته، این نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت نشده و با توجه به ورود تعدادی شرکت جدید به این بازار (تحلیل بلند مدت عرضه های اولیه) پول جدیدی وارد این بازار نشده است.

محبی مجد در پاسخ به این سوال که "روزهای تلخ بازار سرمایه چه زمان خاتمه می‌یابد؟" اظهار کرد: یا باید اتفاقی سیاسی مثل احیای برجام، خوشبینی نسبت به بازار سرمایه را افزایش دهد یا اخبار سیاستی از جمله واگذاری بلوکی خودروسازان، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، تغییر نرخ بهره بین بانکی و. از سوی وزارت صمت یا وزارت نفت یا بانک مرکزی به بازار سرمایه مخابره شده و برخی صنایع و شرکت های بازار را جذاب کند. بازار سرمایه به دنبال تغییراتی است که جریان‌سازی کند و برای این جریان سازی باید اتفاقاتی رخ دهد که در بلند مدت روند سودآوری شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد. وعده‌های مثبت و گفتار درمانی دیگر تاثیری در تغییر روند این بازار نخواهد داشت و باید منتظر اتفاقات اثرگذار بر اقتصاد کشور یا عملیات شرکت‌ها بود.

تحلیل بلند مدت

Bourse24 Ads 134

11:21 فراکا. مخصوص اعضاء
11:19 در گر. مخصوص اعضاء
11:16 دو نماد بیمه ای البرز و پارسیان پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله هستند.
11:14 با وج. مخصوص اعضاء
11:12 طی دقایق اخیر حقیقی ها تحرکات کمتری از خود نشان دادند. به طوری که مشارکت آن ها در بخش خریدهای کل بازار به 82,34 درصد و در بخش فروش نیز به 85,7 درصد کاهش یافته است.
11:07 تعطیل. مخصوص اعضاء
11:01 شستا. مخصوص اعضاء

جدیدترین اخبار

رئیس مجلس شورای اسلامی: راه توسعه کشور از مسیر بانک‌ها می‌گذرد

افزایش 89 درصدی فروش گریس در شرکت نفت ایرانول

تغییر گروه اطلاعیه در «آبین»

نخستین فروش املاک به نفع شهر در بورس کالا کلید خورد

«وسبحان» از دلایل رشد سود عملیاتی خود گفت

توزیع روغن دیزلی بهران در پایانه های مسافری و حمل و نقل

قیمت پرفروش در بازار مسکن تهران

استقبال از خرید مسکن در پایین شهر

آغاز به کار پلتفرم کولفی بر پایه کاردانو

حضور فعالان ارز دیجیتال در نشست آزادی تجارت

تغییر گروه اطلاعیه در «آبین»

«وسبحان» از دلایل رشد سود عملیاتی خود گفت

«غبهنوش» متوقف می شود

مهم از «حتاید» ؛ قرارداد بندر رجایی جاری شد

پخش رازی 5 مرکز جدید احداث می کند

سود سالانه «بوعلی» 50 میلیون دلار افزایش می یابد

قیمت پرفروش در بازار مسکن تهران

استقبال از خرید مسکن در پایین شهر

رئیس اداره اسناد خزانه اسلامی فرابورس: شفافیت و ضمانت بانکی، امتیاز اوراق گام

هوای آفتابی بورس تهران

ورق بورس برگشت.

خروج ادامه دار سرمایه از بورس.

انتخاب اعضای جدید هیات مدیره «شاوان» در مجمع

تصویب افزایش سرمایه 20 درصدی فرابورس در مجمع

تصویب افزایش سرمایه «افق» در مجمع

رئیس مجلس شورای اسلامی: راه توسعه کشور از مسیر بانک‌ها می‌گذرد

افزایش 89 درصدی فروش گریس در شرکت نفت ایرانول

نخستین فروش املاک به نفع شهر در بورس کالا کلید خورد

«مثبت نیم‌بند !!»

«کاهش سطح عرضه !!»

«کلافه و سردرگم !!»

خدمات رسانی گسترده بیمه سامان به زائران اربعین حسینی

موکب خدام الحسین(ع) شرکت نفت ایرانول آماده پذیرایی از زائران حسینی است

اولیانوف: بررسی راستی آزمایی فعالیت‌ های هسته‌ ای ایران در شورای حکام امروز آغاز می شود

بازار ارز و سکه در هفته گذشته

بازار مسکن رونق گرفته است؟

قیمت مسکن حدود 20 درصد بیشتر از سطحی است که خریداران مسکن انتظار آن را دارند.

نرخ سود تعادلی چیست؟

توصیه کامیار فراهانی درباره ارزشگذاری شرکت ها از طریق داستان پردازی

🎥 پیش بینی سود چیست؟

فرض کنید برجام امضا شود چه می شود؟

جدیدترین خبر از افزایش سرمایه «بوعلی»

جدید ترین اخبار از خوش دست ترین سهم 1400 ؛ «تجلی»

عملکرد بازار طلا مثبت شد؛ حالا توصیه تحلیلگران چیست؟

یک هفته پرهیجان پیش روی سرمایه گذاران است!

با مهم ترین ریسک ها برای اقتصاد جهان آشنا شوید

بورس ؛ بازاری که حرفی برای گفتن ندارد

کارنامه سبد سهام پیشنهادی بروزرسانی شد

سبد سهام پیشنهادی 4 شهریور 1401

تحولات بنیادی این سهم دارویی را در موقعیت خرید قرار دارد

سیگنال چهارگانه مثبت از واتی ؛ تعدیل مثبت +فروش دارایی+ معامله بلوکی+ افزایش سرمایه جذاب

دلیل دنده معکوس «خودرو» در بورس امروز چیست؟!

«غکورش» در این قیمت ها ارزش خرید دارد؟!

تحلیل تکنیکال شپنا، شبندر، شتران، شبریز و شاوان/ حد ضرر سهامداران پالایشی کجا فعال می شود؟

معامله یک سرمایه گذاری چابک با نصف قیمت در بورس!

تحلیل پخش رازی

جهش زیرپوستی قیمت برق در صورت های مالی «دماوند»

سرمایه گذاری خوارزمی به مجمع می رود

مپنا به مجمع می رود

کدام شرکت ها به مجمع می روند؟

تصاویر بدون برفک از بورس

ده سیاه چاله مدیریتی در ایران

مقصر اصلی ماجرای فولاد مبارکه معرفی شد

Bourse24 Ads 141

Bourse24 Ads 128

Bourse24 Ads 131

Bourse24 Ads 32

پرسش از شما ، پاسخ با بورس٢۴

سلام درمورد حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان رقم هایی که در بازه مجاز محفوظ برا ی دامنه قیمت میاید چیست ایا اولین تقاضا و عرضه است یا چیز دیگری است متشکر

smmrb

سلام نظرتان درمورد سهم وسنا و فروش احتمالی نیروگاهش چیست

smmrb

سلام نظرتان درمورد سهم بجهرم و افزایش برق چیست

smmrb

نظرتان درمورد سهام نیروکاهی با توجه به افزایش نرخ برق جیست یک بار دیگر سوال کرده بودم

smmrb

سلام وقت بخیر نماد کازرون به دید بلند مدت خوب هست؟

عباس غلامی

اتاق گفتگو، با هم گفتگو کنید

تپسی : در راستای اجرای ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مصوب 1386/05/03 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به استحضار می رساند، این شرکت در جهت تحقق برنامه توسعه جغرافیایی در شهرهای جدید و افزایش عمق بازار شهر های.

nrahimi

پیشنهاد هیات مدیره خزامیا برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به اندازه ۳۶۴ درصد

nrahimi

خکمک مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شد

nrahimi

مدیرعامل گروه اقتصادی کرمان خودرو از انتقال نماد «خکرمان»از بازار پایه به بازار دوم فرابورس و کسب موافقت اصولی از سازمان بورس جهت تبدیل گروه اقتصادی کرمان خودرو به یک نهاد مالی خبرداد.

nrahimi

خکرمان ؛ نتیجه برگزاری مزایده فروش سهام مزایده واگذاری 25 درصد سهام شرکت رینگ مارال برگزار گردید و نظر به عدم وجود پیشنهاد جهت شرکت در مزایده، هیات مدیره با واگذاری سهام به قیمت اسمی (هر سهم 1000 ریال) به شرکت بین المللی پارس تجارت جمعا برابر با 12،.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.